Miljöledningssystemet vid Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle har vi ett miljöledningssystem för att samordna arbetet för hållbar utveckling ekologiskt (miljö), socialt (arbetsmiljö för personal och studenter) och ekonomiskt (kvalitet). Miljöledningssystemet används för att organisera miljöarbetet samt för att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Kartläggning

För att kartlägga vilka miljöaktiviteter som behövs och vilka aspekter i verksamheten som kan påverka miljön, gör vi på Högskolan en miljöutredning. De aspekter som kan ha störst miljöpåverkan för oss är utbildning, forskning, samverkan och energianvändning (inklusive kyla och transporter). För att minska påverkan från miljöaspekterna upprättar vi därefter en Policy för hållbar utveckling samt miljömål och handlingsplaner.

Policy för hållbar utveckling

Vår policy för hållbar utveckling beskriver en övergripande vision för hur vi ska bedriva vårt arbete för en hållbar livsmiljö (ekologiskt, socialt och ekonomiskt).

I det operativa arbetet för hållbar utveckling ingår även arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete. Arbetet med arbetsmiljö och kvalitet redovisas på sina respektive webbsidor och i årsredovisningen.

Miljömål och handlingsplan

De övergripande miljömålen och den övergripande handlingsplanen som är gemensamma för hela Högskolan tas fram centralt i Rådet för hållbar utveckling (RHU).

Akademierna, den högskolegemensamma förvaltningen och biblioteket (enheterna) tar fram sina egna detaljerade mål och handlingsplaner med ansvar och tidsplan för hur målen ska uppnås. Miljömålen ska vara förenliga med vår policy för hållbar utveckling och med de lagkrav som finns inom området.

Fördelning av ansvaret

För att vi ska uppnå våra miljömål och minska vår påverkan på miljön ser högskoleledningen till att det finns resurser för ett fungerande ledningssystem. Högskolan har en systemansvarig för att samordna arbetet central och varje enhet har i sin tur en eller två samordnare. Dessa har en delegation från enhetschefen och deras befogenheter och ansvar beskrivs i Högskolans organisations­dokument. Vice rektor för hållbar utveckling koordinerar allt arbete för hållbar utveckling.

Uppföljning

Rådet för hållbar utveckling (RHU) följer upp de miljöaktiviteter som vi gör på Högskolan och utvärderar dem mot de uppsatta målen. Resultaten beskrivs i en miljöledningsrapport som publiceras på våra webbsidor för Hållbar utveckling. Rapporten skickas också till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. De aktiviteter vi gör för att minska energianvändningen rapporteras till Energimyndigheten.

RHU dokumenterar också och följer upp de avvikelser och förbättringsförslag som rapporteras in, via ett webbaserat system två gånger per år. Förbättringsförslagen genomförs på den enhet dären avvikelse har rapporterats och enheten genomför också åtgärder för att förebygga framtida avvikelser.

På Högskolan genomförs även årliga externa och interna revisioner enligt revisionsplanen. Arbetet med att genomföra förbättringsförslag pågår under hela året och revisionerna följer upp om ledningssystemet uppfyller kraven enligt ISO 14001. Revisionsrapporterna ger sedan underlag till ledningens beslut om arbetets fortsatta inriktning.

Ledningens genomgång

Ledningen vid Högskolan i Gävle gör en genomgång av miljöledningssystemet en gång varje år. De beslutar då om det behövs ändringar i policyn, i de övergripande målen eller i andra delar av systemet. Därigenom startar hela processen om igen och därmed lever Högskolan också upp till kravet på ständig förbättring.

Relaterade länkar

Vårt arbete för en hållbar utveckling