Lediga jobb

Professor i företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 750 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största
högskolor.

På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. Utbildning bedrivs huvudsakligen kopplat till Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Rättsvetenskapligt kandidatprogram (180 hp) samt två magisterprogram i företagsekonomi. Masterexamensrätt liksom forskarexamensrätt i företagsekonomi planeras. Forskningen koncentreras kring forskningstemat Hållbara Affärsrelationer (HAR).

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Att leda och vidareutveckla lärar- och forskargruppen inom delämnesområdet Organisation och ledarskap vid Avdelningen för ekonomi.

I anställningen som professor ingår att bidra till utvecklingen inom forskningsmiljön Hållbara affärsrelationer samt inom Högskolans övergripande strategiska forskningsområden. I arbetsuppgifterna ingår initiering, planering, medverkan i och ledning av forskningsprojekt, att informera om forskning samt att ha en ledande roll i arbetet med ansökningar för extern forskningsfinansiering.

Inom forskningsmiljön HAR riktas studier mot forskningstemana hållbart ledarskap, strategiska nätverk, internationell marknadsorientering, hållbar resurshantering samt sälj- och förhandlingsprocesser och dess organisatoriska sammanhang från ett hållbarhetsperspektiv, med fokus på forskning som berör den organisations- och ledarskapsanknutna problematik som kan uppstå i företagens och organisationernas lokala, regionala, nationella och internationella värdenätverk.

I arbetsuppgifterna ingår även undervisning inom organisations- och ledarskapsrelaterade kurser samt förvaltning och utveckling av dessa i samarbete med kollegiet. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå.

Då undervisningen förväntas ske dels på svenska, dels på engelska, är goda kunskaper i det svenska respektive det engelska språket en förutsättning för anställningen.

Deltagande i Högskolans, avdelningens och ämnets kollegiala utvecklingsarbeten liksom samverkan med det omgivande samhället utgör en viktig del av anställningen.

Merparten av arbetstiden förväntas vara campusförlagd vid Högskolan. Tjänsteställe är Gävle.

Kvalifikationer:

För att vara behörig att anställas som professor ska personen ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För att bli anställd som professor ska personen ha:
- Haft en vetenskaplig produktion av hög kvalitet som i kvantitativ mening väsentligt överstiger kraven för docentur. Som riktvärde bör den vetenskapliga produktionen överstiga arbetsinsatsen motsvarande tre doktorsavhandlingar.
- Publicerat forskningsresultat inom problemområden utöver det område som kvalificerade för doktorsexamen, alternativt genomfört en avsevärd breddning med avseende på metod eller teori inom det område som kvalificerade för doktorsexamen.
- Varit huvudansvarig för ansökan om, och i konkurrens sökt och erhållit, forskningsmedel från externa nationella och/eller internationella anslagsgivare.
- Handlett minst två doktorander hela vägen från antagning till doktorsexamen och i praktiken fungerat som doktorandens huvudhandledare.
- Uppvisat akademiskt ledarskap i forskningsverksamheter och i pedagogiska verksamheter.
- Arbetat motsvarande minst två år heltid med undervisningsuppdrag och där skaffat sig omfattande erfarenhet av pedagogisk verksamhet inklusive planering, utförande (undervisning och examination), utvärdering och utveckling av utbildning.
- Fullgjort högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
- Genomgått forskarhandledarutbildning.
I övrigt se (HF 4 kap. 3 §) samt Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle.

Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vidare beaktas följande i nämnd ordning. Dokumenterade erfarenheter av:

- Att med framgång förnya, bygga upp, leda och utveckla företagsekonomisk vetenskaplig verksamhet.
- Att med framgång söka och erhålla forskningsfinansiering.
- Arbete med integration mellan utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning.
- Framgångsrik doktorandhandledning och deltagande i forskarutbildningsverksamhet.
- Samverkansprojekt med aktörer i lärosätets närhet och att nationellt och internationellt informera populärvetenskapligt om forskning.

Dessutom bedöms administrativ och annan skicklighet med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast 190614. Vid ansökan i pappersform vänligen kontakta Registrator vid Högskolan i Gävle.

Följande handlingar ska bifogas:
1. Styrkt meritsammanställning med en förteckning över referenspersoner.
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.
3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.
4. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand.

Vid ansökan i pappersform skall ansökan innefatta samtliga handlingar i tre exemplar i tre identiska paket.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-06-14

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2019/198

Upplysningar lämnas av:

Jaana Kurvinen
Avdelningschef
Telefon: 070-180 70 43
E-post: jaana.kurvinen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)