Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Corona: Beslut om undervisningen under vårterminen

2020-11-03 

Rektor har beslutat att Högskolans undervisning under vårterminen ska genomföras på det sätt som annonserats, med anpassning till pandemin. Moment som inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt ska ske nätbaserat.

Beslutet innebär att i stort sett samma riktlinjer ska gälla som inför höstterminen. Här nedan följer också uppdaterad information om den pågående höstterminen.

– Det är förstås vanskligt att förutsäga hur situationen kommer att vara under våren, men jag gör bedömningen att vi ska kunna fortsätta ungefär som vi har gjort under höstterminen med en ”blandform” mellan campus- och nätbaserad undervisning, säger rektor Ylva Fältholm.

Högskolan följer regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer vilket innebär att nya ställningstaganden kan behöva göras under pågående termin.

– Programstudenter som läser sitt första år, examinationer och obligatoriska moment ska prioriteras när det planeras för undervisningstillfällen på campus, säger Ylva Fältholm.

Campusutbildningar ska ske på campus så långt det är möjligt

Beslutet innebär att utbildningar som annonserats som campusutbildningar ska så långt det är möjligt, med hänsyn till restriktioner kopplade till pandemin, genomföras på campus. Men delar av program och kurser kan komma att ske nätbaserat på distans.

För program och kurser som normalt bedrivs nätbaserat på distans men har campusbaserade inslag, kan vissa av dessa delar komma att ske nätbaserat på distans om de inte kan genomföras ”corona-säkert”.

Utifrån det beslut som har fattats för hur undervisningen ska bedrivas, finns det ingen rekommendation som säger att kurser som ges på campus även ska erbjudas nätbaserat.

– Lärare och kursansvariga har gjort och gör ett mycket bra arbete när det gäller att planera och genomföra undervisning och examination under rådande omständigheter. Jag förstår att pandemin medför en extra arbetsbörda för hela organisationen. Utmaningen för oss blir att vara uthålliga och bygga på de lärdomar vi har dragit under det här året inför planeringen av nästa termin, säger Ylva Fältholm.

Öppning för internationella utbyten

Internationella utbyten (Erasmus, Linnaeus Palme och Minor Fields Studies) för såväl utresande som inresande studenter ska erbjudas våren 2021. Beslut om genomförande kan ske under förutsättning att rekommendationer från UD följs.

Inriktningsbeslutet för vårterminen gäller från 18 januari och längst till och med 6 juni 2021.

Beslut om sommarkurserna kommer att tas i slutet av januari.

Beslut om arbete hemifrån för anställda kommer senare

– Frågan om anställdas arbete hemifrån kommer att diskuteras lite längre fram, säger Maria Strand, chef för Avdelningen för utbildningsstöd och ordförande i Högskolans Samordningsutskott för pandemirelaterade åtgärder. Vi avvaktar eventuella nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och hoppas kunna komma ut med mer information i den här frågan i december.

När det gäller event och konferenser under nästa år har ännu inga generella beslut tagits, även där vill Samordningsutskottet avvakta ytterligare en tid. Dock har beslut redan tagits att Akademisk högtid som var planerad att genomföras i april 2021, kommer att ytterligare skjutas fram till 7-8 oktober.

Undervisning och examination genomförs som planerat under höstterminen

Under höstterminen bedrivs undervisningen på de campusbaserade utbildningarna i en ”blandform”, både på campus och i vissa fall nätbaserat. Högskolans undervisning och examinationsperiod fortsätter som planerat även efter de skärpta smittskyddsrekommendationerna i vissa regioner i Sverige.

De svenska myndigheternas samlade krisinformation (krisinformation.se) säger att ”symtomfria personer kan resa i Sverige, dock ska man hålla avstånd till andra och undvika trängsel”.

Student som av olika skäl inte kan delta i undervisning kan försöka ta igen det med hjälp av studiekamrater eller där det är möjligt få stöd av kursansvarig lärare. För frånvaro vid tentamen hänvisas till omtenta.

Högskolan i Gävle har ständigt kontakt med Region Gävleborgs smittskyddsläkare för samråd kring eventuella lokala restriktioner.

Korridorvärdar för minskad trängsel

Högskolans Samordningsutskott för pandemirelaterade åtgärder har beslutat att introducera korridorvärdar från och med nästa vecka med uppgift att uppmana, påminna och uppmuntra till minskad trängsel, lyssna in och se var det blir trångt.

– Vi kan se att det finns viss trängsel under raster och det bildas klungor i samband med ingång/utgång, säger Maria Strand, Vi får frågor om detta och kommer därför, på försök, att börja med ”korridorvärdar” ett antal timmar, några dagar i veckan från och med vecka 46.

Högskolan i Gävle fortsätter att tillämpa den allmänna 50-regeln, när det gäller undervisning och möten under resten av året.

Studenter hittar mer information här.

Tidigare kommunicerad information rörande smittspridning och förebyggande åtgärder

 • Vad gäller för student som är i riskgrupp eller om flera studenter blivit sjuka?
  Om du som anställd/lärare får frågor från studenter som anser sig vara i riskgrupp kan du hänvisa frågorna till studentcentrum@hig.se . Du behöver inte ha dialogen med studenten om du inte själv väljer det. Avdelningen för utbildningsstöd, UBS, ansvarar för hanteringen och svarar också på alla frågor från studenterna. Vi följer Socialstyrelsens definition när det gäller riskgrupper.
 • Smittspårning. Om en student insjuknar i covid-19 så är det sjukvården som ska ge medicinska råd till studenten. Om Högskolan får kännedom om att flera studenter i samma grupp blivit sjuka kommer kontakt att tas med Region Gävleborgs smittskyddsläkare, som gör en bedömning av vilka åtgärder som krävs.
 • Vid salsskrivning på campus (för student i riskgrupp) kommer vi att vara generösa när det gäller att kunna skriva i en mindre sal. Detta är inte något som du som enskild lärare behöver besluta om, utan det praktiska löses centralt efter att student tagit kontakt med Studentcentrum.
  Salstentor på campus kommer att kunna fungera som ”vanligt” under hösten men, dag och tid då tentan kan genomföras kan dock ändras jämfört med önskemål. Ändringarna sker då för att säkra upp såväl antal studenter i salarna som att möjliggöra att det finns tillräckligt med tentamensvärdar vid varje tillfälle.
 • Vad gäller för anställd i riskgrupp eller anställda som blir sjuka? Ta kontakt med närmaste chef, som har fått information om hur frågor från anställda ska handläggas.

  För anställda som insjuknar gäller att man följer sjukvårdens råd. Man återgår inte till arbetet förrän efter minst två dagar som helt symtomfri. Anställd som blivit sjuk informerar närmaste chef som i sin tur informerar Högskolans samordningsutskott per mejl covid19@hig.se.
  Utskottet informerar smittskyddsläkaren vid Region Gävleborg som gör en bedömning om och i så fall vilka åtgärder som behöver vidtas.
 • Lärare – uppdatera ditt schema om nödvändigt
  Ta bort lokal om du inte tänker att studenter ska finnas på plats, då undviker vi frågor från studenterna om de förväntas vara på plats eller ej.
 • Försök hålla avstånd och tänk på maxantalet i varje lokal
  När du har undervisning i lokal – tänk på att det behöver finnas avstånd mellan studenterna. Du behöver ha en lokal som är anpassad för ungefär dubbelt så många som du planerar kommer att finnas på plats. I salar med fast möblering kommer det att finnas markeringar, men i salar med lös möblering finns anslag att häften av platserna i ett rum kan användas. Vi behöver alla hjälpas åt med detta.
 • Ställ upp dörren
  Dörrar till föreläsningssalar kan ställas upp under två timmar åt gången med hjälp av hig-kortet. Kan vara en bra idé för att underlätta inpassering till en lärosal.
 • Sprid lunchrasten
  Bra om du har möjlighet att sprida ut eventuella raster för studenterna, så inte alla har rast samtidigt. Då bildas köer i korridorer, matsäcksmatsalar och i cafét.
 • Munskydd och plasthandskar
  Du som har laboration, metodövning eller liknande, där det är svårt med att hålla avstånd – var extra noga med handhygien. Exempelvis kan plasthandskar användas. Tänk på att uppmana studenterna att rengöra efter varje moment där utrustning/redskap delas samt att munskydd i vissa situationer kan utgöra ett komplement.
 • Desinfektionsmedel finns utplacerat i till exempel datasalar för rengöring av tangentbord etc.
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)