Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Call for Abstract

Konferensens övergripande tema är Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Vi ser gärna bidrag som behandlar:

 1. Kopplingen mellan arbetslivet och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan, alltså den sociala dimensionen av hållbarhetsperspektivet.
 2. Hur forskningen kan bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv.
 3. Konsekvenser i och för arbetslivet av digitalisering och tekniska framsteg.
 4. Samhälleliga perspektiv på arbetslivsförändringar.
 5. Inflytande av hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö på organisationers lönsamhet och livsduglighet.
 6. Näringslivets och praktikens samverkan med arbetslivsforskningen.

Även bidrag som behandlar andra ämnen inom ett vidare arbetslivsområde är välkomna, t.ex. klassisk arbetsmiljöforskning.

Presentationsformer

Vi bjuder in till bidrag med följande presentationsformer, arrangerade i block om 60 minuter:

Individuella bidrag:

 1. Muntlig presentation: 10 min presentation + 4 minuter diskussion.
 2. Rundabordssamtal: Runt ett bord samlas 4-5 deltagare med gemensam nämnare, t.ex. ämne eller design/metod. Efter en kort presentation av respektive deltagares studie, diskuterar deltagarna det de finner viktigt och intressant i studierna. I samma rum pågår flera rundabordssamtal parallellt. Deltagare som inte presenterar har möjlighet att fritt röra sig mellan de olika borden, liksom göra inspel i diskussionerna. Under rundabordssamtalen pågår inte några andra typer av sessioner.
 3. Poster: Fritt posterformat. Vid planerad postersession får respektive utställare kort presentera sina postrar. Inga andra sessioner pågår under postersessionen. Om antalet inskickade posterförslag är för få kan postersessionen slopas och de som skickat in posterförslag erbjudas rundabordssamtal i stället.

Gruppbidrag: 

 1. Symposium. En grupp forskare arrangerar en egen session, med valfri utformning. Sessionstiden är 60 minuter. Är denna tid för kort så beskriv hur lång tid som ni bedömer nödvändig. Symposier löper parallellt med andra sessioner.
 2. Paneldebatt, samtal eller andra former. Förslagsgivaren står för innehåll och alla kontakter med presentatörer/diskutanter. Sessionstid 60 minuter. Dessa sessioner löper parallellt med andra sessioner.

Formalia

Formalia är till för att underlätta bedömning och organisering av inskickade bidrag. Observera att ett abstract som inte uppfyller formalia riskerar att inte bedömt.

Samma abstractutformning gäller oberoende av presentationsform.  

 

Samtliga abstract skall ha följande utformning:

Språk: svenska eller engelska
Längd: ditt abstractet får vara högst en (1) A4-sida långt med max. 400 ord (exklusive rubrik och författarinformation); för symposium och andra gruppbidrag dock max. 1000 ord och 2 A4-sidor.
Marginaler: 2,5 cm åt samtliga håll.
Radavstånd: enkelt 

Texten: 

 • Rubrik skrivs med Calibri 12 fet stil
 • Författarnamn skrivs med Calibri 11 och presenterande författare fetad: Förnamn Efternamn1, Förnamn Efternamn1,2, osv.
 • Författaraffiliering skrivs med kursiverad Calibri 10: Avdelning, Lärosäte; Avdelning, Lärosäte; osv.
 • Kontaktinformation/-mail: namn@adress, skrivs med Calibri 11
 • Brödtexten skrivs med Calibri 11, ska ha en tydlig struktur och ska såtillvida det är möjligt och relevant inkludera :
  Bakgrund
  Syfte
  Metod
  Resultat 

Submittering

Abstract skall skrivas som Word-fil och skickas in som bilaga i en mail senast 15 februari 2018 till falf2018@hig.se

I mailens ämnesrad anges: Abstract

I själva mailen anges:  

 1. dina kontaktuppgifter
 2. vilken presentationsform du föredrar, samt
 3. övergripande ämne, t.ex. utanförskap, organisation, psyko-sociala arbetsplatsfaktorer, belastningsergonomi.

Senast den 1 april lämnas besked om bidraget är accepterat eller inte. Accepterade abstract publiceras i en ISBN-registrerad abstractbok av Gävle University Press och blir därmed citeringsbara.

Kontakta organisationskommittén vid frågor

På E-post: falf2017@hig.se

  Publicerad av: Anna Hellqvist

Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?