Sök

Engelska för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet 90 hp

Om kursen

Kursen utvecklar studenternas kompetens som lärare i gymnasieskolan. I kursen ges studenterna möjligheten att fördjupa sig i både lingvistiska och litterära teorier och analysmetoder. Fokus läggs på studenternas kommunikativa samt didaktiska färdigheter i engelska och deras förmåga till kritiskt tänkande och metakognition.

Kursen behandlar viktiga kulturella koncept som ras, genus, etnicitet, klass, funktionsvariation, religion och nation för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Studenternas förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska fördjupas inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. Didaktiska teorier och metoder för undervisning och bedömning studeras och kopplingar görs genomgående mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska. Dessutom introduceras olika digitala verktyg och metoder kopplat till språkundervisning. En fördjupning inom andraspråksinlärning ger en ökad förståelse för individers olika behov i lärandeprocessen i det främmande språket. Genom studier av engelska i ett mångkulturellt sammanhang samt översättning av texter utvecklas studenternas kunskap om och förståelse för det engelska språkets innebörd och användning. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202603
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12522
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Inga träffar på campus i Gävle. Studenter förväntas dock att delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. På höstterminen 2023 ingår kursdelarna Språkstruktur (7,5 hp) och Språkdidaktik (7,5 hp). För information om övriga kursdelar som ingår i kursen hänvisas till kursplanen ENU801. Kursen börjar vecka 35 hösten 2023 och slutar vecka 3 2026 Kursen gå på halvfart (50%) terminerna ht23, vt24, ht24, vt25. Sista termin ht25 går den på helfart (100%)

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)