Go to eugreenalliance
Search

Research presentation

Ola Norrman Eriksson

Research presentation

Ola Norrman Eriksson

Professor

Research subject: Environmental Science

In my role as Professor in Environmental Engineering, research, teaching and supervision of PhD students is included. Teaching is mainly performed within education programs in construction, energy and environmental engineering, while research and supervision primarily focuses on environmental assessment of technologies with a focus on life cycle assessment (LCA) in construction, energy and transport. In practice, all activities are conducted in collaboration with faculty colleagues and various businesses and organizations regionally and nationally.

I grew up in northern Stockholm and in 1997 I became a mechanical engineer specializing in energy at KTH. This was followed by graduate studies in chemical engineering at KTH, which ended with a PhD in Industrial Ecology in 2003. The thesis mainly includes life cycle analysis of municipal solid waste management using the computer model ORWARE. I moved to Gävle in 2004 and then began my employment at HiG. However, there is a continued connection to KTH as I am admitted as Associate Professor at the Department of Environmental Strategies Research. To varying degree I also work part time at the research and consulting firm Profu.

Research ID: J-1472-2012

Akademia

Loop/Frontiers

CURRENT RESEARCH

READ MORE ABOUT


Reports

Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Stockholm. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 203 p. (IVL rapport B 1381) External link [More information]
Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Uppsala. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 197 p. (IVL rapport B 1380) External link [More information]
Sundqvist, J., Baky, A., Björklund, A., Carlsson, M., Eriksson, O., Frost, B., Granath, J. & Thyselius, L. (1999). Systemanalys av energiutnyttjande från avfall - utvärdering av energi, miljö och ekonomi : Fallstudie - Älvdalen. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 160 p. (IVL rapport B 1382) External link [More information]
Eriksson, O. & Svanblom, L. (2000). Framtida behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall i Jönköpings kommun : En systemstudie av effekter på miljö, energi och ekonomi. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 82 p. (Trita-KET-IM 2000:20) 10.13140/RG.2.1.4671.1521 [More information]
Assefa, G., Eriksson, O., Frostell, B. & Kuttainen, K. (2001). Kompostering eller förbränning av hushållsavfall i Stockholm : En systemstudie av effekter på miljö, energi och ekonomi. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 9 p. 10.13140/RG.2.1.3884.7205 [More information]
Sundqvist, J., Baky, A., Carlsson, M. & Eriksson, O. (2002). Hur skall hushållsavfallet tas om hand? : Utvärdering av olika behandlingsmetoder. Stockholm: IVL Svenska miljöinstitutet. 295 p. (IVL rapport B 1462) External link [More information]
Assefa, G., Eriksson, O., Järås, S. & Kusar, H. (2002). Life Cycle Assessment of Thermal Treatment Technologies : An environmental and financial systems analysis of gasification, incineration and landfilling of waste. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 73 p. (TRITA-KET-IM 2002:20) External link [More information]
Eriksson, O. (2003). Projektbaserad tvärvetenskaplig doktorandkurs : Utredning av förutsättningar. Stockholm: KTH. 19 p. External link [More information]
Baky, A. & Eriksson, O. (2003). Systems Analysis of Organic Waste Management in Denmark : Environmental Project No. 822 2003 Miljøprojekt. Danish Environmental Protection Agency. 91 p. External link [More information]
Eriksson, O. (2004). Fjärrvärme i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Stockholm: Svensk fjärrvärme. 95 p. (Rapport 2004:4) External link [More information]
Finnveden, G., Björklund, A., Carlsson Reich, M., Eriksson, O. & Sörblom, A. (2005). Robusta och flexibla strategier för utnyttjande av energi ur avfall. 18 p. (TRITA-INFRA-FMS 2005:2) External link [More information]
Sundkvist, Å., Eriksson, O., Glaumann, M., Bergman, S., Finnveden, G., Stenbeck, S. & Wintzell, H. (2006). Miljöklassning av byggnader : Inventering av metoder och intressenters behov. Stockholm: KTH Samhällsplanering och miljö. 151 p. (TRITA-INFRA-FMS 2006:1) External link [More information]
Carlsson, P., Wintzell, H., Glaumann, M., Eriksson, O., Malmqvist, T., Ohring, I., Svenfelt, Å., Finnveden, G., Erlandsson, M., Lindholm, T., Andersson, J. & Malmström, T. (2007). Testfasen i miljöklassningsprojekten : Delrapport september 2007. Karlskrona: Boverket. 185 p. 10.13140/RG.2.1.2079.9208 [More information]
Glaumann, M., Assefa, G., Kindembe, B. & Norrman Eriksson, O. (2009). Miljövärdering av bebyggelse : extern miljöpåverkan, beskrivning av olika miljöpåverkanskategorier. Gävle: Högskolan i Gävle. 149 + 41 (separat bilaga) p. (FOU-rapport 33) External link [More information]
Bisaillon, M., Sundberg, J., Haraldsson, M. & Eriksson, O. (2009). Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv : Etapp 1. [More information]
Sundberg, J., Bisaillon, M., Haraldsson, M., Norrman Eriksson, O., Sahlin, J. & Nilsson, K. (2010). Systemstudie avfall - sammanfattning : Sammanfattning av huvudresultat från projektet "Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv". Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 63 p. (Waste Refinery) External link [More information]
Sundberg, J., Bisaillon, M., Haraldsson, M. & Norrman Eriksson, O. (2010). Systemstudie avfall i Göteborg : Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 145 p. (Waste Refinery) External link [More information]
Henriksson, G., Andersson, M., von Borgstede, C., Eriksson, O., Guath, M., Sundqvist, J. & Åkesson, L. (2011). Hållbar avfallshantering : utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv. 37 p. (TRITA-INFRA-FMS 2011:5) External link [More information]
Ekvall, T., Malmheden, S. & Eriksson, O. (2012). Hållbar avfallshantering : populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram. Stockholm: Naturvårdsverket. 60 p. (Rapport 6523) External link [More information]
Eriksson, O. (2012). Klimatpåverkan från FTI:s materialåtervinning av plastförpackningar. Profu. [More information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Avfallsprevention i stålindustrin : Exempel från Sandvik Materials Technology. Gävle: Högskolan i Gävle. 23 p. (Working paper 51) External link [More information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Biogas i Gästrikeregionen - BiG : En systemanalys. Gävle: Högskolan i Gävle. 125 p. (Working paper 48) External link [More information]
Holmström, D., Bisaillon, M., Eriksson, O., Hellström, H. & Nilsson, K. (2013). Framtida marknaden för biogas för avfall : Delprojekt 3 inom projektet Perspektiv på framtida avfallsberedning. Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 112 p. (Waste Refinery) 10.13140/RG.2.1.4900.9122 [More information]
Kärrman, E., Sörelius, H., Eriksson, O. & Tegelberg, L. (2013). Hantering av slam och organiska restprodukter i Gästrikeregionen : Förstudie. 23 p. (Urban Water Rapportserie 2013:5) 10.13140/RG.2.1.4638.7685 [More information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering - vad är det? : Diskussion kring dagsläget och framtiden : Dokumentation från seminarium och workshop på Högskolan i Gävle den 18 mars 2010. 22 p. (Working paper 49) [More information]
Eriksson, O. (2013). Perspektiv på biogas : En antologi om biogas som drivmedel med fokus på teknik, miljöpåverkan och samhällsnytta. Gävle: Högskolan i Gävle. 44 p. (Working paper 52) External link [More information]
Eriksson, O. & Hermansson, T. (2013). Regional avfallshantering : Slutrapport från projekt finansierat av Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Gävle: Högskolan i Gävle. 60 p. (Working paper 50) External link [More information]
Eriksson, O. & Jönsson, J. (2013). Svensk avfallshantering : Diskussion kring dagsläget och branschens forskningsbehov : Dokumentation från workshop på Högbo bruk 19 Januari 2005. Gävle: Högskolan i Gävle. 65 p. (Working paper 47) [More information]
Persson, T., Blom, A., Schnürer, A., Atterwall, A., Hellström, D., Kreuger, E., Jönsson, H., Sárvári Horváth, I., Lantz, M., Eriksson, O., Mårtensson, P., Hebrand, S., Söderström, Y., Davidsson, Å. & Nordberg, Å. (2014). Sammanställning av svensk forskning och utveckling inom biogasområdet under 2013. Malmö: Svenskt Gastekniskt Center AB. 46 p. (SGC Rapport 2014:294) External link [More information]
Ekvall, T., Malmheden, S. & Eriksson, O. (2014). Towards Sustainable Waste Management - Popular Summary Report from a Swedish EPA Research Programme. Stockholm: Naturvårdsverket. (Rapport C69) External link [More information]
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material Recycling : Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers. 84 p. (TemaNord 2015:547) 10.6027/TN2015-547 [More information]
Hadin, Å., Eriksson, O. & Jonsson, D. (2015). Energi och växtnäring från hästgödsel : Förbehandling, rötning och biogödselavsättning. Gävle: Gävle University Press. 43 p. (FOU-rapport 42) External link [More information]
Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 p. (Research report 4) External link [More information]
Eriksson, O., Hadin, Å., Hennessy, J. & Jonsson, D. (2015). Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel : Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE. Gävle: Gävle University Press. 48 p. (FOU-rapport 43) External link [More information]
Bisaillon, M., Haraldsson, M., Sundberg, J. & Eriksson, O. (2015). Systemstudie Avfall - Borås : En systemstudie för den framtida avfallsbehandlingen i Borås: Ett delprojekt inom projektet "Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv". Borås: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 101 p. (Waste Refinery) 10.13140/RG.2.1.2287.7920 [More information]
Karlsson, B., Lundström, L. & Eriksson, O. (2016). Energivärdering av byggnader : Analys av regelstyrd energi- och miljövärdering av byggnader. Stockholm: Fjärrsyn; Svensk fjärrvärme. 74 p. External link [More information]
Thygesen, R., Eriksson, O., Gustafsson, M. & Karlsson, B. (2017). Nära noll-energi-byggnaders energianvändning : Analys av solel, energieffektivisering och val av uppvärmningsform genom simuleringar av byggnader och energisystem. Stockholm: Energiforsk AB. 79 p. External link [More information]
Eriksson, O., Karlsson, B. & Thygesen, R. (2017). Regelstyrd energi- och miljövärdering av byggnader. Stockholm: Energiforsk AB. 49 p. (Rapport 2017:411) External link [More information]
Blom, L., Hillman, K., Zandén Kjellén, P. & Eriksson, O. (2020). Havsbaserad vindkraft - beskrivning av samhällsnytta : Uppdragsforskningsrapport. Gävle: Gävle University Press. 18 p. (FOU-rapport 51) External link [More information]
Published by: Camilla Haglund Page responsible: Gunilla Mårtensson Updated: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)