Om webbplatsen

Personuppgiftslagen – PUL

PUL är en förkortning av personuppgiftslagen (1998:204). PUL började gälla den 24 oktober 1998 och ersatte den tidigare datalagen (1973: 289) fullt ut den 1 oktober 2001. Under övergångstiden sedan oktober 1998 gällde de båda lagarna parallellt. På den här sidan kan du läsa om hur Högskolan webbplats omfattas av PUL. Här finns också kontaktuppgifterna till personuppgiftsombudet.

PUL innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgiftsskyddet syfte är att förebygga att enskilda människors integritet kränks genom att information (omdömen, sifferuppgifter, bilder) om dem behandlas på ett icke godtagbart sätt.

Personuppgiftslagens innebörd är att också förekomsten av individupplysningar i en vanlig text eller förekomsten av en enstaka bild på en identifierbar individ faller inom lagens tillämpningsområde.

Personuppgiftsombud

Om du frågor om hur Högskolan hanterar personuppgifter kan du kontakta Högskolans personuppgiftsombud.

Kontaktuppgifter

Inger Helldal
Tel: 026-64 87 54
E-post: inger.helldal@hig.se

Ann Scherdin
Tel: 026-64 88 56
E-post: ann.scherdin@hig.se

Ett foto räknas som en personuppgift 

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt PuL som personuppgifter.  

Även bilder (foton) på individer som behandlas i dator kan alltså vara personuppgifter. Det innebär att man måste ta hänsyn till bestämmelserna i PUL. Det kan t.ex. krävas samtycke från den person uppgifterna avser.

För publicering av uppgifter på Internet gäller särskilda bestämmelser som ofta förutsätter samtycke från de berörda personerna. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på anställda, skolelever eller liknande kan det alltså bli nödvändigt att först inhämta samtycke. Enligt Christian Tinge räcker samtycke för "marknadsföring" för att publicera bilder i samband med webb, kataloger etc.

Vad menas med "samtycke" enligt PUL  och hur ska det se ut?

Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den berörde  — efter att ha fått information — godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv.

Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt.

När får man behandla personuppgifter utan samtycke från de registrerade personerna? 

Det är tillåtet att behandla personuppgifter utan samtycke bland annat om behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal med den berörda personen. En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras, t ex en personalkatalog.

När får man behandla personuppgifter utan samtycke från de registrerade personerna?

Om personuppgifterna behandlas uteslutande för journalistiska ändamål gäller i huvudsak bara bestämmelserna om säkerhet i PUL.

Inom ramen för ett journalistiskt ändamål ligger att informera, utöva kritik och  väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.
 
Undantaget är inte avsett bara för etablerade massmedier och personer som är yrkesverksamma inom sådana medier utan även andra kan behandla personuppgifter för journalistiska ändamål.

Vilka uppgifter med anknytning till arbetet kan publiceras på Internet utan samtycke? Vad gäller för bilder på anställda?

Med stöd av en intresseavvägning kan normalt namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och liknande uppgifter med anknytning till arbetet publiceras på arbetsgivarens webbplats på Internet. Härmed menas att verksamhetens intresse/behov för att fullgöra sina ålägganden tar över PUL.

Att få en bild på sig själv publicerad på Internet uppfattas av många som integritetskänsligt. Det krävs därför i normala fall samtycke från den enskilde innan bilder läggs ut på Internet.

Är det tillåtet att använda personnummer som användarnamn vid inloggning?

Om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering, eller något annat beaktansvärt skäl kan personnummer användas som användarnamn vid inloggning.

För att ett samtycke från den anställde att använda personnummer i samband med inloggning skall vara frivilligt enligt PUL måste den anställde ha möjlighet att helt fritt kunna välja att i stället ha en inloggning som inte bygger på personnummer.


Om webbplatsen