Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskningsprojektet Citizen Schein om svensk filmkultur får stöd av Vetenskapsrådet

Per Vesterlund, universitetslektor inom institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle, får 1,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet Citizen Schein om svensk filmkultur, filmpolitik och mediesfär under perioden 1950-1990. Studien görs med utgångspunkt i det arkiv som Harry Schein, Svenska filminstitutets första chef, lämnade efter sig vid sin bortgång 2006.

Harry Schein betraktas som en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Han bidrog till att inrätta Svenska filminstitutet 1963, innehade flera andra nyckelpositioner inom film, press och etermedia samt som skribent och samhällsdebattör.

 
Forskningsprojektet Citizen Schein syftar till att utifrån personen Harry Schein undersöka en mediehistorisk brytningstid ur ett nationellt perspektiv.

 
- Avsikten är att undersöka en period i svensk mediehistoria där ett ledande audiovisuellt media, filmen, undanträngs av den nya tv:n. I bägge dessa processer var Scheins röst en vital del, kommenterar Per Vesterlund.

 
Undersökningen kommer översiktligt att spaltas upp i sex olika parallella ingångspunkter:
1)      Harry Scheins verksamhet som filmkritiker/filmdebattör innan filmreformen 1963.
2)      Scheins roll i den svenska filmpolitiken.
3)      Schein och arbetarrörelsen.
4)      Schein som kultur- och medieskribent.
5)      Scheins mediepolitiska insatser.
6)      Harry Schein som offentlig celebritet. 

 
- Det går att studera Harry Schein som makthavare, skribent, tänkare eller celebritet. Man kan närma sig honom med misstänksamhetens blick och se honom som man, elitist eller despot. Å andra sidan kan hans intellektuella gärning lyftas fram som en inflytelserik och framsynt röst i en nationell offentlighet, där också hans fallenhet för entreprenörskap och kulturpolitisk praktik varit avgörande, säger Per Vesterlund.

 
Redan efter årsskiftet utkommer också antologin Citizen Schein med texter om och av Harry Schein, där Per Vesterlund är en av redaktörerna.

 
För mer information, kontakta: Per Vesterlund, universitetslektor, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 026-64 86 07 eller 073-954 36 65

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)