Datum: 2017-12-21

Öppen föreläsning: Akademisk högtid - Installationsföreläsningar

Den 19-20 april arrangerar Högskolan i Gävle sin Akademiska högtid. Torsdagen den 19 april håller våra nya professorer populärvetenskapliga presentationer om sin forskning.

Att installeras innebär att man som professor insätts i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor. De installationsföreläsningar som professorerna håller utgör en viktig del i spridningen av forskningsinformation till kollegor och det omgivande samhället.

Tid

Torsdag 19 april, klockan 08.40-14.40

Plats

Högskolan i Gävle, Stora Jadwigasalen, Sal 13:111

Föreläsningarna är öppna för alla, ingen anmälan krävs.

Program

08.40 Inledning Maivor Hallén – bibliotekschef Högskolan i Gävle

 

Rodrigo Lozano

08.50 Rodrigo Lozano professor i organisatorisk hållbarhet vid akademin för teknik och miljö.

Rodrigo har under mer än 15 år forskat kring hållbarhet i olika typer av organisationer bl.a. universitet och adresserat viktiga och helt centrala frågor för ett hållbart samhälle.

Hit hör bl.a. utbildning för hållbar utveckling, hållbarhetsbedömningar, avfallshantering, energieffektivitet och kvalitet hos inomhusluft.

För en Högskola som vår med hållbarhetsperspektiv på verksamheten är Rodrigos forskning av stor betydelse och hans utvecklade bedömningsverktyg appliceras frekvent på vår verksamhet.

Rubriken på föreläsningen är:

A brief introduction to Organisational Sustainability"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mohammad Bagherbandi

09.15 Mohammad Bagherbandi – professor i geomatik vid akademin för teknik och miljö.

En stor del av hans forskning handlar om att studera massförändring, postglacial landhöjning och havsnivåns förändringar.

Det känns betryggande för oss här i Gävle med havet inpå knutarna att Mohammads forskning håller koll på havsnivåns förändringar.

Inom lantmäteriteknik fokuseras Mohammads forskning mot datafångst och geodata-kvalitet för kartläggning, 3D modellering och deformationsövervakning av anläggning och byggnader med hjälp av geodetiska sensorer, till exempel globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS).

Föreläsningen har rubriken:

"New research platforms in the era of dedicated satellite missions at the University of Gävle"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Iiris Attorps

09.40 Iiris Attorps – professor i matematikdidaktik
vid akademin för teknik och miljö.

Hennes forskning i matematikdidaktik har fokus på lärandesvårigheter i matematik och kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som förenar praktik och teori och tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Under de senaste åren har forskningens fokus legat på hur användningen av digitala verktyg dels främjar studenternas inlärning av matematiska begrepp dels skapar variationer i undervisningen om matematiska begrepp.

Forskningen har gett en unik möjlighet att studera hur en kollega undervisar om ett visst matematiskt ämnesinnehåll.

Föreläsningen har rubriken:

"Matematikundervisning och lärande"


--------------------------------------------------------------------------------------------------

10.00 PAUS

 

Maria Engström

10.25 Maria Engström – professor i vårdvetenskap vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Marias forskning fokuserar på viktiga och aktuella samhällsfrågor relaterade till vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för personal inom vård och omsorg.

Alla vi har sannolikt en önskan att få ett gott åldrande men vad krävs för att få uppleva det?

Vad är det som gör att personalen trivs och hur relaterar det till vårdens kvalitet?

Marias forskning är tillämpad och ett praktexempel på hur Högskolan i samverkan med det omgivande samhället kan bedriva forskning av stor betydelse för individens välbefinnande omfattande såväl vård- som omsorgstagare och personal.

Föreläsningen har rubriken:

"Vård och omsorg av äldre personer"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mårten Eriksson

10.50 Mårten Eriksson – professor i psykologi vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Mårten har ett brett forskningsfält med forskning om bl.a. tidig språkutveckling, språkscreening, psykisk hälsa hos arbetslösa och ungdomar, arbetsmotivation, samt olika typer av sociala bedömningar och de systematiska fel sådana bedömningar ofta har.

En gemensam nämnare är att forskningen i hög utsträckning vilar på skattningar av olika slag, till exempel självskattningar av olika arbets- och hälsorelaterade indikatorer, eller skattningar av andras förmågor och fysiska egenskaper.

Skattningar har dock ofta högre osäkerhet än direkta mått, vilket är problematiskt. Mycket av Mårtens forskning har därför handlat om säkerheten i olika skattningar och hur den kan kontrolleras.

Rubriken på föreläsningen är:

"Om att mäta sån´t som kanske inte finns"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gunnar Bergström

11.15 Gunnar Bergström – professor i arbetshälsovetenskap vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Ryggsmärta och det växande området psykisk ohälsa i arbetslivet är kostsamma för såväl samhället som individen.

Vilken effekt ger olika behandlingar och förbättras arbetsförmåga och livskvalitet av de insatser som ges?

I sin forskning har Gunnar också utvecklat mätmetoder kring ryggsmärta för att fånga den psykosociala delen av smärtproblematiken för att anpassa åtgärder till individens behov.

Gunnars forskning uppmärksammar också ett tillstånd som ökat under senare år nämligen den så kallade sjuknärvaron.

Vår föredragshållare arbetar också inom forskningsprojekt som undersöker hur arv och miljö påverkar psykisk ohälsa och samverkar med faktorer i arbetet.

Rubriken på föreläsningen är:

Är vi mer stressade på jobbet nu för tiden?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulla Forinder

11.40 Ulla Forinder – professor i socialt arbete vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Ulla har en gedigen forskarbakgrund inom området barn och unga med livshotande sjukdom sett ur olika perspektiv; barnets eget, syskon och föräldrars.

Hon har också forskat inom andra områden som föräldrautbildning och handläggning av ärenden som rör personlig assistans för barn och unga.

Hennes forskningsintresse spänner också över barn som anhöriga till föräldrar med problematik.

Under senare år har Ullas forskat kring hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av organdonation efter död i samband med avbruten behandling.

Rubriken på föreläsningen är:

"I skuggan av en livshotande sjukdom i barndomen"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.00 PAUS

 

Peter Öberg

13.00 Peter Öberg – professor i socialt arbete vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Peter har under hela sin karriär forskat om åldrande och äldre och ägnar just nu uppmärksamhet i sin forskning åt den åldrande familjen i förändring.

Vilka attityder och förväntningar finns samt erfarenheter av nya intima relationer på äldre dar, och vilken roll spelar nya relationer för äldres livskvalitet?

Peter har även forskat kring relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljer och den nuvarande forskning handlar om ”grey divorce”, dvs skilsmässa på äldre dar. Han är också Editor-in-Chief för tidskriften The International Journal of Ageing and Later Life .

Föreläsningen har rubriken:

"Den åldrande familjen i förändring"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nader Ahmadi

13.25 Nader Ahmadi – professor i sociologi vid akademin för hälsa och arbetsliv.

Naders forskning har främst inriktats på områden som organisering av välfärds- och socialpolitik, internationellt socialt arbete, migration, coping strategier bland cancerpatienter och folkhälsa och social hållbarhet.

En betydande del av Naders forskning (och undervisning) har haft internationell anknytning med uppdrag för Världsbanken, UNICEF och Europeiska kommissionen.

Nader har också på uppdrag av den svenska regeringen varit ledare för ett rikstäckande forskningsprojekt om hälsoproblemen hos de asylsökande barnen i Sverige, de så kallat apatiska barnen.

Föreläsningen har rubriken:

"Jaget och den andre – om jaguppfattningens betydelse för hur sociala problem konstrueras"


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Anna Edin

13.50 Anna Edin – professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid akademin för utbildning och ekonomi.

Annas forskning har för närvarande två huvudsakliga inriktningar. Den ena handlar den om public service, publik/allmänhet och medialisering. Hur förhåller sig dessa begrepp och objekt till varandra? När är en publik inte en allmänhet? Och när är en allmänhet inte en publik?

Den andra inriktningen på Annas forskning är celebritetspolitik - Här intresserar sig Anna speciellt för celebritetspolitikens ojämlika förutsättningar och villkor utifrån ett genusperspektiv.

Föreläsningen har rubriken:

"Celebritetspolitikens ordning: om medialiseringens gränsöverskridande praktiker ur ett genusperspektiv"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Göran Fransson

14.15 Göran Fransson – professor i didaktik vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Göran har framförallt riktad sin forskning mot skolans område och frågor kopplat till lärares arbete, men inrymmer också andra yrkesgrupper såsom militära officerare, stridspiloter, arkitekter, ingenjörer och sjuksköterskor.

En stor del av Görans forskning handlar om mentorskap och kollegialt lärande inom lärarprofessionen. Han forskar även kring digitala teknologier i olika utbildningssammanhang.

Görans forskning är idag högaktuell när skolans arbete flitigt diskuteras i samhället.

Föreläsningen har rubriken:

"Engagerade lärare och digitalisering"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Läs mer om respektive professor och dennes forskning i högtidsskriften (pdf).

Med reservation för ändringar i programmet.

Högtidsceremoni

En del av den Akademiska högtiden är högtidsceremonin den 20 april.

 

Text: Douglas Öhrbom  

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)