Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarutbildning

För att lösa aktuella och kommande samhällsutmaningar, behövs nytänkande, kreativitet och djupa kunskaper. Vill du vara med och bidra. Då kan utbildning på forskarnivå vara något för dig. Här kan du läsa om Högskolans forskarutbildningsämnen och hur ansökan till utbildning på forskarnivå sker.

Utbildning på forskarnivå

Vid Högskolan i Gävle pågår forskning som utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö för människan, forskning som ger nya perspektiv och kunskaper. Forskningen är fokuserad på fyra strategiska forskningsområden; hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Under forskarutbildningen får du genomföra och leda forskningsprojekt från start till mål. Du får verktyg att lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval, du tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt och får utveckla din förmåga att tänka kritiskt, konstruktivt och analytiskt. Du tränas även i din förmåga att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Utbildningen syftar till att du ska bli en självständig forskare redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig sektor samt högskolor och universitet. Som doktorand, som man kallas när man är forskarstuderande, är du en viktig del av Högskolans forskning och en betydelsefull representant för Högskolan.

Forskarutbildningsämnen vid Högskolan

Vid Högskolan finns möjlighet att studera på forskarnivå inom examenstillstånden Byggd miljö, Hälsofrämjande arbetsliv samt Utbildningsvetenskap.

Inom examenstillstånden finns elva forskarutbildningsämnen:

 • Arbetshälsovetenskap
 • Didaktik
 • Elektroteknik
 • Energisystem
 • Geospatial informationsvetenskap
 • Industriell ekonomi
 • Inomhusmiljö
 • Miljöpsykologi
 • Miljövetenskap
 • Socialt arbete
 • Vårdvetenskap

Hur ser utbildningen ut?

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Det är möjligt att avlägga licentiatexamen efter halva tiden. Ofta tar utbildningen närmare fem år, då det är vanligt att parallellt med forskarstudierna bedriva akademitjänstgöring, exempelvis undervisa studenter på grundnivå eller inneha förtroendeuppdrag.

Forskarutbildningen planeras och genomförs i nära samråd med dina handledare. Större delen av tiden arbetar du med ett forskningsprojekt som resulterar i ett avhandlingsarbete. Dessutom läser du kurser på forskarutbildningsnivå. Kursdelen regleras av forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

Hur söker jag till utbildning på forskarnivå?

Lediga forskarutbildningsplatser utannonseras

Lediga forskarutbildningsplatser utlyses på Högskolans sida med lediga jobb. Utlysningen kan ske löpande under året.

Se lediga doktorandplatser vid Högskolan

Behörighet

För att kunna antas till forskarutbildning måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet. Dessutom bedöms din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 poäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Detta regleras av antagningsordningen Pdf, 357 kB. vid Högskolan i Gävle.

Den särskilda behörigheten specificeras i forskarutbildningsämnets allmänna studieplan.

Antagning och antagningsprocessen

Inkomna ansökningar bereds av berörd akademi. Bland de sökande som bedöms vara behöriga görs ett urval. Bedömningsgrunderna för urvalet anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Regler och riktlinjer

Centrala rutiner för kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå Pdf, 383 kB.

Lokala rutiner för utbildning på forskarnivå vid Akademin för hälsa och arbetsliv Pdf, 379 kB.

Lokala rutiner för utbildning på forskarnivå vid Akademin för teknik och miljö Pdf, 418 kB.

Lokala rutiner för utbildning på forskarnivå vid Akademin för utbildning och ekonomi Pdf, 515 kB.

Allmänna studieplaner

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)