Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Keynote speakers

Under konfenser kommer ett flertal keynote speakers att tala. Här kan du läsa deras presentationer. Fler kommer att läggas till efterhand som de blir klara.

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm

Är sedan 2017 ny rektor för Högskolan i Gävle.

Hon är civilingenjör, arbetslivsforskare och professor och har studerat och verkat vid Luleå tekniska universitet, LTU, sedan 1980-talet. Under perioden 2001-2006 var hon prefekt på Institutionen för arbetsvetenskap, utnämndes till docent i arbetsvetenskap 2007 och professor 2011. Samtidigt utsågs hon till prodekan och sedermera dekan för den tekniska fakulteten vid LTU. 

Ylva:

— Min forskning har framför allt rört ledning och styrning för effektiva, innovativa och jämställda arbetsplatser, samt hur organisationsförändringar och ny teknik påverkar yrken och yrkesroller. Utifrån mina erfarenheter som forskare, tänker jag på temat ”Utmaningsdriven arbetslivsforskning” tala om hur arbetslivsforskningen påverkas av forskningsfinansierings- och resursfördelningssystem och utvecklas i relation till regionala, nationella och globala samhällsutmaningar.

 

 

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

I sin forskning intresserar han sig främst för hur ojämlikhet i arbetslivet uppstår och förändras. Framträdande teman är social skiktning efter klass och kön, långsiktiga förändringar av arbetets innehåll, samspelet mellan arbetsförhållanden och hälsa, och arbetsmarknadens utveckling i olika länder i spåren av globalisering och ekonomiska kriser.

Michael:

— I min­ keynote kommer jag att tala om arbetslivets utveckling i Sverige under senare decennier mot bakgrund av långsiktiga strukturella förändringar knutna till social klass och genus. Jag ger en kort översikt av arbetsmarknadens könssegregering och av hur jobbkvaliteten för kvinnor och män har utvecklats, beskriver samspelet mellan jobbens höjda kvalifikationskrav och individers ökade utbildning, och hur ungdomars arbetsmarknad har förändrats. Alla dessa förändringar hänger samman med varandra. Framväxten av ett kunskaps- och tjänstesamhälle har förbättrat många människors välfärd, men vissa grupper har i stället fått försämrade villkor.

 

 

Jan Gulliksen – ”Gulan”

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen, ”Gulan”, är professor i Människa-datorinteraktion samt vicerektor för Digitalisering vid KTH.

Han är vidare gästprofessor vid Uppsala universitet och har varit ordförande för den nyligen avslutade Digitaliserings­kommissionen.

För närvarande har Jan dessutom bl.a. uppdrag som medlem i regeringens Digitaliseringsråd och som ”Digital champion of Sweden” åt EU-kommissionen.

”Gulan”:

— Jag forskar inom digital transformation, Användarcentrerad systemdesign, Användbarhet och tillgänglighet för funktionshindrade och digitala arbetsmiljöer. Jag har nu projekt om IT för hemlösa, Det rörliga kontoret, VR för fobiterapi. I min keynote kommer jag att tala om Digitaliseringens transformerande kraft, om hur samhället transformeras utifrån digitaliseringens möjligheter och hur vi bygger ett hållbart digitalt samhälle. Jag berättar om hur vi kan gå från forskning till politik och hur man kan bedriva forskning med en hög grad av samhällspåverkan, jag berör hur digitaliseringen påverkar vårt arbetsliv och vår kompetens och hur framtidens behov av arbetskraft ser ut.

  Publicerad av: Anna Hellqvist

Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?