Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningsetiska rådet

Rådets uppgift är att göra forskningsetiska bedömningar av planerade examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Till rådet vänder du dig för att få din projektplan granskad ur ett etiskt perspektiv. Här finns information hur en ansökan förbereds och skickas till rådet.

Rådets uppgift är att säkerställa att god forskningsetik tillämpas

FER är ett utskott till Utbildnings- och forskningsnämnden.

Ansök om rådgivande yttrande

En ansökan om rådgivande yttrande görs alltid i samråd med handledaren. Ansökan skickas sedan in digitalt via formulär till Forskningsetiska rådet. Ansökan ska vara rådet tillhanda senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas (se rådets sammanträdesdatum längre ner på sidan).

Ansökan diarieförs då den räknas som en allmän handling.

Vilka examensarbeten omfattas och när behöver forskningsetiska rådet tillfrågas?

I normalfallet räknas inte examensarbeten på grund- eller avancerad nivå som forskning och omfattas då inte av de krav på etikprövning som anges i lagen (se: Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460)). Avser examensarbeten människor ska examensarbetet (projektplanen) granskas av Forskningsetiska rådet och ett s.k. yttrande inhämtas.

Under följande förutsättningar behöver ett examensarbete ha granskats innan genomförande:

 • Då det föreligger beroendeförhållande mellan studiedeltagare och student/forskare. Det kan gälla patienter, barn, skolelever eller någon annan grupp.
 • Då det till studien planeras att inkludera studiedeltagare som tillhör en utsatt grupp, det kan vara barn (personer under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga eller psykisk funktionsnedsättning.
 • Då den planerade studien inkluderar känsliga personuppgifter i enlighet med Etikprövningslagen, det vill säga uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, uppgifter kopplade till lagöverträdelser eller genetiska och biometriska uppgifter.
 • studien kommer att röra känsliga personuppgifter avseende hälsa ska en vid definition av begreppet hälsa tillämpas. Tex personals uppfattning om eller skattning av arbetsrelaterad stress kopplar rådet till hälsa även om de tillfrågade är friska individer. Allt som inkluderar patienter betraktar rådet vara kopplat till hälsa-ohälsa.
 • studiedeltagare rekryteras via internet eller när datamaterial hämtas från internet via till exempel bloggar eller chattar och någon av de fyra ovanstående förutsättningarna gäller.
  • Publikationer med vägledning inför rekrytering och datainsamling via nätet: Markham, A and Buchanan, E (2011) Ethical Decision-making and Internet research: Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee. http://www.aoir.org/reports/ethics2.pdf
  • Stainton,H and Iordanova, E (2017) An ethical perspective for researchers using travel blog analysis as a method of data collection. Methodological Innovations 10(3) 1-7. https://doi.org/10.1177%2F2059799117748136
  • Snee H (2013) Making Ethical decisions in an Online context: Reflections o using blogs to explore narratives of experience. Methodological Innovations Online 8(2) 52—67. https://doi.org/10.4256/mio.2013.013
  • Fjell IT (2010) Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket (17)77-82.

Checklista för att avgöra om arbetet bör skickas till Forskningsetiska rådet

Till hjälp för att avgöra om ett planerat projekt (examensarbete) behöver bedömas av forskningsetiska rådet finns en checklista bestående av åtta frågor. Om någon fråga i checklistan besvaras med JA eller TVEKSAMT bör alltid en ansökan om etisk granskning skickas till Forskningsetiska rådet för bedömning.

Rådets sammanträdesdatum

Höstterminen 2023
19 september, 18 oktober, 7 november, 28 november, 19 december

Vårterminen 2024

10 januari, 24 januari, 21 februari, 15 mars, 26 mars, 12 april, 17 maj

Kontakt

Ledamöter i rådet

Bernice Skytt, ordförande

Asifa Iqbal, ledamot
Jari Ristiniemi, ledamot
Ulla Forinder, ledamot
Magnus Lindberg, suppleant

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)