Tentamensutlämning

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in har du möjlighet att hämta ut din tenta. Fram tills att du hämtar ut tentan är dina tentamenssvar en allmän handling och en kopia kan hämtas ut av andra personer. Vill du inte att andra ska få tillgång till dina svar bör du hämta ut din tentamen så snart som möjligt efter att den finns tillgänglig.

Hämta ut din tentamen

Utlämning av en rättad tentamen sker i Studentcentrum (hus 22
plan 2) eller i hus 12 plan 2 om kursen ges av Akademin för teknik och miljö. Din tentamen finns att hämta ut tidigast tre arbetsdagar efter att resultatet publicerats i Studentportalen, om inte annat anges på tentamens försättsblad. Utlämning av tentamen kan även ske vid en eventuell tentamensgenomgång.

 Du kan hämta ut din tentamen på ett av följande sätt:

  1. Hämta ut din tentamen själv mot uppvisade av giltig ID-handling. Ange kursbenämning, kurskod och tentamensdatum och kvittera ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

  2. Be någon annan hämta din tentamen mot uppvisade av komplett ifylld fullmakt för utlämnande av tentamen.PDF (pdf, 149.5 kB) Den som hämtar ut din tentamen ska även visa egen ID-handling samt en kopia av din ID-handling. Personen som kvitterar ut tentamen genom att signera kvittenslistan.

Tentamina som inte hämtas ut sparas i två helår från skrivdatum och
gallras därefter.

Omprövning och rättelse av betyg

Om du har anledning att tro att omprövning eller rättelse av dina tentamenssvar behöver göras, kan du begära att få en inskannad kopia av dina tentamenssvar. Du fyller då i formuläret Begäran om inskanning av egna tentamenssvar och en inskannad kopia skickas till din e-post inom fem arbetsdagar.

Det blir allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, om du hämtat ut tentan eller om tentan gallrats. Av det skälet uppmanas du som vill begära omprövning att göra det så fort som möjligt.

Annan students tentamenssvar

Om du önskar du ta del av en annan students tentamenssvar ska du fylla i formuläret Begäran om annan students tentamenssvar. Beställningen skickas till Studentcentrum och en inskannad kopia av tentamenssvaren skickas till din e-post inom fem arbetsdagar.

Kontakt och öppettider


Öppettider för tentamensutlämning i Studentcentrum
Måndag - torsdag kl. 11.00-13.00

E-post
studentcentrum@hig.se