Gå till eugreenalliance
Sök

Demokrati och likvärdighet

Det finns en ansenlig mängd forskning som visar att ett effektivt, gott och hållbart lärande är beroende av en välfungerande sociala miljö. Särskilt demokrati och likvärdighet har visat sig vara viktiga för att stärka den sociala miljön för lärande och är något som forskare på Högskolan sedan många år har studerat och specialiserat sig på.

För att individer ska kunna jobba med lärande på djupet så behöver lärandets villkor synliggöras. En individ som exempelvis saknar stöd hemifrån, är hungrig, behandlas fördomsfullt, är rädd och orolig kommer med all sannolikhet inte att prestera lika bra som andra med bättre villkor. Forskning om likvärdighet sätter strålkastarljuset på lärandeprocesser, villkor och miljöer med syfte att uppnå balans mellan fördelning av resurser och kunskaper liksom erkännande av olikheter.

Men lärande handlar inte bara om individen utan riktar också fokus mot samhällsfrågor och människors delaktighet vad gäller att arbeta mot gemensamma mål. För att lösa samhällsutmaningar idag såsom covid-19, flyktingkriser och miljöförstöring behövs nämligen kompetenser centrala i en demokrati stimuleras, såsom inflytande, samarbete mellan människor, kritiskt-, vetenskapligt tänkande och fredliga relationer.

Syfte och övergripande forskningsfråga

Programmet har som ambition att med innovativa arbetsformer och idéer studera det livslånga lärandet med inriktning mot demokrati och likvärdighet i den offentliga och privata sektorn, baserat på följande övergripande fråga:

Hur kan hållbara lärmiljöer skapas som säkrar demokrati och likvärdighet för både människor i nuet och för framtida generationer?

Aktuell forskning

Våra forskningsprojekt har fokus på frågor som rör demokrati, likvärdighet, rättvisa, makt och etik. Framförallt uppmärksammas frågor om individers och gruppers livsvillkor och villkor för lärande för att främja social hållbarhet i lärmiljöer. Programmet Demokrati och likvärdighet är starkt kopplat till forskningsgruppen SEEDS
Här är ett urval av våra pågående forskningsprojekt:

Relationerna mellan det sociala klimatet på skolan, i klassrummet och klassen, kränkningar, mobbning och elevers studieengagemang över tid

Tomt klassrum med bänkar

Syftet med projektet är dels att undersöka hur skolklimat, klassrumsklimat och klassklimat sammanhänger med utsatthet för kränkande be-handling och mobbning över tid, dels att studera hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkningar och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

Från ord till siffror: Hur läsning blir ett samhälleligt och didaktiskt problem

Detta projekt handlar om på vilka sätt litteraturläsning motiveras som något värdefullt i det offentliga samtalet och vilka pedagogiska konsekvenser olika sätt att motivera olika typer av läsning får.

Gävlemodellen - en lyckad strategi för att motverka mobbning

Den som mobbas har svårare att lära sig och riskerar dålig hälsa. Jämfört med landet i stort har Gävlemodellen mindre andel mobbade vilket beror inte minst på en hänsyn till forskning, långvarig satsning, hög uppslutning, 80 % svarsfrekvens bland barn och elever och en förmåga att tänka innovativt. Det lyckade projektet fortsätter med nya satsningar och finansieras av Gävle Kommun.

Varför är etik viktigt i historieundervisning?

Det fyra åriga projektet tar avstamp i aktuella samhällsutmaningar som terrorattacker mot moskéer och kyrkor, hat och rädsla mot oliktänkande och nedmontering av demokratiska grundprinciper. Projektet ställer frågan om och hur historieundervisningen kan möta frågor om rätt och fel liksom gott och ont med stöd ifrån ungas förståelse och forskning om historiemedvetande.

Varför är historia som ämne viktigt och vad utmärker det från andra ämnen? Vad innebär historiemedvetande? Varför är historieundervisning tätt sammankopplat med både etik, moral och demokrati? Lyssna på forskaren och författaren Silvia Edling i podden Lära från Lärda.

Bevakar forskning om likvärdighet åt Skolverket

Skolklass som ivrigt räcker upp händerna

Likvärdighet betraktas idag som en viktig samhällsstrategi för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle i framtiden och inkluderar alla individer som vistas i Sverige oavsett ålder, födelseplats, kön, och social, kulturell och religiös bakgrund. För att nå ut med en komplex fråga samlas systematiskt forskning om likvärdighet och presenteras på ett lättillgängligt sätt för alla som intresserar sig för likvärdighetsforskning.

Att förebygga hot och våld i arbetslivet

Tjejer som pratr om en person bakom ryggen på honom

Våld i arbetslivet är ett samhällsproblem som fått allt mer uppmärksamhet. En ökad medvetenhet om de risker som vi utsätter oss för i arbetslivet kan påverka hur handlingar värderas. Projektet studerar bland annat hur tyst kunskap har potential att minska hot och våldsbeteende på arbetsplatser. Framgångsreceptet är att inte göra samma sak hela tiden, utan att hela tiden ställa om.

BrightAct som stöd till våldsutsatta

Illustration till appen

BrightAct är ett svenskt företag som utvecklat en digital applikation som syftar till att tillgängliggöra och samordna stöd till personer utsatta för våld i nära relationer samt sprida kunskap om våld. BrightAct har belönats med ett flertal utmärkelser för sin innovation, bland annat av EU-kommissionen. Just nu pågår en pilotstudie som syftar till att, bland annat, undersöka om och hur BrightActs app kan bidra till ett mer tillgängligt stöd och kunskap till våldsutsatta.

Läs mer om den digitala applikationen

What happened in Sweden over the last 40 years -
brottsutveckling, etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren.

I det här projektet förenas forskning kring aktuella samhällsutmaningar som genom sin komplexitet kräver en tvärdisciplinär forskningsansats och att såväl genus som mångfaldsperspektivet tillvaratas. En utgångspunkt är FNs Agenda 2030 och Sveriges handlingsplan och prioriterade områden där ett av målen är att säkerställa en fredlig och inkluderande värld. Studien behandlar klassiska frågeställningar som var aktuella redan för 100 år sedan. De dramatiska samhällsförändringar som har ägt rum under det senaste seklet gör emellertid att dessa teorier måste prövas på nytt.

Forskarskola ROCIT

Forskarskolan ROCIT - forskning om samverkan i lärarutbildningen är ett samarbete mellan sex lärosäten som ska utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Publikationer

Här finns exempel på några publikationer som gjorts inom ramen för Demokrati och lärande. Ett urval av böcker samt artiklar.

Böcker

Fritidshemmens pedagogik i en ny tid

Brottsligheten och samhället

Inkludering - möjligheter och utmaningar

Artiklar

Ett litet urval av artiklar från medlemmar i forskningsprogrammet.

Artiklar
 • Silvia Edling, Heather Sharp, Jan Löfström & Niklas Ammert (2020) Why is ethics important in history education? A dialogue between the various ways of understanding the relationship between ethics and historical consciousness, Ethics and Education, 15:3, 336-354, DOI: 10.1080/17449642.2020.1780899
 • Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H. et al. Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden: a Descriptive National Survey and International Comparison. Eur J Crim Policy Res 25, 365–378 (2019). https://doi.org/10.1007/s10610-018-9387-0
 • Linda Vikdahl & Johan Liljestrand (2020) Conditions for identity development among religious immigrant youth, Journal of Beliefs & Values, DOI: 10.1080/13617672.2020.1836785
 • Georgieva, I.; Lepping, P.; Bozev, V.; Lickiewicz, J.; Pekara, J.; Wikman, S.; Loseviča, M.; Raveesh, B.N.; Mihai, A.; Lantta, T. Prevalence, New Incidence, Course, and Risk Factors of PTSD, Depression, Anxiety, and Panic Disorder during the Covid-19 Pandemic in 11 Countries. Healthcare 2021, 9, 664. https://doi.org/10.3390/healthcare9060664
 • Francia, G.; Neubauer, A.; Edling, S. Unaccompanied Migrant Children’s Rights: A Prerequisite for the 2030 Agenda’s Sustainable Development Goals in Spain and Sweden. Soc. Sci. 2021, 10, 185.https://doi.org/10.3390/socsci10060185
 • Wikman, S. & Rickfors, U. (2017). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet. Arbetsliv i omvandling (2), 1-52.
 • Geraldine Mooney Simmie & Silvia Edling (2016) Ideological governing forms in education and teacher education: a comparative study between highly secular Sweden and highly non-secular Republic of Ireland, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 2016:1, DOI: 10.3402/nstep.v2.32041
 • Cresantus N. Biamba, Obioha N. Chidimma, Ogunji V. Chinwe, Mezieobi C. Kelechi & Nwajiuba A. Chinyere | Michael William Dunn (Reviewing editor) (2021) Assessing democratic classroom practices among secondary school civic education teachers in the global south: case study of South East Nigeria, Cogent Education, 8:1, DOI: 10.1080/2331186X.2021.1896425
 • Daniel Pettersson, Thomas S. Popkewitz & Sverker Lindblad (2017) In the grey zone: large-scale assessment-based activities betwixt and between policy, research and practice, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3:1, 29-41, DOI: 10.1080/20020317.2017.1316181
 • Edling, S., & Liljestrand, J. (2018). Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts. Australian Journal of Teacher Education, 43(7).
  http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2018v43n7.5
 • Johan Liljestrand (2018) The Place and Conditions for Democratic Education in Interreligious Encounters, Religious Education, 113:1, 38-48, DOI: 10.1080/00344087.2017.1384970

Silvia Edling och Geraldine Mooney Simmie, författare till boken Democracy and Teacher Education, diskuterar bokens teman.

Fakta om Demokrati och likvärdighet

Om Demokrati och likvärdighet

Syfte

Programmet har som ambition att med innovativa arbetsformer och idéer studera det livslånga lärandet med inriktning mot demokrati och likvärdighet i den offentliga och privata sektorn.

Målgrupp

Programmet vänder sig till alla sorts lärare, skolledningar och kommuner likväl som till stora företag i Gävleborgsregionen. En annan viktig målgrupp är civilsamhällsorganisationer samt politiker på lokal, regional och nationell nivå.

Programmet har en arbetsgrupp och en grupp av associerade medlemmar.

Arbetsgrupp

Silvia Edling, professor didaktik
Guadalupe Francia,professor pedagogik
Daniel Pettersson, lektor pedagogik
Erika Björklund, lektor pedagogik
Björn Haglund, lektor didaktik
Sofia Wikman, docent kriminologi
Sara Skoog Waller, filosofie doktor psykologi
Lars Hillström, lektor biologi
Birgit Lindgren Ödén, lektor religionsvetenskap
Britt Johanne Farstad, lektor svenska
Hanna Kusterer, lektor psykologi
Maria Fregidou-Malama, lektor företagsekonomi
Liya Kalinnikova Magnusson, docent i pedagogik
Cresantus Biamba, lektor didaktik

Associerade medlemmar

I denna grupp ingår även samtliga medlemmar i arbetsgruppen.

Iulian Cananau, lektor engelska
Peder Thalen, professor, religionsvetenskap
Iiris Attorps, professor, matematikdidaktik
Eva Kellner, lektor biologi
Lena Svennberg, lektor idrottsvetenskap
Sarah Ljungquist, lektor genusvetenskap
Henrik Kaatari, lektor engelska
Signe Jernberg, lektor företagsekonomi
Lena O Magnusson, lektor bildpedagogik
Ulla Forinder, professor, socialt arbete
Gloria Macassa, professor folkhälsovetenskap
Maria Randmaa, lektor vårdvetenskap
Lars Westfelt, lektor kriminologi
Amir Rostami, docent kriminologi
Malin Jordal, lektor vårdvetenskap
Stefan Sjöberg, docent socialt arbete
Nina Begovic, doktorand nordiska språk
Kerstin Bäckman, didaktik
Monique Toratti Lindgren
Bo Söderqvist
Vivi Gumula Rafaelsen
Erik Häggström
Amber Beckley
Linda Ytterholm
Ingela Fernström
Kajsa Svaleryd, samordnare lika villkor

Programansvarig

Kontakta oss gärna vid intresse att delta eller för att få mer information om forskningsprogrammet Demokrati och likvärdighet.

Silvia Edling, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Silvia Edling

Professor didaktik

E-post: silvia.edling@hig.se
Tel: 026-64 82 60

Forskarpresentation Silvia Edling

Guadalupe Francia

Professor pedagogik

E-post: guadalupe.francia@hig.se
Tel: 026-64 85 00 (växel)

Forskarpresentation Guadalupe Francia

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)