Gå till eugreenalliance
Sök

Frågor och svar om förändring av utbildningsutbudet

Här är frågor och svar om Högskolans förnyelse av utbildningsutbudet. Frågorna besvaras av Högskolans ledning.

Frågor & Svar

Vad innebär beslutet gällande utbildningsutbudet?

Högskolans rektor har tagit beslut om att sex program revideras eller utvecklas och tre program avvecklas. Dessutom kommer samtliga ingenjörsprogram att ses över i en konsolidering.

Tre befintliga program ska utvecklas:​

 • Magisterprogram i geomatik​
 • Magisterprogram i besluts- risk och policyanalys​
 • Masterprogram i religionsvetenskap​

Tre nya program ska utvecklas:​

 • Masterprogram i utredningskriminologi​
 • Masterprogram i företagsekonomi​
 • Magisterprogram i psykologi​

Samtliga nio högskoleingenjörsprogram och därtill knutna kandidatprogram ska konsolideras (utvecklas och sammanförs, integreras med andra)​

Tre program ska avvecklas:​

 • Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör samt inriktning professionellt skrivande​
 • Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt
 • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling

Förnyelsen av utbildningsutbudet innebär därutöver att Högskolan gör en särskild satsning på att utveckla ett kursutbud som bättre svarar upp mot behoven av livslångt lärande.

Varför har ni tagit det här beslutet?

Vi har nu tagit ett viktigt steg i utvecklingen av ett strategiskt förnyat utbildningsutbud på HiG. Arbetet med att förnya utbildningsutbudet har pågått sedan mars 2020. Utbudet ska utvecklas i enlighet med de verksamhetsmål som högskolestyrelsen antagit: ”Högskolans kompletta akademiska miljöer har internationell lyskraft” och ”Vi är en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta”. I linje med Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi ska utbildningarnas kvalitet öka genom en tydligare koppling till Högskolans forskning. Vidare ska utbildningsprogrammen bli mer efterfrågade av potentiella studenter och av arbetsmarknaden. Förnyelsen innebär också en satsning på livslångt lärande i form av ett förändrat utbud av fristående kurser.

Vi vill vara en utmaningsdriven högskola och svara mot några av de samhällsutmaningar som finns –ge kunskapsbidrag till samhällsutmaningar, genom forskning och utbildning. ​

Högskolan vill skapa utrymme för utveckling, inom de budgetramar som finns, för att bättre kunna svara upp på förväntningar på livslångt lärande, genom skräddarsydda kurser för kompetensutveckling och karriärväxling.

Hur har processen sett ut?

Högskolestyrelsen tog ett inriktningsbeslut i oktober 2021 om att en förnyelse av utbildningsutbudet skulle göras som omfattar cirka tio procent av utbildningsanslaget. Det har varit en omfattande, öppen och grundlig process som involverat akademierna som analyserat de förslag till förändringar av utbildningsutbudet som presenterades i slutet på förra året. Vi har gjort en sammanställning och förnyad analys utifrån det material som lämnats in och de synpunkter som framkommit från många olika håll och från olika intressenter. Därefter har ett beslutsunderlag förhandlats med personalorganisationerna.

Från det inledande projektarbetet (Mot en strategiskt förnyad utbildningsportfölj juni 2021) så har processen pågått i två år – med sikte på att förnya utbildningsutbudet utifrån de mål som finns i vår utbildnings- och forskningsstrategi.

Vilken utveckling/förnyelse blir resultatet av denna process och beslut?

Vi blir en tydligare och mer profilerad högskola. Vi får ett bättre samband mellan utbildning och forskning, till nytta för studenter, lärare, forskare och det omgivande samhället. Vi blir ännu mer en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta. Vi vill skapa förutsättningar för att bli en ännu bättre motor i den regionala utvecklingen och ta en ledande position inom livslångt lärande. Det blir något färre program men vi kommer fortfarande att ha närmare 60 utbildningsprogram och samtidigt få möjlighet att utveckla fler fristående, skräddarsydda, kurser. Idag har vi omkring 300 fristående kurser.

Ni talar mycket om kompletta akademiska miljöer – vad betyder/innebär det?

En komplett akademisk miljö innebär ett nära samband mellan utbildning och forskning. Det innebär en forskningsanknuten utbildning. Det är bra för studenterna, för forskare och för lärare och för det omgivande samhället, när det gäller nyttiggörande av utbildning och forskning; ökad konkurrenskraft och attraktivitet.

Tanken med kompletta akademiska miljöer är att samla utbildning och forskning inom ett visst område för att utbildning och forskning tydligt ska stärka varandra och bli mer av integrerade verksamheter. Varje miljö ska inkludera utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt forskning. Konkret: en grupp lärare, forskare och doktorander inom ett vetenskapligt fält, där Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samt har ett antal – företrädesvis externfinansierade – forskningsprojekt.

Det behövs en kritisk massa av professorer, lektorer och pedagogiskt meriterade lärare, som borgar för akademisk kvalitet och verksamhetsmässig hållbarhet över tid. En sådan miljö erbjuder god rekrytering av studenter inom ett område som är efterfrågat på arbetsmarknaden.

Sammanfattning: Forskning med relevans för utbildningen, starkt samspel mellan utbildning och forskning som bidrar till ökad kvalitet, god studentrekrytering och progressionsmöjligheter för studenterna, utbildning på forskarnivå och ökad extern finansiering av forskning. Kompletta akademiska miljöer med en robust ekonomi, och stark samverkan med det omgivande samhället leder till internationell lyskraft och ökad innovation.

Vilka utbildningsprogram ska avvecklas?
 • Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör samt inriktning professionellt skrivande
  MKV har en svag koppling till kompletta akademiska miljöer, svagt söktryck, svag koppling till andra miljöer, låg grad av samläsning med andra program, det finns stor konkurrens på arbetsmarknaden.​
 • Folkhälsostrateg för hållbar utveckling
  Svag koppling till kompletta akademiska miljöer, lågt söktryck, diffus arbetsmarknad, låg grad av samläsning.​
 • Rättsvetenskapliga programmet med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt
  Svag koppling till kompletta akademiska miljöer, lågt nationellt söktryck, otydlig arbetsmarknad. Även om programmet läggs ner kommer flera kurser i ämnena att ges på andra program.
Hur har ni kommit fram till att just de här tre programmen ska avvecklas

Vi har gjort en sammanvägd bedömning utifrån de kriterier som högskolestyrelsen beslutat om. Vi har även vägt in akademiernas egna analyser. De här utbildningarna uppvisar svagheter i en sammanvägd bedömning jämfört med övriga utbildningar. Det gäller kopplat till en komplett akademisk miljö, söktryck, efterfrågan, arbetsmarknadens behov, ekonomiska konsekvenser, påverkan på andra program, extern strategisk samverkan, och ämnesmiljön.

Ni lägger ned Kommunikationsprogrammet och därmed minskar humaniora ännu mer på HiG?

I debatten har det låtit som om vi lägger ner all humaniora på lärosätet. Det var aldrig intentionen och det har inte heller blivit resultatet. Vi har en avdelning på Högskolan i Gävle som heter humaniora. Två av de tre utbildningsprogram som hör till den avdelningen fanns med på listan över ifrågasatta utbildningar och nu kommer ett av dem att avvecklas, Kommunikationsprogrammet, men det andra programmet Människa-Kultur-Religion, blir kvar, och religionsämnet stärks, genom utvecklingen av masterprogrammet i religionsvetenskap. Utöver de här programmen finns också fristående kurser och i utvecklingsarbetet som nu tar vid betonas möjligheten att utveckla fristående kurser, som ett led i att Högskolan vill bli ledande inom livslångt lärande. HiG har fem ämnen inom humaniora; svenska, engelska, religion, genusvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Hur ämnet medie- och kommunikationsvetenskap påverkas av en nedläggning av utbildningsprogrammet återstår att se. Alla ämnen finns kvar idag, och humanioras roll i framför allt lärarprogrammen är viktig.

Sammanfattning: Inom avdelningen för humaniora bedrivs tre utbildningsprogram, ett av dessa läggs ner (kommunikatörsprogrammet) medan de övriga två blir kvar och ska utvecklas. Avdelningen erbjuder drygt 40 fristående kurser (dvs ca 13 procent av totala utbudet av fristående kurser). Nu är det upp till akademin att utveckla kursutbudet och den satsning som nu görs på livslångt lärande. Det finns fem ämnen inom humaniora på HiG – Fyra av dessa berörs inte av nedläggningen av program. Vad som händer med ämnet ”medie- och kommunikationsvetenskap” återstår att se. Nedläggningen gäller ett program, inte ämnet i sig. Akademin/avdelningen har uppdrag att jobba vidare med handlingsplaner för både avveckling och utveckling.

Det var fler på listan från början – varför ”räddas” de övriga?

Ett antal program som från början fanns med på listan över ”ifrågasatta” kommer att vara kvar utifrån den fortsatta analys som har gjorts under våren efter det att akademiernas utredningar blivit färdiga. ​De svagheter som dessa program uppvisar ska hanteras i det kommande utvecklingsarbetet.

Idrottsvetenskapliga programmet: Programmet är strategiskt viktigt. HiG är ett av Riksidrottsförbundet utsett elitidrottsvänligt lärosäte och man har ett relativt omfattande samarbete med omvärlden, till exempel kring dopingfrågor, utvecklade samarbeten gällande arbete för människor med funktionsnedsättningar. ​

Industridesign: Har strategisk relevans för HiGs arbete med innovation, koppling till strategiska samverkansavtal med Region Gävleborg, och innovationshubben Movexum. Behöver utveckla starkare forskning och programmet behöver tydligare integreras med ingenjörsutbildningarna.​

Människa, kultur, religion: Bedöms ha en viktig strategisk relevans i utvecklingen av lärarutbildningarna och för möjligheterna att erhålla forskarutbildningsrätt i utbildningsvetenskap som Högskolan har ansökt om. Religionsvetenskap är en viktig del av humaniora på Högskolan som ska utvecklas. ​

Byggnadsingenjörsprogrammet och Maskiningenjörsprogrammet:​
Dessa program ingår i det konsolideringsuppdrag som nu gäller samtliga ingenjörsutbildningar på Högskolan. Akademin får återkomma vad det landar i lite senare i höst då en plan för utveckling och konsolidering/förnyelse av ingenjörsprogrammen tas fram i samband med verksamhets- och budgetplanering för 2023.

Varför nio avvecklingshotade program på listan när det tydligen räckte med tre?

   En omfattande och gedigen intern analys har genomförts inom akademierna utifrån det ursprungliga förslaget, där ett större antal program hade identifierats för antingen avveckling eller utveckling. Efter en analys av akademiernas konsekvensanalyser har ledningen för Högskolan landat i det här beslutet. Det har varit en process som pågått i två år och vi har gjort grundliga utvärderingar, inte minst i de analyser som akademierna har gjort. Vi har också tagit del av inlagor från omvärlden. Nu har vi ett resultat som vi kommer att arbeta vidare med som innebär en möjlighet till utveckling av befintliga program, nya program och fristående kurser. ​

   Räcker det här för att förnya tio procent av utbildningsanslaget som högskolestyrelsen beslutade om?

   Vi har talat om att översynen gäller en FÖRNYELSE av omkring tio procent av det totala utbildningsanslaget. I det här beslutet kommer utbildningar till ett sammanlagt värde av omkring fyra procent av vårt anslag att läggas ned, samtidigt som vi utvecklar/förnyar utbildningar till en omfattning av mer än åtta procent av utbildningsanslaget. Sammanlagt omfattar förnyelsen tolv procent av det totala utbildningsanslaget på omkring 526 mkr.

   Hur blir det med jämställdheten nu och könsfördelningen på HiG?

   Jämställdhetsarbetet är en självklarhet och en viktig prioritering på en högskola. Jämställdhetsarbetet ska vara integrerat i alla utbildningar och det arbetar vi med hela tiden. Just nu är breddad rekrytering ett fokusområde, där nya handlingsplaner håller på att tas fram. Bedömningen är att könsfördelningen inte påverkas nämnvärt av de här förändringarna. Den stora bilden är att vi har nästan 70 procent kvinnor och drygt 30 procent män totalt på våra utbildningar (bland studenterna). Nu tittar vi närmare på om det går att hitta en jämnare könsbalans och rekrytera fler från det underrepresenterade könet till olika utbildningar och att försöka rekrytera fler studenter från studieovana hem. Men det är svårt, Högskolans rekrytering följer nationella mönster i stora drag.

   Hur många anställda berörs av nedläggningarna?

   Det beror på vad som menas med ”berörs”. Alla anställda på HiG berörs i någon mening av förändringarna. Men ingen övertalighet kan definieras utifrån det här beslutet. Alla program och fristående kurser som aviserats i år ska genomföras under det kommande läsåret. Hur många som arbetar med de berörda programmen kan inte heller anges, eftersom många lärare arbetar med flera olika program och fristående kurser. Hur enskilda personer kommer att beröras blir inte klart förrän handlingsplaner har tagits fram, både när det gäller utveckling och avveckling av program och fristående kurser. Och implementeringen av förändringarna börjar från och med läsåret 2023/24. ​

   Hur många anställda blir övertaliga och får lämna sitt arbete?

   Det är alldeles för tidigt att säga om det blir någon övertalighet. Förändringarna i programutbudet ska börja genomföras nästa höst, 2023. Alla utbildningar ska finnas kvar i minst tre år.

   Hur många studenter berörs av nedläggningarna?

   Just nu läser ungefär 300 studenter på de här programmen sammantaget. Högskolan har närmare 16 000 studenter under ett år på program och kurser. ​

   Vad händer med de studenter som går på de utbildningar som ska läggas ner?

   Vi har en skyldighet att genomföra och fullfölja de utbildningar som vi nu har i vårt utbud och det gäller även de studenter som nu i höst börjar läsa på de tre utbildningar som så småningom ska läggas ner. Utbildningarna blir kvar i tre år framåt. Det är långa cykler när vi ska genomföra den här utvecklingen av vårt utbud.

   Hur ska ni motivera de som jobbar på de berörda utbildningarna som avvecklas att fortsätta?

   Det här är förstås en utmaning. Vi måste jobba vidare med de möjligheter som finns i de nya uppdrag som finns inom akademierna. Alla program ska fortsätta i minst tre år till och under tiden ska ett större antal program och fristående kurser utvecklas och här behövs också resurser. Vi hoppas att när vi sätter oss ner och börjar arbeta med de här förutsättningarna så ska det skapas kreativa och intressanta lösningar framåt som ska vara motiverande för en stor del av alla anställda. ​

   Hur stöttar ni personalen?

   Vi har haft dialogmöten och kommer att ha fler möten och diskussioner med anställda på berörda avdelningar. Det finns möjligheter till samtal och stöd genom vår företagshälsovård, Previa. Det blir också fortsatt dialog med närmaste chef. Cheferna har fått utbildning i ”nödvändiga samtal”.

   Vad händer nu? Hur ska det här genomföras?

   Nu går vi in i en ny fas. Nu ska handlingsplaner tas fram för hur utveckling och avveckling av de beslutade programmen ska gå till. Det ska ske i det ordinarie verksamhets- och budgetarbetet. Avstämning i höst blir vid verksamhetsplanering och budgetdialogen med rektor i november. Sedan ska åtgärder och aktiviteter börja genomföras under 2023 och framåt. ​

   Initialt blir det möten mellan akademiledningarna och stödverksamheten för att diskutera hur arbetet ska bedrivas och vilket stöd som behövs. ​

   Nu blir det också fokus på att ingjuta mod hos både de som ska arbeta med utveckling och avveckling. Att skapa positiv energi kring de möjligheter, och utmaningar, som finns.​

   • Vara närvarande chef - visa stor synlighet hos medarbetarna ​
   • Involvera medarbetare i förändringsarbetet​
   • Dra upp riktlinjer för arbetet med handlingsplanerna kopplat till verksamhetsplaneringsprocessen​
   • Hålla fokus på Högskolans övergripande mål och strategier​
   • Prioritera arbetsuppgifter, både för chefer som för medarbetare
   Vilken högskola ser ni i framtiden?

   En högskola som når de uppsatta målen; vi ska vara en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta. Vi ska ha kompletta akademiska miljöer, med starka forskningsområden och attraktiva utbildningar, där vi bidrar till kompetensförsörjning och till ett livslångt lärande för så många människor som möjligt.

   Vi vill att Högskolan i Gävle ska sticka ut på ett positivt sätt och är en relevant högskola i takt med tidens krav och behov.

   Som vi säger i visionen, vi ska sträva efter att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

   Har du en fråga som inte finns med?

   Maila till: utbildningsutbud@hig.se

   Frågor och svar utvecklas löpande.

   Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-14
   Högskolan i Gävle
   www.hig.se
   Box 801 76 GÄVLE
   026-64 85 00 (växel)