Doktorand i flerspråkighet/ svenska som andraspråk

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin fritid. För oss på Högskolan är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.

Våra forskningsprofiler är Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv och vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 500 kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Studentantalet är 17 000. På Högskolan arbetar 700 personer - 500 lärare och forskare och 200 inom administrationen.

Vid Avdelningen för humaniora finns ämnena engelska, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, religionsvetenskap och svenska. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och olika program på grund- och avancerad nivå samt utgör en integrerad del av Högskolans lärarutbildningar. Vid avdelningen bedrivs även forskning inom de olika ämnena. Avdelningen för humaniora har ca 50 medarbetare.

Svenska språket är ett av de större ämnena inom humaniora vid Högskolan i Gävle. Ämnet har inriktningar i flera lärarutbildningar och en kandidatutbildning i svenska språket. Även fristående kurser i svenska och svenska som andraspråk erbjuds. Nätbaserad utbildning utgör en viktig del av verksamheten.

Arbetsuppgifter:

Inom ämnet svenska pågår just nu en uppbyggnad av en forskningsmiljö med inriktning mot flerspråkighet/svenska som andraspråk, en inriktning som speglar ett starkt samhällsbehov. Det forskningsprojekt som ska bedrivas inom ramen för doktorandtjänsten ska ha en praxisnära karaktär och ske i samarbete med utbildningsaktörer i Gävleborgs län. Den utlysta tjänsten är till övervägande del finansierad av Hudiksvalls kommun, vilket innebär att ämnesvalet för forskningsprojektet ska vara knutet till de särskilda behov som föreligger i kommunen.

Hudiksvalls kommun pekar särskilt på behovet av ökad kunskap som rör undervisningen för elever som anländer till Sverige i årskurserna 7-9 i grundskolan. Några exempel på aktuella problemområden i skolorna är: Hur säkerställs en likvärdig skolgång trots elevers olika kunskaper i svenska? Hur kan elevers språk- och kunskapsutveckling stöttas i klassrumssituationen? Vilka språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan användas? Hur kan samarbetet mellan studiehandledare, lärare i svenska som andraspråk och övriga ämneslärare utvecklas och fördjupas? I den avhandlingsplan som ska lämnas in i samband med ansökan förväntas den sökande välja en forskningsinriktning av relevans för de områden kommunen pekar ut som särskilt angelägna.

Den doktorand som antas blir anställd vid Högskolan i Gävle, men antas vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, där också forskarutbildningskurser kommer att läsas. Doktoranden förutsätts närvara både i Hudiksvalls kommun och på Högskolan. Innehavaren av tjänsten ska under fem år ägna sig åt sin forskarutbildning varav 80 % av tiden utgörs av forskning medan tjänstgöringsdelen på 20 % ägnas åt utbildnings- och utvecklingsinsatser i Hudiksvalls kommun.

Kvalifikationer:

För att bli antagen på forskarnivå krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, d.v.s. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till forskarutbildning i didaktik krävs att den sökande med godkänt resultat har genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid bedömning av ansökningarna tas särskild hänsyn till den sökandes kunskaper inom ämnena svenska/svenska som andraspråk med didaktisk inriktning. Dessutom är erfarenhet av undervisning inom svenska som andraspråk meriterande.

Vikt kommer också att läggas vid den sökandes intresse för att aktivt bidra till utbildnings- och utvecklingsinsatser, och förmåga att på ett lyhört sätt fånga upp de behov och utmaningar som finns i Hudiksvalls kommun.

Eftersom doktoranden kommer att arbeta tillsammans med olika aktörer krävs att den sökande, utöver vetenskapliga kvalifikationer, också har andra förmågor som är nödvändiga för att genomföra forskningsprojektet, t ex samarbetsförmåga.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan till registrator på Högskolan i Gävle, e-post: registrator@hig.se.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är på ett år med möjlighet till förlängning.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2017-11-23

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2017/494

Upplysningar lämnas av:

Peder Thalén
Forskningsledare
Telefon: 026-64 86 45
E-post: ptn@hig.se

Ann Blückert
Ämnesansvarig
Telefon: 026-64 81 96
E-post: ann.bluckert@hig.se

Charlotte Engblom
Gästforskare i svenska språket
E-post: cem@hig.se

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)