Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsprogram: Inkluderande arbetsliv

Inkluderande arbetsliv (INKA) tar reda på hur ett arbetsliv kan utformas som främjar jämställdhet, jämlikhet och bättre hälsa för alla.

I arbetslivet är skillnaderna i tillgänglighet och arbetshälsa fortfarande uppenbara beroende på till exempel, kön, födelseland och hälsotillstånd. Beroende på dessa olika livsvillkor, kan det vara utmanande med tillträde till arbetslivet, att kunna vara kvar i arbete, och att kunna återgå i arbete efter frånvaro och att uppleva ett hälsofrämjande arbetsliv.

Inom INKA arbetar forskare på Högskolan i Gävles olika akademier tvärvetenskapligt tillsammans med företag, organisationer, samt andra lärosäten nationellt och internationellt. Genom samverkan tar INKA itu med faktiska arbetslivsutmaningar som organisationer, anställda eller personer som står utanför arbetslivet upplever. Detta möter samhällsutmaningen att verksamheter behöver kompetensförsörjning och ekonomisk tillväxt samtidigt som hälsa behöver tillförsäkras för alla.

Globala målet nummer tre
Globala målet nummer fem
Globala målet nummer åtta
Globala målet nummer 10

INKA-programmet adresserar samhällsutmaningar kopplade till målen 3, 5, 8 och 10 i FNs Globala målen för hållbar utveckling

Samarbetsmöjligheter

Ta kontakt med oss om era utmaningar, så utvecklar vi nya forskningsprojekt och partnerskap tillsammans för att skapa ett mer inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv. Dina erfarenheter och behov är värdefulla för oss.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekten inom INKA fördelar sig inom tre områden; Tillträde till arbetslivet, Stanna kvar i arbetet och Återgå i arbete.

Tillträde till arbetslivet

Forskningsprojekten fokuserar på vägen in på arbetsmarknaden för sårbara grupper, till exempel unga, utrikesfödda och personer med långvariga ohälsotillstånd.

Vad är det som underlättar inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU?

Projektnamn:
Vad är det som underlättar inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU?

Syfte:
Att studera vad som underlättar för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz till ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i Sverige.

Samverkande organisation:
Socialstyrelsen

Projektsamordnare:
Denice Högstedt, Leg. Sjuksköterska, Doktorand & Maria Engström (huvudhandledare), Leg. Sjuksköterska, Professor vid Högskolan i Gävle

Övriga projektmedlemmar:
Elisabet Eriksson, Leg. Sjuksköterska, Lektor vid Högskolan i Gävle; Inger Jansson, Leg. Sjuksköterska, Viceprefekt vid Göteborgs Universitet Doktorander: Denice Högstedt

Finansiär:
Högskolan i Gävle

Tidsperiod:
Pågående, startade 2019

Stanna kvar i arbete

Forskningsprojekten fokuserar på fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer som bidrar till inkludering och hälsofrämjande arbete.

Pensioneringsintentioner – en studie om äldre arbetare inom äldreomsorg

Projektnamn:
Pensioneringsintentioner – en studie om äldre arbetare inom äldreomsorg

Syfte:
Att få ökad kunskap om sambandet mellan hälsa, arbets- och familjerelaterade faktorer, och intentioner att förlänga respektive förkorta arbetslivet.

Projektsamordnare:
Peter Öberg

Övriga projektmedlemmar:
Peter Öberg, Gunnar Bergström, Pia Tham Doktorander: Carolina Nordlinder

Finansiär:
Högskolan i Gävle

Tidsperiod:
2019-

Återgå i arbete

Forskningsprojekten fokuserar på vägen tillbaka till återgång i arbete, med hänsyn till individuella och organisatoriska aspekter.

Can-Work-S: Att främja canceröverlevares arbetsliv och hälsa

Projektnamn
Can-Work-S: Att främja canceröverlevares arbetsliv och hälsa

Syfte
Att identifiera hälso- och arbetsmarknadskonsekvenser av cancer och att stödja canceröverlevare att kunna arbeta och erfara bättre hälsa och ett hälsofrämjande arbetsliv.

Projektsamordnare:
Anna Efverman

Doktorander:
Linda Eklund, Jessica Nordlander

Finansiärer:
Forte, Cancerforskningsfonden i Norrland, Bröstcancerfonden, Benny Frengens forskningsfond, Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna, CKF Region Gävleborg, Cancerstiftelsen i Kronoberg, Ester Åsberg Lindbergs stiftelse

Tidsperiod:
2021 – pågående

Filmade föreläsningar

Se filmade föreläsningar med forskare som berör aktuella ämnen som forskningsprogrammet INKA. Inspelningarna är gjorda i samarbete med SVT/UR

Fysisk aktivitet i vardagen under och bortom cancer

Se en föreläsning med Anna Efverman, forskningsprogramledare för Inkluderande Arbetsliv, som berättar om vikten av att uppmärksamma cancer-rehabiliteringsbehov under och bortom cancersjukdom för bättre hälsa i vardags- och arbetslivet.

En innovativ arbetsrotation för bättre arbetsmiljö och ökad jämlikhet på ett tvätteri

Jennie Jackson presenterar en innovativ arbetsrotation som siktar att förbättra arbetsmiljö och hälsa samt öka jämlikhet bland medarbetarna på ett tvätteri i Ockelbo.

Vägen tillbaka för kvinnor med psykisk ohälsa 

Stress, depression och ångest är idag vanliga orsaker till sjukskrivning, särskilt hos kvinnor. Åsa Hedlund berättar om kvinnornas egna föreställningar, hälsa och välbefinnande inför återgång till arbete.

Finansiering

Logga Forte
Logga AFA
Logga Region Gävleborg
Logga Region Dalarna
Logga Försäkringskassan
Logga Samordningsförbund Gävleborg

Programansvarig

Kontakta oss gärna vid intresse att delta eller att få mer information om Inkluderande Arbetsliv.

Anna Efverman, forskare och lärare inom vårdvetenskap, AHA. Inriktad på vårdvetenskapliga faktorer som är viktiga för patienter som genomgår cancerbehandling. Fotad 20200831.

Anna Efverman

Docent Vårdvetenskap

E-post: anna.efverman@hig.se
Tel:

Forskarpresentation Anna Efverman

Jennie Jackson

Jennie Jackson

forskare Arbetshälsovetenskap

E-post: jennie.jackson@hig.se
Tel: 026-64 82 93

Forskarpresentation Jennie Jackson

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)