Resultat av webbenkät till lärare 2014

Learning Center skickade ut en webbenkät till lärare vårvintern 2014, med frågor kring hur de använder olika webbstöd och distanstekniska hjälpmedel och vilka åsikter de har kring dessa. Vi fick in 112 svar och redovisar här en sammanställning.

Siluetter

Syfte och bakgrund

Syftet med enkäten är att få input till förbättringsåtgärder för Learning Centers verksamhet, kring att tillhandahålla system och support samt utvecklingsstöd kring nätbaserad utbildning och distansundervisning.

En liknande enkät genomfördes 2008 (137 svar) och 2011 (183 svar). Årets enkät var en uppföljning av dessa, men tyvärr med lägre svarsfrekvens. Genom att följa upp med samma och vissa kompletterade frågor, får LC och HIG svar på frågor kring frekvens av användning av olika IKT-verktyg för undervisning. Vi kan även följa vissa förändringar av trender och tendenser.

Resultatsammanställning – kommentarer och reflektioner

Vi fick in 112 svar och redovisar här en kort sammanställning av resultatet med korta kommentarer.

Se hela resultatsammanställningen här i PDF-format

 • Användning av plagiatkontroll och SafeAssign har ökat, 11% använder aldrig SafeAssign. Kvalitetskontroll att alla uppsatser som e-publiceras (i DiVA) har genomgått plagiatkontroll kan förbättras och öka.
 • Lärarnas deltagande i högskolepedagogiska kurser om distansutbildning, IKT-stöd eller nätbaserad utbildning kan förbättras, 50-60% hade ej deltagit år 2011. Detta verkar inte har förändrats nämnvärt, nu 2014 så är siffran 57%. Risken är att bland annat lärares digitala kompetens inte ökar i den takt som är önskvärt.
 • Erfarna lärare vid HiG, strax över 50 % hade jobbat med distansutbildning i mer än 4 år, 2011. År 2014 hade 64% av de som svarat jobbat längre än 4 år med webbstöd i undervisningen, typ lärplattform, webbkonferensverktyg etc.
 • Lärarna arbetade ofta själva och i allt mindre grad i så kallade arbetslag. Detta gäller år 2008 och 2011. År 2014 så meddelar 21 av 109 lärare att de aldrig undervisar i arbetslag. Risker för överkompensation och utbrändhet samt upplevd tidsbrist är hög, då läraren i stort själv undervisar en akademisk kurs framförallt på distans.
 • Kontakt med bibliotekarie och IKT-pedagog är fortfarande låg. Kan denna öka, så ökar även möjligheterna för lärare och studenter att få relevanta instruktioner kring användningen av webb/IKT-stödet samt till exempel vilken ämnesguide och andra internetresurser som Högskolebiblioteket har för den specifika kursen – framförallt nyttigt och bra för distanskurser.
 • Kontakter med studie-/lärcentra hade 70% av lärarna år 2011. År 2014 så är det 63%, men i årets webbenkät så är det ju 61 färre lärare som svarat på frågan. Lärcentra är fortfarande en viktig ”distributionskanal” och samverkanspartner. Många studenter nyttjar lärcentra som studieplats och för att delta i videokonferenssändning.
 • Användning av webbstödet – få avstår att använda webbstöd i undervisningen, cirka 5% använder aldrig webbstöd i undervisningen både år 2011 och år 2014.  Både campus- och distansubildningar använder både lärplattformen Blackboard och webbkonferenssystemet Adobe Connect i stor grad.
 • Vilka IKT-verktyg används? Blackboard strax under 80%,  webbkonferens ökar något.
 • Användning av Adobe Connect (AC) förbättras år för år, nu är det cirka 65% som använder (AC) och 225 användare har varit så kallad ”host” i systemet år 2013. En ökning som är mycket positiv. Flera använder även Abode Connect för inspelning av föreläsningar, handledning och webinarer.
 • Vet du var hjälpmanualen/instruktionsfilmer och supportsidor finns för Adobe Connect? År 2011 var det 67% som markerade Nej. Nu 3 år senare markerade 40% Nej – alltså en förbättring. Det vanligaste problemet för användarna är att få ljud att fungera bra, på supportsidorna finns resurser för att kontrollera sitt ljud innan man går in i sessionen och hur man kontrollerar sitt ljud när man väl är med i e-mötet.
 • Publicerade webbföreläsningar/filmer i lärplattformen Bb; cirka 40% (41 av 110 svar) publicerar mycket ofta eller ofta.
 • Verktyg för inspelning av föreläsningar? Vi ser en tendens att fyra verktyg används mest för att spela föreläsningar, dessa är i fallande ordning: Adobe Connect, Screen-O-Matic, Videokonferens, Adobe Presenter, och andra lärverktyg som till exempel iSpring Pro och Microsoft Powerpoint med ljud.
 • Användning av andra webbverktyg och sociala medier? Skype, Facebook, Google Docs, Blogg och Wiki används.
 • Kännedom om upphovsrätt och upphovsrättsliga licenssystemet Creative Commons – www.creativecommons.se; Det är fortfarande en låg kunskap om olika upphovsrättsliga villkor gällande digitalt undervisningsmaterial (kännedom om PUL, BonusCopyright Access och Upphovsrättslagen) - endast 24% säger sig ha god kännedom och mer än 60% känner fortfarande inte till Creative Commons. Kompetens saknas därmed att se vilka möjligheter det finns att använda så kallade öppna digitala lärresurser i sin undervisning.
 • Användning av material från biblioteksdatabas, läromedelsdatabas till exempel UR access eller öppna lärresurser; En tendens till svag ökning – det är de som använder ”ibland” och ”sällan” som är fler. De som säger sig använda ”mycket ofta” och ”ofta” verkar vara konstant. De som markerar ”aldrig” verkar ha blivit färre i %.
 • Användning av undervisningsmetod; Studiehandledning tenderar öka – detta är bra och framförallt gynnsamt för distansundervisning och nätbaserade kurser. Tydlig information, tydliga instruktioner, tydlighet i när/var/hur examination sker och vilka examinationsvillkor samt bedömningsvillkor som finns gynnar alltid studenterna.
 • Studenternas arbetsformer; individuella uppgifter dominerar, ca 65% använder aldrig blogg- eller wiki-funktionenen i Blackboard trots att 35% använder gruppfunktionen i Blackboard. (År 2011 var det dock 80% som aldrig använde blogg/wiki i Blackboard)
 • Onlinetest i lärplattform: År 2011 så använde 40% onlinetest (tenta/prov) i Blackboard. En tendens till ökning finns, år 2014 markerar de använder onlinetest mycket ofta/ofta (22%), ibland (21%) och sällan (10%). Säker onlinetenta tekniskt (till exempel autenticiering) är viktigt framöver, då onlinetenta numera utförs både på campus i datorsal, lärcentra och hemma hos studenten. Särskilda tentavakter är utbildade i hantering av onlinetenta i datorsal, bra att veta när man bokar lokal.
 • Kursutvärdering; utvecklingsmöjligheter finns, 33% använder inte funktionen för kursutvärdering i Blackboard
 • Bedömningsmallar (kriterier/rubrics i lärplattformen Blackboard); 75% använder inte bedömniningsmallar för examination eller bedömning av studenternas inlämnade arbeten. Det blir allt viktigare med större rättssäkerhet och tydligare examinationsvillkor samt på vilka kriterier (bedömningsgrunder) lärare och examinator har satt betyg. I lärplattformen Blackboard finns hjälpverktyg som förenklar användning av bedömningsmallar, de kan användas även vid undervisning med till exempel diskussionsforum, wiki och blogg.
 • Vilken är din största fadäs (misstag) som lärare när det gäller webbstöd i undervisningen? Se svar på denna öppna fråga i PDF-filen med hela resultatsammanställningen.
 • Vilket tips skulle du vilja ge de lärare som tänker utforma webbstöd i undervisningen? Se svar på denna öppna fråga i PDF-filen med hela resultatsammanställningen.


---------------------------------------------------------------------------------------

Jämför med resultatet från enkäten 2011

Vid enkäten som genomfördes 2011 fick vi in 183 svar, och redovisar här en kort sammanställning av resultatet.

Resultatsammanställning – reflektioner och åtgärder

För varje punkt finns en längre beskrivning och även förslag på åtgärder i en PDF-fil med utförligare text:
Läs hela sammanställningen i längre version som PDF

 • Användning av plagiatkontroll och SafeAssign kan öka, 32% använder aldrig SafeAssign
 • Lärarnas deltagande i högskolepedagogiska kurser om distansutbildning kan förbättras, 50-60% har ej deltagit
 • Erfarna distanslärare vid HiG, strax över 50 % har jobbat med distansutbildning i mer än 4 år
 • Lärarna arbetar ofta själva och i allt mindre grad i  arbetslag
 • Kontakt med bibliotekarie och IKT-pedagog är fortfarande låg
 • Kontakter med studie-/lärcentra har 70% av lärarna
 • Användning av webbstödet fortfarande främst för distribution av material
 • Vilka IKT-verktyg används? Blackboard ökar, e-post vanligt, videokonferens minskar något, webbkonferens ökar
 • Användning av andra webbverktyg och sociala medier? Skype, Facebook, YouTube
 • Användning av Adobe Connect Pro (ACP) kan fortfarande förbättras, många känner inte till tillräckligt om detta
 • Upphovsrätt och Creative Commons; låg kunskap, endast 24% har god kännedom
 • Användning av undervisningsmetod; studiehandledning och material från läromedelsdatabaser har ökat något
 • Studenternas arbetsformer; individuella uppgifter dominerar, 36 % använder gruppfunktionen i Blackboard ofta, 40 % använder onlinetest (tenta/prov) i Blackboard
 • Kursutvärdering; utvecklingsmöjligheter finns, 33% använder inte funktionen för  kursutvärdering i Blackboard
 • Vilken var lärarnas största misstag? Läs i PDF-fil
 • Vilka tips och råd vill lärare ge? Läs i PDF-fil
 • Vad saknar lärarna för stöd? Läs i PDF-fil

Ta del av hela enkäten 2011 och samtliga svar

Se hela enkäten och alla svar

Enkäten kompletterades med nya frågor

Learning Center kompletterade 2011 års version av webbenkäten med nya frågor, bl.a. kring webbkonferenssystemet Adobe Connect Pro (ACP), kännedom om upphovsrättsliga villkor för undervisningsmaterial och licenssystemet Creative Commons. En del frågor förbättrades och några togs bort.

Öppna frågor ger möjlighet till förbättringar

De öppna svaren där kritik både positiv och negativ kan framföras, är en del av enkäten som personalen på Learning Center har mycket nytta av. Där finns en hel del både att ta till sig av och göra åtgärdspunkter från, för ett fortsatt kontinuerligt förbättringsarbete.

En särskild enkät görs om Adobe Connect Pro 

Bra veta är att LC gjorde en speciell webbenkät kring användningen av webbkonferenssystemet ACP. Utsänt till 150 lärare där vi fick in 61 besvarade enkäter. Resultatsammanställning och bearbetning av denna enkät kommer på ett bra sätt komplettera den större webbenkäten och fördjupa kunskaperna hur LC kan förbättra både information till och utbildning för lärarna kring Adobe Connect Pro.

---------------------------------------------------------------------------------------

Jämför med resultatet från enkäten 2008

Vi genomförde en liknande enkät 2008, då fick vi in 137 svar. En tydlig slutsats var då att LC behövde nå ut med mer information om verksamheten — många önskemål gällde sådant som LC redan har eller gör, men som lärarna inte kände till.

LC behövde sträva efter att vara mer konkreta på vår webbplats och i vårt informationsmaterial. Under perioden 2008 till 2010 har Learning Center fått många nya webbsidor och mer informationsmaterial i pappersform har delats ut i postfacken för att försäkra oss om att information når lärarna.

Förra enkäten gjordes på flera lärosäten 

Webbenkäten 2008 genomfördes i samverkan med lärosäten inom Pentaplus. Totalt fick vi in 360 svar från akademiska lärare från KAU, MDH och HiG. Ett konferenspapper "Kunskapssyn och bedömning i kurser med webbstöd på tre mellansvenska lärosäten" skrevs 2008 av Ulf Olsson, KAU med preliminära resultat som är av intresse för både ämnesdidaktik och högskolepedagogisk utveckling.

Dessa åtgärder har vi gjort utifrån webbenkäten 2008:

 • Kortmanualer behövs — nu finns korta supportinstruktioner i Supportportalen ComAround
 • Instruktionsfilmer behövs - nu finns bl.a. instruktionsfilmer för Blackboard 9 på On Demand Learning Center och korta instruktionsfilmer görs nu även på svenska.
 • Erfarenhetsutbytesträff för personal — Lunchseminarier påbörjas våren 2011.
 • Goda kollegers webbsida/Öppen webbenkät där lärare kan ge varandra tips — En pedagogisk blogg införs i SiteVision på försök till hösten 2011. (En förstudie och samverkan med AUE gjordes som resulterade i att två planerade lärarbloggar i systemet wordpress, ej kunde implementeras via IT-avdelningen. IT-chef/Kommunikationschef vill att bloggfunktionen i SiteVision skall användas.)
 • Plocka upp svar från enkätfrågan om "största fadäs" och poängtera i manualer som misstag att undvika — Uppdateringar och tillägg i manualer för bland annat Bb9 som kan förbättras. Införs hösten 2011.
 • Lägga till info-ruta på DistansSupports inloggningssida, om vad man kan göra i ärendehanteringssystemet (beställa Bb-kurser etc.) — genomfört 2009.
 • Gå igenom och uppdatera FAQ på Bb hjälpsidor samt ev. lyfta fram i nyhetsbrevet — genomförs 2011 (vi har infört Bb9 under hösten 2010 och våren 2011).
 • Tydligare tips kring utvärderingar, duggor och examination — genomfört via speciella instruktioner i manualer, finns bland annat via Bb hjälpsidor.
 • Göra manual för Review status-funktionen i Bb — gjort 2009 (även uppdaterad för Bb9).
 • Se över vilka ytterligare tips på åtgärder som finns att hämta från biblioteksenkäten 2008 — Resultaten från denna webbenkät är att fler borde delta i LCs utbildningsverksamhet för att se till att lärarna kan använda IKT-verktyg och har vissa grundläggande kunskaper kring distansundervisning. Bland annat framkom följande kring frågan om "Kompetensutveckling hos Learning Center"; två tredjedelar av forskarna, lärarna och doktoranderna har deltagit i någon kompetensutveckling hos Learning Center. De flesta tycker att de fungerade bra eller OK, men några blev inte nöjda. De som inte har deltagit angav som främsta skäl tidsbrist eller att de inte har haft behov. Frågan att lärare inte deltar på grund av tidsbrist kommer tas upp med ansvariga för distansutbildningens utvecklingsarbete under 2011. LC föreslår bl.a. att nyanställda skall få utbildningsdagar garanterade för att få genomgång av och  fortbildningstillfällen i de distansöverbryggande verktyg som används vid HiG och rutiner kring distansutbildning etc..
 • Kännedom och användning låg av resurser från läromedelsdatabaser (UR access) och öppna lärresurser (OER)2009/2010 informationskampanj och seminarier om OER och webbplatsen www.digiref.se och deltagande i ITHUs OER-proekt finansierat av KB. Förenklat arbetsflöde för att lägga in OER i Bb9 finns via MashUp-funktionen, och UR access har nu ett förenklat sätt att lägga in webblänkning i Bb (Ett helt nytt databassystem infört för UR access 2009).

Ta del av hela enkäten 2008 och samtliga svar

Se hela enkäten från 2008 och alla svar

Kom med synpunkter på LCs verksamhet

Om du har ytterligare kommentarer och synpunkter på LC eller hur vi kan förbättra, kontakta oss via e-post learningcenter@hig.se eller 026-64 87 00.

Du kan också ringa eller mejla direkt till någon av oss på LC.

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)