Högskolans policy och mål för hållbar utveckling

Plattform för Strategi 2020 är fastställd 2016-12-15 av Högskolestyrelsen tillsammans med övergripande mål för hållbar utveckling.

Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv.

Detta ska ske genom:

  • relevant utbildning
  • forskning och kommunicering av forskningsresultat
  • informationsspridning samt partnerskap och samverkan

Rådet för hållbar utveckling (RHU) har utifrån de övergripande hållbarhetsmålen arbetat fram förslag till några gemensamma detaljerade hållbarhetsmål som kan appliceras på alla enheter. Förslagen har tagits upp i Rektorsledningsgrupp till diskussion och beslut.

Målen konkretiseras i tvååriga enhetsvisa detaljerade mål och i handlingsplaner.

Arbetet med de direkta miljöaspekterna sker kontinuerligt eftersom de ska redovisas till naturvårdsverket samt utbildningsdepartemetnet. Det gäller exempelvis användningen av material och energi inklusive transporter.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (Miljöbalken 1§, 1 kap)

1 kap 5 § 1 Högskolelagen ger oss ytterligare stöd i vårt arbete: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. (Trädde i kraft den 1 januari 2006)

Vårt arbete för en hållbar utveckling