Gå till eugreenalliance
Sök

Professorer 2016

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle 2016 installerades sju framstående forskare som professorer.

I samband med den akademiska högtiden håller de nyutnämnda professorerna öppna föreläsningar där de ger spännande inblickar i sin verksamhet. Här hittar du korta beskrivningar av professorerna och deras forskning.

Gå direkt till beskrivningar av professorerna:

 1. Hans Richter, professor i psykologi
 2. Yvonne Sjöblom, professor i socialt arbete
 3. Patrik Sörqvist, professor i miljöpsykologi
 4. Louise Trygg, gästprofessor i energisystem
 5. Arne Fagerström, professor i företagsekonomi
 6. Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap
 7. Anna Edin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Akademin för hälsa och arbetsliv

Hans Richter

Hans Richter har en kandidatexamen i beteendevetenskap vid Uppsala universitet (1986) och en doktorsexamen i psykologi vid Uppsala universitet (1993). Han befordrades till professor i psykologi, med inriktning mot belastningsskador vid Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv den 1 februari 2016.

Hans Richters forskning ryms inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Här finns en kreativ multivetenskaplig forskningsmiljö och ett stort utbud av specialiserade forskningstekniker. Sedan 1990-talet har Hans Richters forskning handlat om visuellt närarbete och syftat till att nå en djupare förståelse för varför hälsokonsekvenser som värk i ögonen, nacken och skuldrorna ofta uppstår under arbete med visuella displayer.

Grunden till åtskilliga av dessa hälsokonsekvenser är att synsystemets muskler, sensoriska och/eller kognitiva funktioner utsätts för påfrestningar som ligger utanför det område som ögat är evolutionärt anpassat att klara av. Ett aktuellt forskningsintresse är vilka hälsokonsekvenser som visuellt ansträngande närarbete har i den åldrande populationen. Effekten av försämrad synfunktion och mentala förmåga på den fysiska och mentala hälsan och livskvaliteten är speciellt i fokus.

 1. Installationsföreläsning: Reglering av ögats synskärpa vid ansträngande närarbete och arbetsrelaterad hälsa. 

Foto

Yvonne Sjöblom

Yvonne Sjöblom disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete (2002). Hon anställdes som professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar i dag vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Yvonne Sjöbloms forskningsområde är inom tematiken ”Barn, ungdom och familj”. Avhandlingen hade titeln "På väg ut; När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv" och syftade till att undersöka hur socialtjänsten förstår och arbetar med problematiken unga som rymmer eller kastas ut hemifrån. Även efter disputationen har forskningsinriktningen varit inom detta område. Under de senaste åren har forskningen utvidgats ytterligare genom ett flertal studier om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv, utifrån både de ungas och de professionellas perspektiv. Det har inneburit att hon både har breddat och fördjupat forskningen om sårbara grupper av unga i den sociala barnavården.

Som medlem i det internationella forskarnätverket INTRAC, vars tema är ungas övergång från samhällsvård till vuxenblivande, har Yvonne Sjöblom kunnat utveckla sin kunskapsbas inom detta forskningsområde.

 1. Installationsföreläsning: Ungdomsproblem och ungdomars problem – en fråga om perspektiv inom den sociala barnavården.

Akademin för teknik och miljö

Patrik Sörqvist

Patrik Sörqvist har en magisterexamen i psykologi från Högskolan i Gävle (2006), disputerade i teknisk psykologi vid Luleå Tekniska universitet (2010) och befordrades till professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö den 1 december 2015.

Patrik Sörqvist har sin akademiska bakgrund i experimentell psykologi. Hans forskning handlar om interaktionen mellan den fysiska miljön och människan, med ett särskilt fokus på den byggda miljön, skolor, arbetsplatser och andra fysiska miljöer. En stor del av forskningen handlar om hur människor påverkas av ljudmiljön, och forskargruppen använder experimentella och kognitionspsykologiska begrepp och teorier för att förstå kostnader med dåliga ljudmiljöer, och hur människor anpassar sig till förändringar i, och lär sig saker om, ljudmiljön.

 • Installationsföreläsning:

Louise Trygg

Louise Trygg är sedan den 16 november 2015 gästprofessor i energisystem vid Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.

Akademin för utbildning och ekonomi

Arne Fagerström

Arne Fagerström har en kandidatexamen i företagsekonomi vid Handelshögskolan – Göteborgs universitet (1990), en doktorsexamen i redovisning vid Handelshögskolan – Åbo akademi (2002). Han befordrades till professor i företagsekonomi med inriktning redovisning vid Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi den 1 oktober 2015.

Arne Fagerström forskar inom utveckling av redovisning för hållbarhetsindikatorer. Hur ska bokföring och revision utvecklas för att skapa god ekonomi och hushållning av resurser? Utan en systematisk redovisning av verksamheters och produkters inverkan på människor, miljö och teknologi kan vi inte göra bedömningar av hållbarheten.

Målet med Arne Fagerströms forskning är att skapa teoretisk grund för en kommande hållbarhetsredovisning. Vi kan utveckla grundläggande principer och metoder för hållbarhetsredovisning genom att utnyttja hundra års erfarenhet av utvecklingen inom traditionell redovisning. Från 2017 måste alla företag inom EU som har mer än 500 anställda upprätta och publicera hållbarhetsredovisning.

 1. Installationsföreläsning: Efter mer än 800 års glömska måste ekonomi tas på allvar

Jari Ristiniemi

Jari Ristiniemi har en teologie kandidat i religionsvetenskap från Uppsala universitet (1981), en teologie doktor i religionsfilosofi från Uppsala universitet (1987) och befordrades till professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi den 19 oktober 2015.

Jari Ristiniemi är involverad i två forskningsprojekt. I det ena forskningsprojektet, ”Barns relationalitet i det senmoderna samhället”, forskar gruppen om hur barn skapar och uppfattar relationalitet (hur de relaterar till sig själva, andra och samhället) i det kommersialiserade, teknikdominerade och mångkulturella samhället.

Det andra forskningsprojekt heter ”Rättvisa underifrån – handlingsstrategier för ett hållbart samhälle”. Projektet har två delområden: det ena är analysen av befintliga samhälleliga och kulturella förhållanden och det andra är förslag på hur dessa förhållanden kan utvecklas (eller förändras om behövligt) mot psykologisk, social, kulturell och existentiell hållbarhet. En rättviseuppfattning skapad underifrån tillämpas. Rättvisa underifrån innebär att saker och ting, människor, djur och växter, får utvecklas utifrån deras egna förutsättningar, underifrån, i samspel och interaktion med varandra.

 1. Installationsföreläsning: Tidens tecken, förståelsemönster och handlingsstrategier – om filosofins ansvar för tidens skeenden

Anna Edin

Anna Edin befordrades den 8 juni 2015 till professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)