Samarbeten

Learning Center finns representerade i flertalet samarbetsorgan både internt på högskolan och externt.

SVERD

Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) bildades 1984 för ett återkommande utbyte mellan aktörer inom distansutbildning i Sverige. Syftet är att verka för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.

SVERD är remissinstans för bland annat statliga utredningar kring distansutbildning och flexibelt lärande. SVERD har webbinar, två årliga konferenser och egen tidning. SVERD är med i bland annat EDEN (Europeiska Distansorganisationen).

Högskolan i Gävle är medlem i SVERD sedan många år och är aktiv medlemsorganisation. Medlemmar i SVERD är enskilda personer och organisationer med intresse för distansutbildning inom olika utbildningsnivåer.

ITHU

HIG är genom Learning Center aktiva i det nationella nätverket ITHU, Nätverket för IT i högre utbildning. Syftet med ITHU är främst att främja och stimulera studenters lärande, genom god användning av IT i lärosätenas utbildningar.

Nätverket vill bidra till att Sverige är en ledande nation inom användning av IT i högre utbildning. För att sträva mot detta arbetar nätverket för god och pedagogisk användning av redan befintlig IT, verkar för att ny IT kartläggs, utvärderas och används, samt följer utvecklingen av arbetssätt och resurser kring IT i undervisning och lärande. ITHU har två konferenser årligen, ofta tillsammans med till exempel SUNET.

Nätverket är öppet för alla intresserade vid landets lärosäten, specialister från pedagogiska stöd- och utvecklingsenheter samt forskare och lärare som arbetar med användning av IT i utbildningssammanhang. Gemensam nämnare för medlemmarna är att de ansluter sig till nätverkets syften och mål.

SNH

SNH - samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Utbildningsradion. SNH producerar öppna lärresurser (OER) och temasidor, samt driver webbplatsen OpenSNH där öppna akademiska lärresurser publiceras.

Syftet med samverkan i SNH är att gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning. Man avser även genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag, rekrytering och marknadsföring. Genom att utveckla större flexibilitet i fråga om kursstart och studietakt samt större möjligheter till tillgodoräknande, ges studenterna större tillgänglighet till kursutbudet.

NITUS

Namnet Nitus står för Nätverksgruppen för IT–baserad utbildning via lokala studiecentra, numera oftast kallade lärcentra/lärcentrum. Nitus är en ideell förening, som startade utifrån behovet av att byta erfarenheter mellan olika kommuner. Nitus har en till två konferenser om året. 

Nitus har i dag ungefär 100 medlemskommuner i hela Sverige och nätverket ger stöd till dessa, ofta i nära samarbete med olika utbildningsanordnare och arbetsliv.

HiG har samverkat med Nitus i många år, flera av högskolans distansutbildningar och distansstudenter nyttjar de lärcentra i landet som ingår i Nitus. Lärcentra är en mötesplats för studerande och ökar tillgängligheten till högre studier med bland annat studielokaler, olika typer av teknisk utrustning, handledning, studievägledning och biblioteksresurser.

Gå till Nitus webbplats

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)