Gå till eugreenalliance
Sök

Expertlistan

Högskolan i Gävle har samlat forskare som finns tillgängliga för media utifrån sina expertområden .

Arbetshälsovetenskap

Gunnar Bergström, professor arbetshälsovetenskap

Gunnar Bergström forskar inom områden som stress och psykisk ohälsa i arbetslivet, nack-/ryggbesvär, påverkan på hälsa och arbetsprestation av sjuknärvaro det vill säga att vara på arbetet trots hälsoproblem och betydelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hälsa och sjukdom

Svend Erik Mathiassen, professor arbetshälsovetenskap
Svend Erik Mathiassen forskar om fysisk belastning, aktivitet och inaktivitet i arbetslivet; med en särskild fokus på hur arbete kan utformas för att vara hälsofrämjande.

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Sofie Bjärntoft, doktorand arbetshälsovetenskap
Sofie Bjärntoft forskar om relationen mellan flexibelt arbete och balansen arbete och privatliv.

Sofie Bjärntoft, doktorand i arbetshälsovetenskap.

Linda Widar, affilierad forskare arbetshälsovetenskap
Linda Widar forskar om relationen mellan distansarbete och arbetsrelaterad hälsa.

Linda Widar, doktorand, Akademin för hälsa och arbetsliv. Forskar om distansarbete.

Energisystem

Alan Kabanshi, universitetslektor energisystem
Alan Kabanshi forskar om ventilation och inomhusmiljö. Hans senaste forskning handlade om luftfördelning och luftflöden inomhus som vägar för infektions­­överföringar.

Alan Kabanshi är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG 2017. Arbetar vid Akademin för teknik och miljö. Forskar kring ventilation.

Folkhälsovetenskap

Gloria Macassa, leg. läkare och professor folkhälso­vetenskap och epidemiologi
Gloria Macassa forskar om global hälsa/epidemiologi och undersöker hur sociala, ekonomiska, och miljömässiga förhållanden och processer bidrar till ojämlikhet i hälso- och sjukdomsmönster i befolkningen i både utvecklade och utvecklingsländer

Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi.

Företagsekonomi

Lars-Johan Åge, professor företagsekonomi och förhandlingsexpert
Lars-Johan Åges forskning handlar om vad som kännetecknar en framgångsrik förhandlare, ledare och medarbetare.

Lars-Johan Åge, professor i företagsekonomi

Geospatial informationsvetenskap

Bin Jiang, professor i samhällsbyggnad
Bin Jiang är en självständig forskare och har varit banbrytande i en serie nya koncept, metoder och verktyg, inte bara för att bättre förstå städernas struktur och dynamik, utan också för att göra och bygga om den byggda miljön mot hållbarhet.

Professor Bin Jiang forskar bland annat om hur städer kan byggas både hållbarare och med högre skönhetsvärde.

Genusvetenskap

Sarah Ljungquist, forskare och lektor i genusvetenskap
Sarah Ljungquists forskning handlar om hur personliga och samhälleliga villkor gestaltas i olika livsberättelser, både fiktionens och verklighetens. I sina analyser utgår Sarah från maktperspektiv med fokus på hur de gestaltade livsvillkoren präglas av de sociala köns-, klass-, etniska m.m. kategorier som den/de som berättelsen handlar om ingår i.

Sarah Ljungquist utvecklar bland annat utbildningsmaterial i svenska som andraspråk.

Idrottsvetenskap

Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap
Sven Blomqvist är fysioterapeut med mångårig erfarenhet vad beträffande anpassad fysisk aktivets roll för hälsan för personer med folksjukdomar, funktionsnedsättningar och äldre. Forskar nu på anpassad fysisk aktivitets påverkan på hälsan hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kajsa Jerlinder, universitetslektor i idrottsvetenskap
Kajsa Jerlinder forskar om fysisk aktivitet för målgrupper som behöver olika anpassningar för att kunna delta i sådana aktiviteter. Det kan vara personer med olika funktionsnedsättningar, sjukdomar eller som har andra utmaningar i samband med att få tillgång till fysisk aktivitet och rörelse.

Industriell ekonomi

Per Hilletofth, professor industriell ekonomi
Per Hilletofts forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktionslokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistik anpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdeleverande processer.

Per Hilletofth är gästprofessor.

Media och kommunikation:

Anna Edin, professor medie- och kommunikationsvetenskap
Anna Edins forskning rör sig över flera fält och har framför allt handlat om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och medierad celebritetskultur.

Anna Edin, professor inom medie- och kommunikationsvetenskap. Befordrades 2015 till professor vid HiG. Forskar inom public service, publik/allmänhet, medialisering och celebritetspolitik.

Miljövetenskap:

Stephan Barthel, professor miljövetenskap, docent geospatial informationsvetenskap
Stephan Barthel är forskningsledare inom hållbar stadsutveckling på Högskolan i Gävle och initiativtagare till Urban Studio som arbetar med social-ekologisk stadsbyggnad.

Stephan Barthel.

Karl Samuelsson, postdoktor miljövetenskap
Karl Samuelsson forskar för tillfället på hur social distansering i och med coronaviruset påverkar hur vi rör oss i stadsmiljön, där data samlas in via följande enkät: https://app.maptionnaire.com/sv/8627/

Karl Samuelsson, Högskolan i Gävle.

Psykologi

Sara Skoog Waller, universitetslektor psykologi
Sara Skoog Waller forskar om våld i nära relationer och undersöker betydelsen av sociala kontakter, isolering och ensamhet bland kvinnor utsatta för våld av en partner. Sara studerar även könsskillnader i utsatthet samt metoder för att förebygga och upptäcka olika typer av våld i nära relationer.

Sara Skoog Waller forskar om vittnen som enbart hört förövarna och hur de kan identifiera eller beskriva dom genom enbart rösten.

Religionsvetenskap

Jari Ristiniemi, professor religionsvetenskap
Jari Ristiniemi forskar om religionens och kulturens betydelse i samspel mellan individ och samhälle.

Jari Ristiniemi arbetar för närvarade med forskningsprojektet Globalisering och social etik; Etik, estetik, politik och religion; Dostojevskijs idévärld; Barns livsfrågor; Existentiella frågor i forskning och undervisning; Paul Tillichs differentiella monism

Socialt arbete

Peter Öberg, professor socialt arbete
Peter Öberg forskar om hur äldres situation har förändrats i det senmoderna samhället.

Peter Öberg professor i socialt arbete vid HiG sen 2016. Forskar om åldrande och äldre.

Utbildningsvetenskap

Jörgen Holmberg, universitetslektor didaktik
Jörgen Holmberg forskar framförallt om hur digital teknik kan användas för undervisning och lärande, samt om de utmaningar och möjligheter som denna användning inrymmer för olika aktörer.

Jörgen Holmberg, adjunkt i didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190218.
Kontakt

Anders Munck

Pressansvarig, Högskolan i Gävle
Telefon: 070-794 65 23 (8.00 - 17.00)
E-post: anders.munck@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2023-11-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)