Sök

Instruktioner och anvisningar vid ansökan om rådgivande yttrande till Forskningsetiska rådet

Ska du göra en ansökan till Forskningsetiska rådet om att få ditt planerade examensarbete forskningsetiskt bedömt? Här finns anvisningar och instruktioner för hur du ska fylla i din ansökan.

Ansökan görs digitalt via webbformulär

Ansökan om rådgivande yttrande ska göras via formuläret här på webben.

Följande ska din ansökan innehålla

Din ansökan ska innehålla:

  • En noggrann beskrivning över de etiska överväganden som görs utifrån studiens upplägg (se beskrivning i formuläret)
  • Godkänt PM/projektplan
  • Informationsbrev samt samtyckesblankett till studiedeltagare
  • Ansökan om tillstånd från verksamhetsansvarig chef

Då ansökan kräver uppgifter om projektet och underlag som bifogas via filer, kan det vara bra att ha tagit fram allt, för ditt projekt relevant, underlag innan du börja fylla i formuläret.

Här nedan finns instruktioner och mallar som stöd vid framtagandet av dokumenten som ska bifogas till din ansökan. Ett tips är att ha dokumenten redo på din dator innan du börjar fylla i formuläret.

Anvisningar för det olika dokumenten som ska bifogas till ansökan

Godkänt PM/projektplan

PM:et/projektplanen innehålla en detaljerad metodbeskrivning, det vill säga urval av undersökningsgrupp, deras eventuella grad av sårbarhet samt hur insamlade data kommer att hanteras. Bifoga i förekommande fall enkät eller intervjuguide.

Informationsbrev till studiedeltagare

Anvisning och förslag till innehåll i brev till studiedeltagarna

Anvisning för informationsbrev till studiedeltagare

Brevet ska innehålla all den information som en person kan behöva känna till för att kunna ta ställning till deltagande i projektet, men inte mer.

Det är viktigt att informationen ges på ett enkelt och tydligt språk och inte innehåller ord som kan upplevas som en påtryckning eller överord om studiens tänkbara värde. Informationen bör anpassas till personens ålder och förutsättningar. Använd inte begreppet anonymitet eftersom det mycket sällan går att uppfylla. Beskriv istället att ingen obehörig kommer att ta del av insamlade data.

Mallar

Du kan med fördel använda någon av följande mallar (mallarna innehåller även ledtexter som stöd vid ifyllandet):

Informationsbrev vid enkätstudie Word, 35 kB.

Informationsbrev vid intervjustudie Word, 34 kB.

Samtyckesblankett vid enkätstudie Word, 26 kB.

Samtyckesblankett vid intervjustudie Word, 25 kB.


Vid forskning med barn ska information riktas till såväl barnet (om läskunnigt) som till vårdnadshavaren.

Begränsa informationen till en sida.

Krav på innehåll i brev till studiedeltagarna

Ett minimumkrav på innehåll i brevet:

  1. Förfrågan om deltagande. Genom att inleda brevet med förfrågan om deltagande understryks att medverkan är frivillig, vilket krävs för att samtycke skall råda.
  2. Beskriv enkelt och kortfattat studiens övergripande syfte.
  3. Beskriv hur studien skall genomföras, hur deltagarna rekryterats, skattad tidsåtgång för undersökningspersonerna, frivilligt deltagande och om möjligheterna att avbryta deltagandet utan motivering.
  4. Om undersökningspersonerna är patienter/klienter: beskriv också att deltagarna garanteras samma vård oberoende av om de väljer att delta eller inte.
  5. Information om behandling av personuppgifter.
  6. Namn och kontaktuppgifter på student(-er) som genomför studien samt namn, titel och kontaktuppgifter till handledaren.

Ansökan om tillstånd att genomföra studien

I normalfallet krävs tillstånd från den verksamhetsansvarige för att genomföra studier. Frågar du personer "på stan" behövs inget tillstånd (då det inte finns någon ansvarig att be om tillstånd), men är respondenterna en grupp som frågas via en organisation (till exempel idrottsklubb, företag, skola, socialkontor, vårdinrättning) så krävs alltid tillstånd från den verksamhetsansvarige (kan vara en styrelse, chef eller verksamhetschef).

Nedan finns en anvisning om hur en sådant ansökan utformas samt en färdig blankett.

Notera att först efter yttrande från Forskningsetiska rådet ska ansökan till den verksamhetsansvarige skickas.

Handlingarna skickas digitalt via formulär

När du har tagit fram alla för ditt projekt relevanta underlag kan du börja fylla i formuläret.

Ansökan ska vara rådets tillhanda senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas. Rådets sammanträdesdatum finns på Forskningsrådets sida.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2022-04-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)