Gå till eugreenalliance
Sök

Kön avgör vad doktorn ordinerar

Man ser oftare kvinnors problem som psykiska och behandlar med antidepressiva läkemedel, fast man kanske inte borde göra det. Mäns psykiska problem ser man inte, säger Lena Thunander Sundbom, forskare vid Högskolan i Gävle.

Kön avgör ordination

Forskning visar att kvinnor diagnostiseras med depression dubbelt så ofta som män och behandlas med antidepressiva läkemedel mycket oftare. Men då Lena lät män och kvinnor själva skatta depression och hur de mådde, fick hon väldigt intressanta resultat:

Det visade sig att män rapporterade mer depression än kvinnor men använde mycket mindre antidepressiva läkemedel. Medan kvinnor rapporterade mindre depression än män, men använde mycket mer antidepressiva läkemedel.

- I min studie var det också dubbelt så vanligt att kvinnor, jämfört med män, hade antidepressiva läkemedel fast de inte rapporterade depression, Lena Thunander Sundbom,

Lena Thunander Sundbom

Bildtext: Lena Thunander Sundbom försvarade nyligen sin avhandling ”The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden”.

Ingen vinner på det här

Lena tror inte att det görs medvetet och att det finns en kultur att kvinnors problem, i för stor utsträckning, ses som psykiska.

- Kvinnor har alltid medicinerats, vi hade ju Valium "Mothers little helper", sedan kom Prozac, som skulle hjälpa kvinnor genom vardagen.

- Ingen vinner på det här. Om kvinnorna får för mycket läkemedel så får de också mer biverkningar. Och män, vars problem kanske egentligen är psykiska, får aldrig den hjälp de behöver då ingen hittar dem.

Bara hälften följer ordinationen

Endast 50 procent följer läkares ordinationer, säger Lena och för att kunna förbättra situationen så behöver man veta orsakerna till varför människor inte tar läkemedel enligt ordination.

Hon ser tydliga könsskillnader även här, att män glömmer och laborerar med dosen efter eget huvud och att kvinnor ofta avstår på grund av biverkningar. Hon fann också ett klart samband mellan psykisk ohälsa och att man inte tog sina läkemedel enligt ordination.

- Det var dubbelt så vanligt bland kvinnor att inte ta sina läkemedel på grund av biverkningar och vid ångest och depression var det också större risk att inte ta läkemedlet, säger Lena.

Hon uppmanar därför läkarna att vara uppmärksamma, särskilt när det gäller biverkningar, speciellt på kvinnor och på personer med psykisk ohälsa.

- Att kvinnor har rätt dos och rätt läkemedel, så att de inte får så mycket biverkningar.

Man har försökt komma åt glömskan

När man tidigare försökt förbättra detta, så är det glömskan man försökt komma åt. Men, menar Lena, det här medvetna valet att avstå på grund av biverkningar, det är ju mycket svårare att göra något åt.

- Det handlar om att motivera patienterna att ta sina läkemedel och se till att doserna är rätt så att patienterna vill ta dem. Bristen i att följa ordinationen är den enskilt viktigaste anledningen till att behandlingen inte fungerar.

- Denna stora skillnad mellan män och kvinnor har heller inte visats innan denna studie.

Här går det inte att vara könsblind

Lena konstaterar att det finns ett klart samband mellan depression och andra typer av sjukdomar. Ett samband som det är väldigt viktigt att uppmärksamma, då patienterna blir mycket sämre och har svårare att bli friska när de har den här samsjukligheten.

- Det finns väldigt få studier som undersökt om det finns en skillnad mellan män och kvinnor i denna samsjuklighet mellan depression och andra sjukdomar. Också här hittade jag betydande skillnader.

  • Kvinnor som behandlas med antidepressiva läkemedel har ofta diabetes, hudproblem eller smärta.
  • Män som behandlas med antidepressiva läkemedel har ofta neurologiska problem som Parkinson, epilepsi, ångest och sömnproblem.

I en del fall när man diagnostiserar och behandlar berättar Lena, så tar man hänsyn till kön. Men inte vid depression, vilket hon menar att det finns tydliga belägg för att göra.

- Egentligen vet man att depression ser olika ut hos män och kvinnor. De diagnoskriterier som finns är ju enligt kvinnors symtom, då det traditionellt varit kvinnor som haft dessa bekymmer.

- Man behöver ta hänsyn till könsskillnaderna, både vid diagnostisering och behandling av depression. Man kan inte vara könsblind här, får man inte bukt med depressionen så kommer man inte att få bukt med de andra problemen, utan tvärtom blir de värre.

Lena Thunander Sundbom

Lena har en bakgrund som apotekare och är som sådan väl medveten om läkemedelsorienterade problem. Hon har undervisat i farmakologi på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle sedan 2004.

Under ett år arbetade hon med läkemedelsgenomgångar inom äldreomsorgen och blev då ännu mer uppmärksammad på de problem som är kopplade till läkemedel. Detta väckte intresset för forskning om läkemedelsrelaterade problem.

Hon kom så med i ett forskningsprojekt och har sedan dess forskat på halvtid och undervisat den andra halvan.

Lena säger att psykisk ohälsa ökar och nu är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. När antidepressiva läkemedel blivit ett av de läkemedel som används mest i befolkningen, 15 procent i åldergruppen18-84 år, då måste man försöka få en bild av hur det egentligen ser ut.

Hennes studie är övergripande och tänkt att kunna generera andra studier senare.

Framåt

Lena planerar att nu titta på hur läkemedelsbehandlingen ser ut i den yngre befolkningen.

Lena Thunander Sundbom försvarade sin avhandling ”The influence of gender and depression on drug utilization: Pharmacoepidemiological research in Sweden” vid Uppsala universitet den 24 november.

Opponent var docent Susanna Wallerstedt och handledare har varit professor Göran Frenning och doktor Kerstin Hedborg.

Kontakt

Lena Thunander Sundbom
Lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 82 96
Mobil: 070-553 63 16
E-post: lena.thunandersundbom@hig.se


Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)