Maria Engström

Maria Engström

Professor
Fil.dr. i vårdvetenskap
Sjuksköterskeexamen

ORCID iD

       orcid.org/0000-0002-9912-5350

E-post: maria.engstrom@hig.se

Telefon: 026-64 82 15

Aktuell forskning

Nedan listas pågående forskningsprojekt

Hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv

 • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa (Finansierat delvis AFA försäkringar; Region Gävleborg)
 • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Avslutat projekt

-Arbetsmiljö och hälsa bland personal i äldreomsorgen: en modell för validering och lärande med stöd av IKT hos personal som saknar formell kompetens. (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector (Finansierat delvis KK-stiftelsen)
 • Pressure Ulcer Prevention (Finansierat delvis Regionala Forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen )
 • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen?
 • Nationell värdegrund i äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas

 

Senaste publikationerna

Eriksson, E. & Engström, M. (2018). Internationally educated nurses’ descriptions of their access to structural empowerment while working in another country’s health care context. Journal of Nursing Management. [Accepted] [Mer information]
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Svenne, C. & Mårtensson, G. (2017). A peer learning intervention targeting newly graduated nurses : a feasibility study with a descriptive design based on Medical Research Council framework. Journal of Advanced Nursing. 10.1111/jan.13513 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Björkman, A., Olsson, A., Wahlberg, A. & Engström, M. (2017). Access to structural empowerment in telephone advice service : an interview study with registered nurses. . [Submitted] [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Leo Svenne, C., Ädel, E. & Engström, M. (2017). A peer learning intervention for nursing students in clinical practice education : a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 51, 81-87. 10.1016/j.nedt.2017.01.011 [Mer information]
Maria Engström