Forskningsetiska rådet

Rådets uppgift är att göra forskningsetiska bedömningar av examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

För att säkerhetsställa att god forskningsetik tillämpas i de examensarbeten vid Högskolan i Gävle som avser människor, granskas examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå av Forskningsetiska rådet vid Högskolan.

När behöver man tillfråga forskningsetiska rådet?

  • Då det föreligger beroendeförhållande mellan studiedeltagare och student/forskare. Det kan gälla patienter, barn, skolelever eller någon annan grupp.
  • Då det till studien planeras att inkludera studiedeltagare som tillhör en utsatt grupp, det kan vara barn (personer under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga eller psykisk funktionsnedsättning.
  • Då den planerade studien inkluderar känsliga personuppgifter i enlighet med Etikprövningslagen, det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, uppgifter kopplade till lagöverträdelser eller genetiska och biometriska uppgifter.
  • Då studien kommer att röra känsliga personuppgifter avseende hälsa ska en vid definition av begreppet hälsa tillämpas. Tex personals uppfattning om eller skattning av arbetsrelaterad stress kopplar rådet till hälsa även om de tillfrågade är friska individer. Allt som inkluderar patienter betraktar rådet vara kopplat till hälsa-ohälsa.
  • Då studiedeltagare rekryteras direkt via internet eller när datamaterial hämtas från internet via till exempel bloggar och chattar. Publikationer med vägledning inför rekrytering och datainsamling via nätet: 

Ansökan om rådgivande yttrande

Ansökan om rådgivande yttrande ska vara rådets ordförande tillhanda senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas (se rådets sammanträdesdatum längre ner på sidan).

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad ansökan ska innehålla.

Ledamöter i rådet

Bernice Skytt, ordförande
Jari Ristiniemi, ledamot
Ulla Forinder, ledamot
Andreas Haga, ledamot
Magnus Lindberg, suppleant

Rådets sammanträdesdatum

21 januari 2021

2 februari 2021

23 februari 2021

16 mars 2021

13 april 2021

11 maj 2021

8 juni 2021

9 september 2021

5 oktober 2021

23 november 2021

7 december 2021

21 december 2021

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-08-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)