Öppna föreläsningar – Gästföreläsare från Marocko om hur arganträdet kan förhindra ökenutbredningen och hur mikroorganismer kan skapa en hållbar odling.

Arganträd

Den 7 december håller två gästföreläsare från Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Agadir, Marocko varsin gästföreläsning.


Detta är starten på ett nytt Erasmusprojekt och är Högskolans första samarbete med ett lärosäte i Marocko.

Föreläsningarna ges på engelska och riktar sig mot såväl högskolans personal som en intresserad allmänhet.

 

Plats: Krusenstjernasalen
Datum: Onsdag den 7 december
Tid: 9-12

 

 

Cherif Haurroni

Professor Chérif Harrouni inleder med The Argan: an arid land multipurpose tree under threat.

Professor Harrouni kommer specifikt ta upp ett trädslag arganträdet, som kan leva på torra områden och bidra till att växtlighet bibehålles och att öknens utbredning bromsas. Detta träd är hotat och han har förslag på åtgärder för att rädda det för framtiden.

The Argan: an arid land multipurpose tree under threat

Prof. Chérif Harrouni

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d’Agadir, B.P. 18/S, Agadir, Morocco E-mail: c.harrouni@gmail.com

The Argan tree (Argania spinosa L. Skeels) is an endemic species to Western Morocco. It occupies large areas along the Atlantic coast of the country mainly under arid climate. In terms of ecology the Argan tree formation is quite exceptional since at the same latitude elsewhere the Sahara prevails.

The Argan tree is a multipurpose species on which local populations have based their living over centuries. The exploitation of the tree (wood, fodder, fruits) and its territory (soil exploitation) has led to the degradation of the ecosystem. Moreover the relatively recent interest in the cosmetic and medicinal virtues of the oil extracted from its almonds has put more pressure on the tree for oil extraction.

It is therefore of great importance to work for the conservation of the Argan ecosystem especially nowadays where resilience to climate change is a necessity for survival in climatically unprivileged regions.

The talk will present the Argan tree and its ecosystem with a focus on factors of degradation as well as some considerations for preservation.

___________________________________________________________________________

Arganträdet: ett träd för torrt klimat, som har många användningsområden och vars existens är hotad

Arganträdet (Argania spinosa L. Skeels) är en inhemsk art i västra Marocko. Den intar stora områden längs landets Atlantkust, till övervägande del i torrt klimat. Arganträdets ekologi är ganska exceptionell, då vid samma breddgrad på andra ställen, så överväger Sahara-öknen.

Arganträdet är ett träd som har många användningsområden, på vilket lokal befolkning har baserat sitt leverne i flera sekel. Utnyttjande av arganträdet (ved, foder, frukter) och dess territorium (markexploatering) har lett till en nedbrytning av ekosystemet. Dessutom har modernt intresse i arganoljans kosmetiska och medicinella egenskaper utsatt trädet för ytterligare påfrestningar.

Därför är det mycket viktigt att arbeta för bevarandet av Arganträdets ekosystem, framför allt idag, då resiliensen mot klimatförändringar är nödvändig för dess överlevnad i klimatutsatta regioner. Föredraget kommer att beskriva arganträdet och dess ekosystem, med fokus på påverkande faktorer liksom vissa överväganden för deras bevarande.

 

 

Fatmi

Professor M'barek Fatmi fortsätter med Sustainable plant production through the use of beneficial microorganisms.

Föreläsningen kommer att med flera exempel visa hur mikroorganismer som bakterier kan skapa nytta vid växtodling.

 

Sustainable plant production through the use of beneficial microorganisms

Prof. M’Barek Fatmi

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Complexe Horticole d’Agadir, B.P. 18/S, Agadir, Morocco m.fatmi@iav.ac.ma or mbarek.fatmi@gmail.com

Growers have during all times strived for high crop yield and quality. During the past century, growers have become successively more dependent on using agrochemicals at almost all the stages of plant production to achieve this goal. Chemicals are being applied to both plants and soil.

Consumers are becoming concerned about residues in food and the pollution of the environment caused by agrochemicals, and call for alternative methods of cultivating plants.

This presentation will describe the basic premises for plant production and the review different methods of applying beneficial bacteria to compost, soil and seed.

Their practical usefulness will be demonstrated in several key examples. These bacteria are key players in providing environmentally friendly solutions to agriculture and horticulture, thus rendering plant production more sustainable.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hållbar växtproduktion genom användning av nyttiga mikroorganismer

Odlare har i alla tider strävat efter hög skörd med hög kvalitet. Under det senaste seklet har odlare blivit alltmer beroende av kemikalieanvändning, i nästan alla stadier av växtproduktionen för att uppnå dessa mål. Kemikalier tillsätts till både växter och jord.

Konsumenter är oroliga för kemikalierester i mat och för den miljöförstöring som jordbrukskemikalier orsakar, och efterlyser alternativa växtodlingsmetoder.

Föreläsningen beskriver grundläggande odlingsmetoder, och ger en överblick over metoder för applicering av bakterier till kompost, jord och frön.

Flera exempel kommer att ges på deras praktiska användningsområden. Dessa bakterier är nyckelaktörer för att skapa miljövänliga lösningar inom jordbruk och trädgård, och bidrar till en mer hållbar växtproduktion.

 

 

 

 

Text: Joakim Helmbrandt
Foto Arganträd: Laurent Thieblemont

Text

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)