Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarskola Change - co-creating a sustainable working life

Hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer, friska arbetsplatser och en hållbar tillväxt.

Logga Forskarskolan Change

I forskarskolan Change – co-creating a sustainable working life, samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv som gynnar tillväxt i kombination med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser.

Forskning bidrar med kunskap som företag och organisationer kan använda för att utvecklas och ställa om för ett hållbart arbetsliv. Företag och organisationer bidrar med utmaningar, kunskap och erfarenheter till forskningen, vilket gör den än mer relevant.

Syfte med forskarskolan

Genom gemensamt arbete med frågor och utmaningar som finns i arbetslivet kan vi med ökad kunskap stimulera hälsa, inkludering och mångfald på arbetsplatser. I forskarskolan arbetar verksamhetsnära doktorander, forskarstuderanden, med angelägna frågor och utmaningar som är framtagna i samarbete med företag och organisationer.

Den praktiknära forskningen ger direkta resultat i verksamheten. Samverkans- doktorander som arbetar nära både högskola och verksamheter blir en brygga som bidrar till kontakter och ökat utbyte mellan organisationerna.

Forskarskolan har startats på initiativ av Högskolan i Gävle och Region Gävleborg för att ge ökade möjligheter till näringslivet att bli än mer framgångsrikt och hållbart.

Forskningsområden

I Change skapas ökad kunskap och förutsättningar för ett hållbart attraktivt arbetsliv som är bra för hälsa, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Forskarskolan har två forskningsområden.

Organisation och ledning för ett hållbart inkluderande arbetsliv

Fokus riktas mot utveckling av organisation och ledarskap som bidrar till mångfald, jämställdhet, jämlikhet och hälsa. Hur utformas organisationer för att vara hälsofrämjande för alla, samtidigt som de är attraktiva och lönsamma?

Fysiska förutsättningar och social arbetsmiljö för friska arbetsplatser

I detta område fokuseras på förutsättningar för ett hållbart och inkluderande arbetsliv som främjar hälsa på arbetsplatser, vilket i sin tur bidrar till attraktivitet och höjd konkurrenskraft. Hur främjas god arbetsmiljö och hälsa i framtidens arbetsliv?

Hur kan man delta i forskarskolan?

Företag och organisationer engageras i forskarskolan i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Tillsammans med forskare identifieras viktiga och riktiga utmaningar i verksamheterna. Forskningsfrågor och förutsättningar för projekt skapas i nära samarbete. Förutsättningar som behöver skapas runt projekten är exempelvis finansiering, rekrytering av forskarstuderande och avtal mellan högskola och företag.

Inom forskarskolan byggs ett nätverk med intresserade företag som på olika vis tar del av den senaste forskningen samt får erfarenhets- och kunskapsutbyten med företag och forskare i forumet.

För att säkra att forskarskolan arbetar med aktuella och relevanta frågor och aktiviteter finns en referensgrupp med representanter från privat, offentlig och ideell sektor.

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation

I forskningsprojektet som ingår forskarskolan Change, arbetar forskare tillsammans med små och medelstora företag i Gävleborg för att öka kunskap och förmåga att ställa om till flexibla arbetsformer. Mer flexibla arbetsformer kan öka företagens attraktionskraft och innovationsförmåga. Med gränsöverskridande samarbeten och utforskande arbetssätt mellan näringsliv, akademi, innovationsfrämjare och offentlig sektor vill projektet bidra till långsiktigt hållbara lösningar.

Aktuella doktorandprojekt

Arbetsmiljö och inter-professionell kommunikation

Doktorand: Ingela Rudberg

Syftet är att undersöka hur kommunikation mellan olika yrkesroller påverkar arbetsmiljö och hälsa inom psykiatrin.

Hållbart distansarbete


Doktorand: Tea Korkeakunnas
Handledare: Marina Heiden

  • Syftet är att undersöka i vilken utsträckning distansarbete bidrar till personalens hälsa och organisationers hållbarhet. Doktorandprojektet är en del av forskningsprogrammet "Flexibelt arbete - möjlighet och utmaning"
Social och emotionell inlärning som förändringskompetens i arbetsmiljöarbetet

Doktorand: Malin Vadelius

Precis som projektet "Tillsammans – en kvalitativ studie av mellanchefers kollektiva förmåga" studerar detta projekt mellanchefers interaktioner på arbetet. Dessa interaktioner har betydelse för chefers välmående såväl som arbetsplatsers arbetsmiljöarbete och för ett hälsofrämjande arbetsliv. Inom projektet studeras arbetsmiljöarbetet, en interventionsmodell tas fram och testas. Resultatet förväntas bidra med kunskap inom arbetshälsovetenskap och vara generaliserbart till fler arbetsplatser.

Tillsammans- en kvalitativ studie av mellanchefers kollektiva förmåga

Doktorand: Barbara Undervill

Precis som projektet "Social och emotionell inlärning som förändringskompetens i arbetsmiljöarbetet" studerar detta projekt mellanchefers interaktioner på arbetet. Dessa interaktioner har betydelse för chefers välmående såväl som arbetsplatsers arbetsmiljöarbete och för ett hälsofrämjande arbetsliv. Inom projektet studeras arbetsmiljöarbetet, en interventionsmodell tas fram och testas. Resultatet förväntas bidra med kunskap inom arbetshälsovetenskap och vara generaliserbart till fler arbetsplatser.

Samarbetspartner

Logga Region Gävleborg
Kontakt

David Hallman

Vetenskaplig ledare för SFO Hälsofrämjande arbete, docent
arbetshälsovetenskap

E-post: david.hallman@hig.se
Tel: 026-64 84 39

Forskarpresentation David Hallman

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)