Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7.5 hp

Om kursen

Kursen behandlar individuella och externa faktorer som kan påverka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer. Inom ramen för detta behandlas faktorer såsom skolans organisation, lärarkompetens samt betydelsen av en tidig studie- och yrkesvägledning för alla elevers och i synnerhet flerspråkiga elevers skolframgång. Kursinnehållet fördjupar hur interkulturalitet, ett inkluderande förhållningssätt och kunskap om etnocentriska mönster kan bidra till normkritisk medvetenhet kring utbildning och samhälle. I undervisningen synliggörs kopplingar mellan aktuella forskningsrön och nyvunnen didaktisk kunskap samt praktiknära undervisningserfarenhet. Detta sker t ex genom att kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och praktisk tillämpning i den egna undervisningen vilket ger kursdeltagarna verktyg i att stödja flerspråkiga och nyanlända elevers lärande för en ökad måluppfyllelse. Kursdeltagarna övas i att synliggöra och värdera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar som resurs för lärande i olika ämnen. Transspråkande diskuteras såväl som ett didaktiskt verktyg som ett ideologiskt förhållningssätt. Under kursen behandlas dessutom vikten av att vid planering av undervisning, uppföljning och bedömning beakta flerspråkiga elevers förutsättningar och behov utifrån individuella och sociala faktorer. Även underlag från studiehandledning och kartläggning där tidigare skolbakgrund, ankomstålder, språkbehärskning, erfarenheter av litteracitetspraktiker från hemmet och föräldrars utbildningsbakgrund diskuteras med utgångspunkt i skolans alla ämnen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig är den som har grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, folkskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk examen.

Urval

Särskilt urval

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12212
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)