CLIP
 • Leverantör 4.0
 • ​Innovationskonkurrenter i tillväxtekonomier
 • Design av globala försörjningskedjor i svenska industriföretag
 • Öppen innovation
 • Utveckling av logistik och produktionssystem inom SME
 • Inköpsprocesser för ökad konkurrenskraft
 • European Manufacturing Survey
 • Kontinuerlig innovationsförmåga i företag
 • Införande av lean i vård och industri
 • Effektiva försörjningskedjor genom kunskapsintegration
 • Miljödriven logistikutveckling
 • Innovationsmetodik i små och medelstora företag
 • Utformning av produktionsnära försörjningsmodeller för materialpåfyllnad

Detaljer om aktuella projekt

Leverantör 4.0 - Innovativa leverantörer i den fjärde industriella revolutionenSyftet med projektet är att utifrån ett leverantörsperspektiv analysera hur trenderna mot mer öppen innovation och ökad digitalisering påverkar olika typer av leverantörer och deras förmåga att bidra till innovationsprocesser hos produktägande industriföretag. I projektet används begreppet ’leverantör 4.0’ för att betona att leverantörerna måst vara innovativa i en ny digital kontext. Projektet bygger på fallstudier och en internationell enkätstudie. Projektet genomförs av Camilla Niss (projektledare), Robin von Haartman och Lars Bengtsson i samarbete med flera leverantörer, däribland Syntronic. Forskningen finansieras av L E Lundbergs forskningsstiftelse och pågår 2018-2020.
Kontakt: Camilla Niss (cns@hig.se)

Innovationskonkurrenter i tillväxtekonomier
Svenska företag möter i allt högre grad konkurrenter från tillväxtekonomier som snabbt förflyttat sig från lågkostnadsproduktion till att konkurrera genom avancerad forskning, och utveckling. Syftet med projektet är att analysera strategier och arbetssätt hos konkurrenter i flera industrisektorer (anläggningsmaskiner, flyg, telekom och värmeväxlare) och på basis av detta dra lärdomar för utveckling av svenska industriföretag. Forskningsprojektet leds av Lars Bengtsson och genomförs av forskare vid CLIP i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och svensak företag: Volvo CE, Atlas Copco, Alfal Laval och Saab. Projektet finansieras av Vinnova och pågår mellan 2015-2017.
Kontakt: Lars Bengtsson

Design av globala försörjningskedjor i svenska industriföretag
Globalt konkurrenskraftig svensk produktion förutsätter att svenska industriföretag utvecklar produktionsstrategier med en optimerad kombination av inhemsk och utlokaliserad produktion. Syftet med projektet är att fördjupa kunskaperna om sådana produktionsstrategier och dess effekter. Studien genomförs av forskare vid Högskolan i Gävle, KTH och Handelshögskolan i Stockholm och bygger på tre fallstudier av globalt verksamma företag samt en internationell enkätundersökning som medger jämförelser av olika produktions-strategier och hur effektiva de är. Projektet resultat summeras i en modell som tydliggör vägval vid utformningen av globala produktionsstrategier för svenska industriföretag. Projektet finansieras av Vinnova och pågår mellan 2010-2015.
Kontakt: Lars Bengtsson
Projektets hemsida

Öppen innovation i europeiska företag Projektet inriktas på "öppen innovation" som analyserar hur företag samarbetar med externa partners (t ex kunder, leverantörer och universitet) kring utvecklingen av nya produkter, tjänster och /eller processer. Projektet baseras på en enkät som genomförs i fem europeiska länder: Sverige, Finland, Italien, Spanien och Storbritannien. Samarbetspartner är University of Carlo Cattaneo och University of Pisa, Lappeenranta University of Technology, Kent University samt forskare vid Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan i Gävle och Linköpings universitet. Tidplan: 2014-2016. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
Kontakt: Lars Bengtsson
Projektets hemsida.

Utveckling av logistisk kompetens i små- och medelstora företag (SME)
Syftet är att höja den logistiska kompetensen och innovationsförmågan i små- och medelstora företag (SME) genom en kombination av aktiva insatser i företag och nätverksträffar i samverkan mellan företag, kommuner och högskola. Projektet inleds med en kartläggning av logistikmognad och prestationsutveckling i 15 företag som följs av aktionsforskning i medverkande företagen. Projektet genomförs i samarbete mellan HiG samt företag inom Triple Steelix, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun under perioden Juni 2009 — December 2014.
Kontakt: Lennart Söderberg
 
IPS — International Purchasing Survey.  Ökat värde genom effektivare inköp
Syftet är att genom en internationell enkätundersökning analysera strategier, processer och metoder för effektivt inköp i varu- och tjänsteproducerande verksamheter.  Studien omfattar både SME och stora företag i hela näringslivet samt hälso- och sjukvårdsektorn. Projektet genomförs av HiG, KTH och Linköpings Universitet (KITE) i samarbete med Silf, Effso och en internationell forskargrupp, däribland Erasmus University i Rotterdam, Politechnico di Milano, m fl. Se IPS hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  Tidplan:IPS 1: 2009-2012; IPS 2: 2014-2015.
Kontakt: Lars Bengtsson

EMS - European Manu facturing Survey
Projektet inriktas på kartlägga statusen inom tillverkningsindustrin i olika länder i Europa. Kartläggningen omfattar en rad olika frågor som rör lean, teknik, organisation och ledarskap inom tillverkningsindustrin. Den inkluderar även frågor om innovation, outsourcing-offshoring samt  energianvändning. Kartläggningen genomförs vart tredje år och inriktas på produktionsenheter med mer än 25 anställda inom olika sektorer. Projektet genomförs som  en enkät i samarbete med en rad partners i Europa, Ryssland och Kina. Samordnare är Fraunhofer institut.  För den svenska datainsamlingen svarar CLIP vid Högskolan i Gävle tillsammans med forskare vid Chalmers, Högskolan i Jönköping och Luleå Tekniska Universitet. Tidplan: 2012-2014. Kontakt: Lars Bengtsson och Robin von Haartman
Projektets hemsida

Införande av lean - Human Lean Development Center
Syftet med forskningsprojektet är att fördjupa kunskaperna om faktorer, metoder och ansatser som är väsentliga för framgångsrikt införande och etablering av Lean-principer. Projektet baseras på analys av implementeringsprocesserna inom Sandvik Primary Products respektive Landstinget Gävleborg. Målet är att projektet ska formulera konkreta lärdomar för etableringen av Lean i operativ verksamhet samt dokumentera dessa i vetenskapliga publikationer.  Projektet genomförs under  perioden augusti  2009 — 2014.
Kontaktpersoner:  Bengt Halling, Lars Bengtsson, och Marjo Särkimäki, HiG; Staffan Gullsby och Lars Brandhammar, Landstinget Gävleborg; Peter J. Andersson och Jonas Renström, Sandvik Primary Products.

Building continuous innovation capability: CINet survey
Syftet med studien är att genom en internationell enkätstudie analysera hur företag och organisationer på ett framgångsrikt sätt kan balansera kraven på effektiva verksamhetsprocesser med innovation. Studien kommer särskilt att analysera hur mindre företag (SME) kan stärka innovationsförmågan.  Projektet genomförs i samarbete mellan HiG, KTH och forskare inom det internationella nätverket "Continuous Innovation Network" och pågår under Januari 2009-December 2012.
Kontakt: Lars Bengtsson, HiG
 
Design av effektiva försörjningskedjor genom kunskapsintegration
Syftet med projektet är att fördjupa kunskaperna om hur företagens förmåga till kunskapsintegration och absorberande förmåga påverkar utformning och prestationer i olika typer av försörjningskedjor. Förmågan att absorbera extern kunskap förutsätts bygga på en kombination av interna kompetenser och integrationsmekanismer. Studien bygger på jämförelser av olika typer av försörjningskedjor i samarbete industriföretag.  Projektet genomförs av HiG i samarbete med bland annat Ericsson och Syntronic, under perioden April 2009 — December 2011.
Kontakt: Robin von Haartman, HiG
 
Hållbar logistik
Syftet med projektet är att utveckla kunskaper och metoder för hållbar logistik logistik i samarbete med transportföretag, näringsliv och offentliga aktörer. Projektet inkluderar flera forskare från CLIP och en doktorand samt en samordnare av CLIPs logistiksatsning. 
Kontakt: Jennie Johansson, samordnare, HiG/CLIP

Innovationsmetodik i små och medelstora företag (SME)
Små och medelstora företag (SME) står för en betydande del av näringslivets tillväxt. Samtidigt saknas kunskaper om hur de kan vara innovativa och samtidigt effektiva. Syftet med projektet är att fördjupa kunskaperna om metoder, tekniker och arbetssätt för framgångsrik innovationsverksamhet i små och medelstora företag. Projektet baseras på jämförelser av innovationsprocesser i  tillverkande företag och tjänsteföretag.
Kontakt: Lars Löfqvist, HiG

Utformning av produktionsnära försörjningsmodeller för materialpåfyllnad
I projektet genomförs en kartläggning och analys av befintliga försörjningsmodeller i teori och praktik. Under 2012 slutförs en licentiatavhandling som närmare analyserar karaktärsdrag och tillämpbarhet hos utvalda modeller.
Kontakt: Stefan Eriksson, HiG

I samverkan med företag och näringsliv, Region Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun, Landstinget Gävleborg och Triple Steelix.

  Publicerad av: Bengt-Olof Lundinger

CLIP