Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senaste nytt om coronaviruset - 13 mars

2020-03-13 

Högskolan i Gävle vidtar en rad åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset. Stor restriktivitet gäller för tjänsteresor, undervisning med digitala verktyg rekommenderas, och förberedelser sker för olika framtida scenarier.

Högskolans krisledningsgrupp är aktiverad och har i sin tur utsett en operativ arbetsgrupp som genom dagliga möten följer utvecklingen kring viruset. Arbetsgruppen har idag haft en riskbedömning med akademichefer, arbetsmiljöombud och studerandearbetsmiljöombud.

– Vi måste göra allt för att minska spridningstakten. I dagsläget är det ingen allmän smittspridning i Gävleborgs län och det gör att vi kan upprätthålla nära nog normal verksamhet på campus i Gävle, samtidigt som vi genomför nödvändiga preventiva åtgärder och förbereder oss för olika scenarier, säger rektor Ylva Fältholm.

För att förhindra en allmän smittspridning har Högskolans krisledningsgrupp tagit fram råd, rekommendationer och skarpa beslut. Från och med 13 mars gäller:

Stor restriktivitet för tjänsteresor och för utbytesstudier.
Undervisning med digitala verktyg rekommenderas.
Högskolan ser över alternativ till salstentamen, exempelvis att tentamen kan ske i mindre grupper.
Från den 13 mars gäller följande riktlinjer angående coronasmittan:

Allmänt

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att var och en med symptom, även milda, bör begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.
Medarbetare eller student som varit i kontakt med smittad person som insjuknat i Coronavirus rekommenderas att arbeta eller studera hemifrån i två veckor.
Alla med förkylningssymptom rekommenderas starkt att stanna hemma.

Resor

  • Stor restriktivitet gäller för alla tjänsteresor, både utomlands och inom Sverige. Beslut om tjänsteresor för anställda tas av närmaste chef.
  • Stor restriktivitet gäller också för utbytesresor för studenter. Studenter ska rådgöra med lärare/handledare.
  • Vi ska följa UDs råd när det gäller vilka länder som helt ska undvikas. (mer detaljerad information finns på UD:s hemsida).
  • Av arbetsmiljöskäl rekommenderas alla studenter och medarbetare som har vistats i riskområden att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst, oavsett om man uppvisar symptom eller inte. Som medarbetare kontaktar du din närmaste chef och som student din lärare/handledare.

Arrangemang

Högskolan följer tills vidare det regeringsbeslut som innebär en maxgräns på 500 personer vid större sammankomster. Några arrangemang har ställts in. Se kalendern på www.hig.se.
Besök från ett riskområde i utlandet som pekats ut av UD bör avstyras.

Undervisning och tentamen

  • Tills vidare fortsätter undervisning och övrig verksamhet på Högskolan som vanligt.
  • Högskolan ser för närvarande över olika scenarier beroende på hur coronasmittan utvecklas, om hela eller delar av Högskolans verksamhet behöver förändras eller stängas.
  • Högskolan undersöker möjligheten att genomföra tentamen i mindre grupper. Planer för detta håller på att tas fram.
  • För studenter med planerad eller pågående Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följer vi arbetsgivarens bedömning. Högskolan planerar för hur studenterna ska fortsätta sina studier om VFU skulle ställas in.

För studenter finns mer information på studentsidan.

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2020-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)