Gå till eugreenalliance
Sök

Lärarlyftet – en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar 15 mars 2024.

Kurser som ges ht 2024

Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet 45,0 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen utvecklas deltagarnas kommunikativa färdigheter i engelska samt deras kompetens som blivande lärare i årkurs 7-9. I kursen studeras teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk, det engelska språkets spridning i världen och frågor om identitet och kultur. Vidare behandlas materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning. Dessutom behandlas centrala aspekter inom andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. Genomgående används varierade formativa arbetssätt och examinationsformer såsom seminarier, gruppuppgifter, muntliga och skriftliga presentationer samt praktiska övningar. 

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 36 2024 och avslutas v. 3 2026. 

Kurskod: ENU512

Anmälningskod: HIG–12522

Anmälan: Anmälan på antagning.se HIG–12522

Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet 45,0 hp

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Kursbeskrivning: I kursen utvecklas studenternas kompetens som blivande lärare för årskurs 7-9 genom att relevanta kunskapsområden inom det religionsvetenskapliga fältet behandlas. Även om inget moment rubricerats med till exempel begreppet genus så kommer kön, tillsammans med andra viktiga koncept som ras, etnicitet, klass, funktionsvariation och nation, genomgående att diskuteras och problematiseras för att utveckla studenternas inkluderande förhållningssätt i undervisningen. Kursen avslutas med en fördjupning av didaktiska frågeställningar kopplade till de områden som kursen tagit upp tillsammans med en analys och diskussion av olika undervisningsmodeller och för ämnet aktuella styrdokument. Diskussioner förs om hur elever med olika förutsättningar och förmågor bäst kan beredas plats.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är halvfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 36 2024 och avslutas v. 3 2026.

Kurskod: RVU510

Anmälningskod: HIG–13241

Anmälan: Anmälan på antagning.se HIG–13241

Ansökan

Ansök till kurserna via Antagning.se. Ansökan är öppen mellan 15 mars till 15 april. Efter sista anmälningsdag är en sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med "öppen för sen anmälan" på Antagning.se.

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. På Skolverkets hemsida hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering för tillgodoräknande

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen trädde i kraft 3 maj 2022 och ger Högskolan i Gävle rättsligt stöd för att tillämpa validering för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet för utbildningar som startar våren 2023.

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan i Gävle har rätt att begära validering av befintlig kompetens. Det kan till exempel gälla kompetens genom tidigare studier eller kunskaper som man förvärvat på annat sätt, till exempel genom arbete.

Ansökan om validering mot respektive kursmål görs först när du är antagen till en kurs inom Lärarlyftet och har fått ett antagningsbesked. En bedömning genomförs utifrån inskickad dokumentation av erfarenheter och kunskaper och därefter kan både skriftlig och muntlig prövning ske. Visar bedömningen att något/några kursmål är uppfyllda kan man fritas från deltagande i dessa moment i kursen. När kursen inrapporteras, är du sedan godkänd på hela kursen och kan därmed ansöka om utökad behörighet genom Skolverket.

Utförlig information och ansökningsformulär om hur du ska förfara för att ansöka om validering kommer att skickas till alla som blir antagna på respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketterna läggs ut närmare

  • Blanketten huvudmannens godkännande Lärarlyftet HT24
    Blanketten huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet HT24

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Banner för dekoration. Innehåller texten: Säkra behörigheten med Lärarlyftet
Kontakt

Lars Krantz
E-post: lars.krantz@hig.se

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)