Gå till eugreenalliance
Sök

Spikning: Ny avhandling om lean inom hälso- och sjukvården, personalens välbefinnande samt kvalitet i vården

Spikning av doktorsavhandlingen “A staff perspective on Lean maturity, well-being, and quality in primary care " av Monica Kaltenbrunner tisdagen den 4 februari kl. 12.15 i Forskarhörnan.

Datum: 4 februari
Tid: 12:15
Plats: Forskarhörnan

Välkomna!

Sammanfattning

Bakgrund: Lean i hälso- och sjukvården är vanligt. Det är dock oklart i vilken utsträckning Lean har implementerats och om det finns samband mellan Lean och välbefinnande.

Syfte: Att beskriva hur personal uppfattar mognaden av Lean inom primärvården, samt att påvisa i vilken utsträckning det finns ett samband mellan medarbetarnas skattning av mognad av Lean och deras skattning av thriving, utmattning och muskuloskeletala besvär, samt deras skattning av vårdkvalitet i primärvården.

Metod: Enkätdata samlades in 2015 (n=481 medarbetare) och 2016 (n=351 medarbetare) vid 48 primärvårdsenheter, som analyserades med konfirmatorisk faktoranalys (delstudie I) och multipel regressionsanalys (delstudie II-IV). Intervjuer (n=12 medarbetare) och observationer (n=28 medarbe-tare) analyserade deduktivt.

Resultat: Lean in Healthcare Questionnaire utvecklades, baserat på Liker’s beskrivning av Lean (delstudie I). Mognaden av Lean varierade, högst mognad rörde efterlevnad av rutiner, lägst mognad rörde att ha en person på enheten som ansvarade för Lean implementeringen (delstudie II). Positiva sam-band sågs mellan mognad av Lean och medarbetares tillfredställelse med den vård de givit, i tvärsnitts- (delstudie II) samt longitudinell data (medierat av ökade resurser) (delstudie IV). Muskuloskeletala besvär från skuldror, nacke och ländrygg de senaste 12 månaderna uppgavs av 50-58%, besvär de senaste 7 dagarna uppgavs av 25-37% (delstudie III). Inget samband sågs mellan mognad av Lean och muskuloskeletala besvär (delstudie III). Samband sågs mellan ökad mognad av Lean och ökad thriving medierat av ökade resurser, samt minskad utmattning, medierat av minskade krav (delstudie IV).

Slutsats: Mognaden av Lean varierade inom primärvården. Positiva sam-band framkom mellan mognad av Lean och medarbetarnas skattning av vård-kvalitet och thriving. Sambandet till utmattning var negativt och inga samband framkom rörande muskuloskeletala besvär. Men att ha muskuloskeletala besvär var vanligt.

Lägg till i din kalender
Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)