Herobild

Hälsofrämjande arbete

Samhället utmanas ständigt i sin strävan efter en hållbar hälsa för alla, oberoende av ålder, genus och härkomst. Vår forskning tar upp denna utmaning genom att ta fram och sprida kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde, och hur organisationer och företag kan utformas så att arbetet ger god hälsa samtidigt som att verksamheten är ekonomiskt hållbar.

Vårt komplexa samhälle påverkar hälsan på ett sätt som kräver att vi tar oss an detta på ett bredare sätt än tidigare. Vi strävar efter hälsa och välbefinnande för alla människor då vi alla är beroende av varandra. Vi utvecklar kunskap om hur fysisk och psykisk hälsa kan främjas för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort och vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället.

Det är endast genom samverkan vi kan möta och lösa de här komplexa problemen och för vår forskning är det helt naturligt och nödvändigt att samarbeta med sektorer utanför Högskolan, därför att det är verksamheterna som kan sina problem allra bäst.

Lisbeth Porskog Kristiansen, vetenskaplig ledare

Så här säger de vetenskapliga ledarna om forskningsområdet:

Lisbeth Porskog Kristiansen om Hälsofrämjande arbete
David Hallman om Hälsofrämjande arbete

Globala målet nummer tre
Globala målet nummer fem
Globala målet nummer åtta
Globala målet nummer 10

Det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbetet adresserar samhällsutmaningar kopplade till mål 3, 5, 8 och 10 i Agenda 2030.

Vår forskning ska göra nytta

Grunden för vår forskning är att den ska implementeras och användas, och vi arbetar därför tvärvetenskapligt och i nära samverkan med det övriga samhället. Vi vill främja hälsa och välbefinnande och göra vårt samhälle mera jämställt och inkluderande. Vi behöver skapa anständiga arbetsvillkor, men också minska den ojämlikhet som finns i samhället för att skapa förutsättningar för god hälsa för alla.

Hälsofrämjande arbete är en viktig del i att skapa långsiktig hållbarhet för alla. Det kan riktas mot arbetslivet, men det är bredare än så och berör allt från våra äldres livssituation till människor som lämnats utanför.

Vi fokuserar på forskning som adresserar konkreta problem och som bidrar med direkt nytta för samhället. Vi utvecklar kunskap om hälsofrämjande åtgärder för den enskilde individen, organisationen och samhället i stort. Det är vår samverkan med organisationer och samhället som gör att forskningen kommer till direkt användning.

Forskningsprogram

Inom det strategiska forskningsområdet arbetar vi med att forma tre tvärvetenskapliga forskningsprogram. Dessa är Flexibelt arbete, Det goda åldrandet, Inkluderande arbetsliv:

Flexibelt arbete

Digitaliseringen och ett flexibelt arbetsliv medför många möjligheter men även utmaningar. Tillfälliga anställningar och inhyrd personal ger flexibilitet för organisationen. Flexibla arbetstider och distansarbete ger flexibilitet för individen. Hur kan flexibiliteten användas för att främja organisationers hållbarhet, goda arbetsvillkor och hälsa?

Programansvarig: Gunnar Bergström

Inkluderande arbetsliv

Kan vi utforma arbetsplatser där individen, oavsett begränsningar i sin arbetsförmåga, kan arbeta utifrån sin kapacitet och sina behov? Hur kan inkluderande arbetsliv både öka individens välbefinnande och förbättra verksamhetens kvalitet? Hur skapar vi jämlika och jämställda arbetsvillkor som bidrar till hälsa och välmående för alla, oavsett arbetsförmåga, ålder, kön och härkomst?

Programansvarig: Annica Björkman

Det goda åldrandet - att leva med långvarig (o)hälsa

Forskningsprogrammet är under utveckling

Forskning

Det pågår en rad forskningsprojekt som på olika sätt berör hälsofrämjande arbete och de utmaningar vi står inför. Det handlar exempelvis om

 • Inkluderande arbetsliv, jämställdhet och jämlikhet
 • Hälsa och delaktighet hos barn och ungdomar
 • Det goda åldrandet
 • Leva med långvarig ohälsa
 • Utsatthet för våld
 • Hållbar organisation och ledning
 • Vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskap
 • Psykisk ohälsa och belastningsbesvär i arbetslivet
 • Arbete och återhämtning för ökad hälsa och prestation
 • Effektiva redskap för bedömning av arbetsmiljö och hälsa
 • God arbetshälsa i ett digitaliserat arbetsliv

Läs mer om vår pågående forskning

Vetenskapliga ledare

Det strategiska forskningsområdet leds av två vetenskapliga ledare.

Lisbeth Porskrog Kristiansen.

Lisbeth Porskog Kristiansen

Professor vårdvetenskap

E-post: lisbeth.porskrog.kristiansen@hig.se
Tel: 026-64 85 00 (växel)

Forskarpresentation Lisbeth Porskog Kristiansen

Foto av Daniel Hallman

David Hallman

Docent arbetshälsovetenskap

E-post: david.hallman@hig.se
Tel: 026-64 84 39

Forskarpresentation David Hallman

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2020-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)