Företagsekonomi utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag och att hitta lösningar på dessa. Utifrån frågeställningarnas utveckling och teoribildningar delas företagsekonomi in i olika delämnesområden: Redovisning/ekonomistyrning, organisation/ledarskap samt marknadsföring. Delämnesområdena är allmängiltiga oavsett branschtillhörighet och organisationsform.

Teoriutvecklingen inom ämnet betonar i allt högre utsträckning ett hållbarhetsperspektiv inom de olika delämnesområdena. Ämnets koppling till hållbarhet är knutet till begrepp som effektivitet och lönsamhet, men i lika hög grad till att utveckling ska vara resurssnål och socialt hållbar. Hållbarhet ses som ett konkurrensmedel i företagandet. Långsiktigt lönsamma och hållbara företag är en tillgång och drivkraft i varje lands och regions tillväxt och utveckling.

Redovisning/Ekonomistyrning

Studier i redovisning/ekonomistyrning syftar till att förbereda dig som student för arbetsuppgifter inom ekonomiadministration, revision eller finansiering.
  
Vad krävs för att bli revisor? För att bli revisor krävs det att vissa externa krav uppfylls. Dessa krav är satta av Revisorsnämnden och finns att läsa på deras hemsida. För att bli godkänd revisor kärvs tre års studier om 180 hp samt tre års praktisk utbildning hos en revisionsbyrå där handledningen sköts av en godkänd eller auktoriserad revisor. För att bli auktoriserad revisor krävs fyra års studier om 240 hp samt fem års praktiskutbildning hos en revisionsbyrå, där handledningen sköts av en auktoriserad revisor.
 
Möjliga karriärvägar

 • Ekonomichef
 • Ekonomiassistent
 • Controller
 • Revisor
 • Finansfunktioner inom företag, kommun och statlig förvaltning
 • Banker och övrig finansiell sektor

Till sidans topp

Organisation/Ledarskap

Studier inom detta område handlar om att förbereda dig som student för att inneha ledarskapsbefattningar där medvetenheten om mänskliga resursers och personliga egenskapers strategiska roll är hög - i en global, föränderlig och mångkulturell omgivning.

Samtidsanpassad ledarskaps- och organisationsteori integreras med identifierandet och utvecklandet av egna ledarskapspotentialer hos den studerande.

Möjliga karriärvägar

 • Företagsledare
 • Ledare inom offentliga organisationer
 • Projektledning
 • Trainee

Till sidans topp

Marknadsföring

Syftet är att ge dig som student en helhetssyn på marknadsföringens roll i olika typer av företag och organisationer. Marknadsföring är mer än bara försäljning! Kurserna går även ut på att se kopplingen till verksamhet och strategi vad gäller planering, genomförande och utvärdering.

Du behöver veta vem du vänder dig till och hur du vill uppfattas; att bygga ett varumärke! Det handlar även om t ex strategier för produktutveckling, prissättning, distribution och att föra ut ditt budskap i rätt kanaler.

Möjliga karriärvägar

 • Marknadsassistent
 • Marknadschef
 • Produktchef
 • Försäljningschef
 • Konsult

Kontakt

Ämnesansvarig

Pär Vilhelmson, lektor
Telefon: 026-64 89 31
E-post: pvn@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi