Lärarlyftet ht 17

- en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Lärarlyftet pågår fram till och med  2018.

Hopp - Lärarlyftet II

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

För att kunna delta ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av en kommun eller fristående skola som har godkänt ditt   deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne utan rätt behörighet.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs.
Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering
Högskolan i Gävle erbjuder möjlighet till validering inom alla Lärarlyftskurser. Validering innebär tilllgodoräknande av befintlig kompetens, såväl tidigare studier som förvärvade kunskaper genom arbete. Se länk under respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännandePDF (pdf, 121 kB).

Huvudmannens godkännande skickas till:

Antagningsservice
FE 20101
839 87  ÖSTERSUND

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Lärarlyftskurser vid Högskolan i Gävle, hösten 2017.

Ansökningstid: 15 mars - 18 april (även om den ordinarie ansökningstiden har gått ut så går det fortfarande att göra en sen anmälan. Antagning till kurs vid behörighet sker i mån av plats).

via www.antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Kursutbudet ht 2017

Kontakt

Projektansvarig: Lisa Sjöström Wallin
E-post:
liselotte.s.wallin@hig.se
Telefon: 070-212 89 94

NO/Teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som kan vara uppföljning av en träff, samt förberedande inför kommande träff.

Studierna bedrivs på kvartsfart (7,5 hp per termin). Under kursens gång ges du möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 1-3 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 3 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11.

Kollegialt lärande som en metod för att utveckla undervisningen kommer att behandlas. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Kurstid: Kursen startar v 35 2017 och avslutas v 24 2018. Studietakten är kvartsfart.

Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Kurskod: NIU503

Anmälningskod: HIG-18115  Anmälan kan göras direkt via Antagning.se

Kursplan

Valideringöppnas i nytt fönster

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15), Maria Modée, akademisekreterare, mme@hig.se
Jan Grenholm, kursansvarig, jan.grenholm@hig.se 

Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp:
 Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i årskurs 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.  

Kursbeskrivning:
Engelska som skolämne innefattar idag en ökad tonvikt på omvärldskunskap, internationalisering och kommunikativ kompetens. Till detta hör möjligheter till kommunikation via digitala medier, vilket innebär att förmåga att söka och värdera innehåll i text och tal ses som centralt. Undervisning i Engelska ger förutsättningar för nya arbetsformer och undervisningssätt och ämnet utgör därför stimulerande utmaningar för engelsklärare.

Kursen, som ges på halvfart och distans, erbjuder kursdeltagarna ett forum för att fördjupa sig i dessa områden och bekanta sig med didaktiska verktyg för att möta de krav som uttrycks i läroplanen. Detta innefattar bland annat kunskap om inkluderande förhållningssätt i undervisningen där elever i behov av särskilt stöd och elever med olika kulturell bakgrund ses som en tillgång i ett flerspråkigt och mångkulturellt klassrum. Kursen betonar även hur medvetenhet om genusperspektiv och kunskap om digitala verktyg kan stödja undervisningen.

Under första terminen ingår kursmoduler som omfattar språkstruktur, skriftlig kommunikation och engelska som världsspråk. Andra terminen innefattar fördjupning i ämnesdidaktik och fältstudier medan kursens tredje och sista termin innehåller kursmomenten samtida engelskspråkig litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt språkvetenskaplig översikt.

Kursen syftar med andra ord till att ge de studerande möjligheter att utveckla goda kunskaper om det engelska språkets mångfald med utgångspunkt från språkliga och kulturella perspektiv. Kursen vänder sig till lärare som vill utöka sin behörighet i ämnet engelska och som önskar fördjupade kunskaper i hur lärare kan bemöta elever i det multikulturella klassrummet. Kursen belyser även hur man med digitala och analoga verktyg kan designa undervisningen för att främja lärande samt hur man kan bemöta det engelska språkets omfattande variation.

Kurstid: 
Kursen  startar v 35, 2017 och avslutas v 3, 2019. Studietakten är halvfart och ges på distans.

Kurskod: ENU507

Anmälningskod: HIG-12507 Anmälan kan göras direkt via Antagning.se

Kursplan

Valideringöppnas i nytt fönster

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15, Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se, 
Marko Modiano, universitetslektor, kursansvarig, marko.modiano@hig.se
Susanne Grees, universitetsadjunkt,  susanne.grees@hig.se 

Religionsvetenskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.
                                                                                              
Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.  

Kursbeskrivning:

Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser. Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling.

Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta.

Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar?

Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Kurstid:  Kursen startar v 35, 2017 och avslutas v 3, 2019. Studietakten är helfart och ges på distans.

Kurskod: RVU507

Anmälningskod: HIG-13233 Anmälan kan göras direkt via Antagning.se

Kursplan

Valideringöppnas i nytt fönster

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15, Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se
Birgit Lindgren Ödén, universitetslektor, ämnesansvarig, bld@hig.se

Kurser som startade vt 2017

  1. NO/Teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet II
  2. NO/Teknik för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II - INSTÄLLD
  3. Engelska för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II
  4. Religionskunskap åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II
  5. Religionsvetenskap för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet II - INSTÄLLD


  Publicerad av: Douglas Öhrbom

Akademin för utbildning och ekonomi