Forskningsområden

Forskningen vid Högskolan i Gävle är indelad i fyra strategiska forskningsområden.

Strategiska forskningsområden som löser samhällsutmaningar

Målet med Högskolans forskning är att lösa samhällsutmaningar på kort och på lång sikt, särskilt de utmaningar som ryms inom fyra områden som beskrivs nedan – Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande samt Intelligent industri.

Hållbar stadsutveckling

Forskningsområdet möter samhällsutmaningen i att skapa varaktiga städer där natur- och mänskliga resurser används ansvarsfullt för kommande generationer. Fokus ligger på stadsutveckling som sätter samspelet mellan människan och miljön i centrum. Området inkluderar utveckling och analys av tekniska system, metoder och strategier för informationsbehandling samt studier av byggnaders inomhus- som utomhusmiljöer och stadslandskap. Området syftar bland annat till att skapa motståndskraft mot klimatförändringar, med befolkningstäthet och globalisering som viktiga ingångsparametrar.

Hälsofrämjande arbete

Forskningsområdet bidrar till att möta samhällsutmaningar som ökad psykisk ohälsa, ökad ojämlikhet, en åldrande befolkning, ökad andel personer med kroniska sjukdomar, våld och segregation. Fokus ligger på individ- och samhällsinriktat hälsofrämjande arbete för människor i alla åldrar, arbetsutformning för ökad psykisk och fysisk hälsa samt hälsofrämjande organisationer och ledarskap. Verksamheten leder till utformning av värdeskapande åtgärder för den enskilde individen liksom för organisationen och/eller samhället i stort.

Innovativt lärande

Forskningsområdet bidrar till att möta samhällsutmaningar om människors lärande i utbildnings- och arbetsmiljöer inom offentlig sektor och privat näringsliv. Fokus ligger på att forskare och praktiker skapar kunskap för utveckling av arbetssätt, undervisningsinnehåll och innovativa inslag i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning, lärande och kompetensutveckling. Centrala frågor behandlar undervisning, lärande, digitalisering, medarbetarskap, inflytande, demokrati, media och kultur.

Intelligent industri

Forskningsområdet inriktas mot samhällsutmaningar kring långsiktigt hållbar produktion. Innovation, resurseffektivitet och goda arbetsförhållanden är viktiga delar. Området vänder sig främst till företag och organisationer i industriella nätverk och värdekedjor. Fokus ligger på digitalisering, organisationsutformning och deras samspel i innovationsprocessen, från utveckling av tekniska system, produkter och processer till utformning av produktionssystem, affärsrelationer och affärsmodeller.


Forskning inom de strategiska forskningsområdena

Indelning utifrån respektive ämnesområde.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)