Industridesign 180 hp

Industridesign

Industridesign kan förstås som en process med användaren i fokus för att utveckla produkter, tjänster och miljöer.

Om utbildningen

Programmet Industridesign 180 hp, handlar i korthet om tillämpad design för hållbar utveckling. Tillämpad design innebär att praktisera teoretiska designkunskaper. Hållbar utveckling är ett samlingsbegrepp för ett uthålligt samhälle med sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Förhållandet mellan material/produktion och människa/miljö är i förgrunden. Nya material, främst baserade på skogsråvara, utgör tillsammans med hållbar utveckling den lokala profilen på programmet. En industridesigner arbetar med att skapa nya produkter, tjänster och miljöer för framtidens samhälle. I dessa designprocesser är funktion, formgivning, användarens behov och krav, teknik, material, marknad, varumärke och ekonomi viktiga aspekter.

Teori med praktik.
Teori med praktik är ett arbetssätt där problemlösning, teoretiska resonemang och praktisk gestaltning, integreras. Där finns också designämnets vetenskapliga särart. Genom hela utbildningen tränas ett reflekterande skrivsätt där teori och praktik jämförs och kritiskt diskuteras. Fallenhet och intresse för estetiska uttryck är lika viktiga som nyfikenhet på och förmåga att ta till sig teoretiska resonemang. Tillsammans ger det goda förutsättningar att vara verksam i ett stimulerande yrke som industridesigner. Designprocessen, det sammansatta arbetet med att tolka förutsättningar och ta fram designlösningar, är centralt inom utbildningen. Etiska och samhälliga frågor ges ett särskilt utrymme inom designprocesserna.

Arbetsformer och struktur
Programmet använder studentaktiva arbetsformer som utgår från problem eller specifika projekt, där nya koncept och lösningar arbetas fram på ett metodiskt och medvetet sätt. Inom designprocessen sker fältstudier som skapar kontakter med användare och näringsliv, vilket stärker den framtida yrkesrollen. Det första året av programmet fokuserar på grundläggande begrepp och metoder samt på förberedande visualisering och gestaltning. Designprocessen introduceras. Under andra året studeras olika sätt att förhålla sig till hållbarhet vilket innefattar ekodesign, livscykelanalys, skogsråvarubaserade material, miljöpsykologi och ergonomi. Tredje året handlar om produktionsanpassad design, kommunikation av design samt vetenskaplig design. Utbildningen har en tydlig progression som avslutas med en ett längre examensarbete som kan genomföras som ett gestaltande projekt integrerat med skriftligt reflekterande.

Efter utbildningen


Den kompetente industridesignern är attraktiv på arbetsmarknaden på grund av sin grundkompetens inom industridesign och inriktning på hållbarhetsfrågor och skogsråvara. En industridesigner arbetar ofta i team med andra yrkeskompetenser. Det finns även möjlighet att arbeta som egen konsult med externa uppdrag. Projektuppdrag är vanligt och kan leda till fast anställning på designkontor eller designavdelningar. Efter avslutad grundutbildning finns även möjligheter till fördjupade studier på masternivå, som finns på flertalet högskolor i Sverige eller internationellt.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet

Urval


Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Anmälan


Anmälan gör du direkt på: www.antagning.se.

Antagningsstatistik

Mer information


Utbildningsplan
 
 
Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2017
Campus
2017 - 2020
Antal platser:
25
Studieort:
Gävle
Anmälningskod:
HIG-19210
Undervisningsspråk:
Svenska
Studietakt:
Helfart
Anmälan:
*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl

Sidansvarig: Veronica Liljeroth

Sidan uppdaterades: 2016-11-01

Publicerad av: Zara Lindahl

Sidansvarig: Veronica Liljeroth

Sidan uppdaterades: 2016-11-01

Industridesign 180 hp