Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barns hälsa gynnas av att skola, vård och socialt arbete samarbetar

2021-09-21 

När flera yrken samarbetar över gränserna ökar möjligheten att barn och ungdomar kan få rätt stöd tidigt från samhället. Under konferensen ”Interprofessionellt samarbete” lyfts fördelarna med att personal inom skola, vård och socialt arbete har kunskap om varandra och samverkar för skolelevers bästa.

Rastaktivitet på skolgård. Foto: Lars Pehrson/TT nyhetsbyrå

Foto: Lars Pehrson/TT nyhetsbyrå

Förskollärare, socionomer och sjuksköterskor är beroende av varandra i sina yrkesroller. På Högskolan i Gävle jobbar lärarna sedan en tid tillbaka redan på utbildningsnivå med att samarbeta mer över gränserna mellan sjuksköterske-, förskole- och socionomprogrammet.

– Utifrån ett elevhälsoperspektiv är det interprofessionella samarbetet av stor vikt för att skolverksamheten för barn och elever ska fungera. Att flera professioner kan samverka i det lagstadgade förebyggande och hälsofrämjande arbetet innebär att det kan bli mindre av ”brandsläckningsaktiviteter”, säger Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare vid RucX, Högskolan i Gävle.

Signhild Olsson. Foto: Marie Hägg Zetterlund

Signhild Olsson. Foto: Marie Hägg Zetterlund

RucX står för regionalt utvecklingscentrum och verksamheten bygger på ett nära samarbete mellan Högskolan och regionens skolhuvudmän utifrån verksamhetsområdena lärarutbildning, skolutveckling, och forskning.

Får diskutera tillsammans med andra

Den 23 september anordnar nätverket en konferens med temat ”Interprofessionellt samarbete”.

– Syftet är att skapa en mötesplats där deltagarna får möjlighet att lära och diskutera tillsammans med andra studenter från olika yrkesförberedenade program. De som redan är yrkesutövande får möjlighet att möta andra professioner som arbetar med samma familjer som en själv men utifrån ett annat uppdrag, säger Bo Söderqvist, forskare inom socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

Bo Söderqvist. Foto: Douglas Öhrbom

Bo Söderqvist. Foto: Douglas Öhrbom

Han ser flera fördelar med ett ökat samarbete mellan yrkesgrupperna.

– De flesta av oss hamnar någon gång i livet i situationer där vi behöver hjälp och stöd av samhället. Många gånger är de dilemman vi hamnar i komplexa vilket ställer krav på samhällets hjälpapparat att kunna erbjuda stöd inom olika kompetenser.

Det finns flera praktiska exempel

Under konferensen kommer flera goda exempel att diskuteras.

– I skolans värld är begreppet interprofessionellt lärande och samarbete ganska nytt, dock har det funnits team med olika professioner som samarbetar för att stödja elever i deras utveckling mot kunskapsmålen. Praktiska exempel kommer att ges på konferensen från ett elevhälsoteam på en gymnasieskola samt från en familjecentral där olika professioner arbetar och är organiserade tillsammans för att kunna möta och stödja barn och elevers skilda behov, säger Signhild Olsson.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2021-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)