Gå till eugreenalliance
Sök

Frågor & svar för studenter

Här är frågor och svar om Högskolans förnyelse av utbildningsutbudet speciellt för dig som är student. Frågorna besvaras av Högskolans ledning.

Vad innebär det här för mig som student – att utbudet förnyas?

Högskolan har en ny utbildnings- och forskningsstrategi sedan ett år tillbaka och det behöver tydliggöras i programutbudet. Vi behöver genomföra åtgärder så att vi kan utveckla våra utbildningar och bli en mer profilerad högskola i enlighet med strategin. Vi ska sikta mot att ha kompletta akademiska miljöer med internationell lyskraft samt att vi ska vara en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta.
Vi tittar på hur efterfrågade utbildningarna är av potentiella studenter, samhällsnyttan är mätt i efterfrågan på arbetsmarknaden för dig som är examinerad från våra utbildningar och även forskningens styrka. Vi ska också se över antalet fristående kurser – så att du som student kan komplettera din utbildning – utifrån perspektivet livslångt lärande.

Vem är det som bestämmer hur det blir?

Det är många inblandade i utvecklingsprocessen – både från högskolan, arbetsmarknads- och företagsrepresentanter och förstås studentrepresentanter. Men, det slutgiltiga beslutet fattas av vår rektor vid högskolan.

Jag är redan antagen till ett program som kommer att avvecklas – vad händer med mig?

Högskolan har ett ansvar att se till så att du kan slutföra den utbildning som du är antagen till så länge som du följer utbildningsplanen för programmet. Du kommer att få information om hur det kommer att genomföras. Om du funderar på att ta ett studieuppehåll under dina planerade studietid så kommer det dock att behöva undersökas, så hör av dig i god tid i så fall.

Kan jag ta studieuppehåll från ett program som ska avvecklas?

Ett studieuppehåll innebär att du ska kunna antas till en kommande termin – så beroende på när du planerar för ett studieuppehåll kan det blir svårt att hitta lösningar. Så snart du har gjort en ansökan så kommer du att få ett besked om studieuppehållet kan beviljas eller inte.

Jag är gravid och kommer inte hinna göra klart mitt program innan det försvinner (avvecklas) – hur blir det för mig?

Ett studieuppehåll innebär att du ska kunna antas till en kommande termin – så beroende på när du planerar för ett studieuppehåll kan det blir svårt att hitta lösningar. Så snart du har gjort en ansökan så kommer du att få ett besked om studieuppehållet kan beviljas eller inte och hur vi kan hjälpa dig med dina fortsatta studier.

Jag är sjukskriven och kommer inte hinna göra klart mitt program innan det försvinner (avvecklas) – hur blir det för mig?

Ett studieuppehåll innebär att du ska kunna antas till en kommande termin – så beroende på när du planerar för ett studieuppehåll kan det blir svårt att hitta lösningar. Så snart du har gjort en ansökan så kommer du att få ett besked om studieuppehållet kan beviljas eller inte och hur vi kan hjälpa dig vidare med dina fortsatta studier.

Hur lång tid har jag på mig att slutföra mina kurser inom programmet som ska avvecklas?

Du kommer att ha möjlighet att avsluta dina kurser inom programmet om du följer utbildningsplanens terminer. Om du av någon anledning behöver genomföra en omexamination kommer det att finnas möjlighet att göra det vid 5 tillfällen efter att kursen avvecklas.

Jag har just kommit in på ett program som verkar avvecklas – betyder det att det inte är tillräcklig kvalitet på ”mitt” program?

Alla program som högskolan erbjuder och genomför har hög kvalitet! Det handlar inte alls om kvalitetsfrågor i det här läget utan förändringen beror på att vi behöver förnya vårt utbildningsutbud.

Hur får jag veta vad som gäller för mig, när ett program avvecklas?

Om du berörs av att det program som du är antagen till kommer att förändras, så kommer du att få information om när förändringen startar och hur vi kommer att lösa din fortsatta studiegång.

När kommer jag att kunna söka till de nya utbildningar som Högskolan ska utveckla?

Håll utkik inför hösten 2023 via www.antagning.se, där du anmäler dig till utbildning och på vår webb www.hig.se där vi kommer att berätta om våra utbildningar.

Om jag kommer på att det verkar mer intressant för mig med ett annat program – kan jag då få ta med mig poäng från kurser kopplade till det program som jag läser just nu?

Det finns alltid möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig kurser från tidigare studier. Men var då medveten om är att kurserna ska kunna kopplas till examensmålen för en utbildning och även vara de kurser som krävs för att bli behörig till kommande delar av program. Om det blir ett positivt beslut om tillgodoräknande så kan det också påverka möjligheterna till att få studiemedel från CSN.

Jag känner mig orolig för att jag inte ska hinna att göra klart innan mitt program försvinner- vad kan jag göra?

Kontakta: kurator@hig.se eller via telefon: 026-64 81 00, så kan du få stöd i din studiesituation.

Tänk om jag har valt fel program – jag kanske borde byta om det kommer nya program?

Kontakta studievägledningen antingen genom: studentsupport@hig.se eller via telefon, 026-64 81 00, så får du bolla dina tankar kring ditt studieval.

Varför har ni tagit det här beslutet?

Vi har nu tagit ett viktigt steg i utvecklingen av ett strategiskt förnyat utbildningsutbud på HiG. Målet är att Högskolan ska ha ett utbud av utbildningsprogram som ligger i linje med utbildnings- och forskningsstrategin för år 2021-2030. Vi vill vara en utmaningsdriven högskola och svara mot några av de samhällsutmaningar som finns –ge kunskapsbidrag till samhällsutmaningar, genom forskning och utbildning.
Lärosätet vill öka samhällsnyttan och ha en tydligare koppling mellan utbildningar och forskning. En annan utgångspunkt är att Högskolan vill erbjuda ett utbildningsutbud som är efterfrågat av så väl studenter som arbetsmarknaden. Högskolan vill skapa utrymme för utveckling, inom de budgetramar som finns, för att bättre kunna svara upp på förväntningar på livslångt lärande, genom skräddarsydda kurser för kompetensutveckling och karriärväxling.

Hur har processen för arbetet med utbildningsutbudet sett ut?

Det har varit en omfattande, öppen och grundlig process som involverat akademierna som analyserat de förslag till förändringar av utbildningsutbudet som presenterades i slutet på förra året. Vi har gjort en sammanställning och förnyad analys utifrån det material som lämnats in och de synpunkter som framkommit från många olika håll och från olika intressenter. Därefter har ett beslutsunderlag förhandlats med personalorganisationerna.

Från det inledande projektarbetet (Mot en strategiskt förnyad utbildningsportfölj juni 2021) så har processen pågått i två år – med sikte på att förnya utbildningsutbudet utifrån de mål som finns i vår utbildnings- och forskningsstrategi.

Vilka kriterier har ingått i analysen för utvecklingen av utbildningsutbudet?

Vi har i huvudsak vägt in de tre kriterier som beslutats av högskolestyrelsen (inriktningsbeslut 15 oktober 2021); söktrycket till utbildningarna, forskningens styrka och efterfrågan från omgivande samhället och arbetsmarknaden. Det är kriterier som också kan sammanfattas i vad vi kallar en komplett akademisk miljö, dvs. en utbildning och forskning som hänger ihop, där utbildningen är anknuten till en stark forskningsmiljö, till nytta för utvecklingen av utbildningen men också till nytta för de behov som det omgivande samhället har när det gäller kompetensförsörjning och nyttiggörande av forskning för utveckling. Vi har också tittat på ekonomiska konsekvenser, beroendet av samläsning, effekter på kompetensförsörjning och ämnesmiljöer, regeringens regleringsbrev, strategiska samarbeten med omvärlden. Övriga data som samlats in handlar om könsfördelning och sökstatistik.

Vilka utbildningsprogram ska utvecklas?
  • Magisterprogram geomatik
  • Magisterprogram besluts-, risk och policyanalys
  • Masterprogram i religionsvetenskap
  • Masterprogram i utredningskriminologi (ny)
  • Masterprogram i företagsekonomi (ny)
  • Magisterprogram i psykologi (ny)
  • Nio högskoleingenjörsprogram och därtill knutna kandidatprogram konsolideras
Vilka utbildningsprogram ska avvecklas?
  • Kommunikationsprogrammet​, inriktning kommunikatör ​samt inriktning professionellt skrivande
  • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling​
  • Rättsvetenskapliga programmet med ​inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt
Hur har ni kommit fram till att just de här tre programmen ska avvecklas?

Vi har gjort en sammanvägd bedömning utifrån de kriterier som högskolestyrelsen beslutat om. Vi har även vägt in akademiernas egna analyser. De här utbildningarna uppvisar svagheter i en sammanvägd bedömning jämfört med övriga utbildningar. Det gäller kopplat till en komplett akademisk miljö, söktryck, efterfrågan, arbetsmarknadens behov, ekonomiska konsekvenser, påverkan på andra program, extern strategisk samverkan, och ämnesmiljön.

Ni lägger ned medie- och kommunikationsvetenskap och därmed minskar humaniora ännu mer på HiG?

Utvecklingen av utbildningsutbudet handlar om utbildningsprogram, inte ämnen. I debatten har det låtit som om Högskolan lägger ner all humaniora på lärosätet. Det var aldrig intentionen och det är inte resultatet. Vi har en avdelning på Högskolan i Gävle som heter humaniora. Två av de utbildningsprogram som hör till den avdelningen fanns med i analysen, nu kommer ett av dem att läggas ner (Kommunikationsprogrammet, medan Människa-Kultur-Religion blir kvar och religionsämnet stärks). Utöver de här programmen finns också fristående kurser och i utvecklingsarbetet som nu tar vid betonas möjligheten att utveckla fristående kurser, som ett led i att Högskolan vill bli ledande inom livslångt lärande.

Högskolan har fem ämnen inom humaniora: svenska, engelska, religion, genusvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Hur ämnet medie- och kommunikationsvetenskap påverkas av en nedläggning av utbildningsprogrammet återstår att se. Alla ämnen finns kvar och humanioras roll i framför allt lärarprogrammen är orubbad. Avdelningen för humaniora har lika många anställda nu som för tio år sedan, även om antalet ämnesområden inom humaniora minskades för ett tiotal år sedan. Humaniora fortsätter att spela en viktig roll inte minst i utvecklingen av området utbildningsvetenskap och lärarutbildningarna, där vi nu också har ambitionen att skapa en komplett akademisk miljö. Och programmet Människa – Kultur – Religion blir kvar och vi ska utveckla och förnya masterprogrammet i religionsvetenskap.

Sammanfattning: Inom avdelningen för humaniora bedrivs tre utbildningsprogram, ett av dessa läggs ner (kommunikatörsprogrammet) medan de övriga två blir kvar och ska utvecklas. Avdelningen erbjuder ett 40-tal fristående kurser – nu är det upp till akademin att utveckla kursutbudet och den satsning som nu görs på livslångt lärande. Det finns fem ämnen inom humaniora på HiG: Fyra av dessa berörs inte av nedläggningen av program, vad som händer med ämnet ”medie- och kommunikationsvetenskap” återstår att se. Nedläggningen gäller ett program, inte ämnet i sig. Inom ämnet finns också fyra fristående kurser. Akademin/avdelningen har uppdrag att jobba vidare med handlingsplaner för både avveckling och utveckling.

Hur många studenter berörs av nedläggningarna?

Just nu läser ungefär 100 studenter i varje årskull på de här programmen sammantaget. Totalt har vi 16 000 studenter på Högskolan varav 70 procent är kvinnor och 30 procent är män.

Vad händer med de studenter som går på de utbildningar som ska läggas ner?

Vi har en skyldighet att genomföra och fullfölja de utbildningar som vi nu har i vårt utbud och det gäller även de studenter som nu i höst börjar läsa på de tre utbildningar som så småningom ska läggas ner. Utbildningarna blir kvar i tre år framåt. Det är långa cykler när vi ska genomföra den här utvecklingen av vårt utbud.

Blir det färre studenter nu på HiG?

Nej inte direkt utifrån de här beslutade förändringarna. Antalet utbildningsplatser förändras mer över tid utifrån regeringens utbildningsanslag. Utifrån nuvarande nivåer och att det handlar om en omfördelning av resurserna för att kunna satsa på utveckling i enlighet med våra strategiska mål, att vara utmaningsdriven och bygga upp kompletta akademiska miljöer, dvs forskningsanknutna utbildningar, gör vi bedömningen att antalet utbildningsplatser i stort ska vara oförändrade. Högskolan har ungefär 16000 studenter per år. Program och kurser ska utvecklas som svarar mot behov av livslångt lärande i samhället och vi bedömer att det sammantaget blir lika stora grupper av studenter som idag.

Ni pratar om kompletta akademiska miljöer – vad betyder/innebär det?

En komplett akademisk miljö innebär ett nära samband mellan utbildning och forskning. Det innebär en forskningsanknuten utbildning. Det är bra för studenterna, för forskare och för lärare och för det omgivande samhället, när det gäller nyttiggörande av utbildning och forskning; ökad konkurrenskraft och attraktivitet.

Tanken med kompletta akademiska miljöer är att samla utbildning och forskning inom ett visst område för att utbildning och forskning tydligt ska stärka varandra och bli mer av integrerade verksamheter. Varje miljö ska inkludera utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt forskning. Konkret: en grupp lärare, forskare och doktorander inom ett vetenskapligt fält, där Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samt har ett antal – företrädesvis externfinansierade – forskningsprojekt.

Det behövs en kritisk massa av professorer, lektorer och pedagogiskt meriterade lärare, som borgar för akademisk kvalitet och verksamhetsmässig hållbarhet över tid. En sådan miljö erbjuder god rekrytering av studenter inom ett område som är efterfrågat på arbetsmarknaden.

Sammanfattning: Forskning med relevans för utbildningen, starkt samspel mellan utbildning och forskning som bidrar till ökad kvalitet, god studentrekrytering och progressionsmöjligheter för studenterna, utbildning på forskarnivå och ökad extern finansiering av forskning. Kompletta akademiska miljöer med en robust ekonomi, och stark samverkan med det omgivande samhället leder till internationell lyskraft och ökad innovation.

Vilken utveckling/förnyelse blir resultatet av denna process och beslut?

Vi blir en tydligare och mer profilerad högskola. Vi får ett bättre samband mellan utbildning och forskning, till nytta för studenter, lärare, forskare och det omgivande samhället. Vi blir ännu mer en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta. Vi vill skapa förutsättningar för att bli en ännu bättre motor i den regionala utvecklingen och ta en ledande position inom livslångt lärande. Det blir något färre program men vi kommer fortfarande att ha närmare 60 utbildningsprogram och samtidigt få möjlighet att utveckla fler fristående, skräddarsydda, kurser. Idag har vi omkring 300 fristående kurser.

Hur blir det med jämställdheten nu och könsfördelningen på HiG?

Jämställdhetsarbetet är en självklarhet och en viktig prioritering på en högskola – jämställdhetsarbetet ska vara integrerat i alla utbildningar och det arbetar vi med hela tiden. Just nu är breddad rekrytering ett fokusområde, där nya handlingsplaner håller på att tas fram. Bedömningen är att könsfördelningen inte påverkas nämnvärt av de här förändringarna. Den stora bilden är att vi har nästan 70 procent kvinnor och drygt 30 procent män totalt på våra utbildningar (bland studenterna). Nu tittar vi närmare på om det går att hitta en jämnare könsbalans och rekrytera fler från det underrepresenterade könet till olika utbildningar och att försöka rekrytera fler studenter från studieovana hem. Men det är svårt, Högskolans rekrytering följer nationella mönster i stora drag.

Vad händer nu? Hur ska det här genomföras?

Nu ska beslutet genomföras och det kommer att ta tid. Förnyelsen av utbildningsutbudet ska börja få genomslag först om ett år, men ska inte vara fullt ut genomfört förrän om tre år. Under hösten, under den verksamhets- och budgetplanering som ska göras inför 2023, har akademierna ett uppdrag att ta fram handlingsplaner för utvecklingsarbetet. Dessa ska beslutas i november (17 november) och sedan börjar genomförandet.

Vilken högskola ser ni i framtiden?

En högskola som når de uppsatta målen; vi ska vara en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta. Vi ska ha kompletta akademiska miljöer, med starka forskningsområden, attraktiva utbildningar och där vi bidrar till kompetensförsörjning och till ett livslångt lärande för så många människor som möjligt.

Har du en fråga som inte finns med?

Maila till: utbildningsutbud@hig.se

Frågor och svar utvecklas löpande.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)