Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle får högsta betyg

Högskoleverket ger högsta betyg (A) för kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle.
Det är ett mycket glädjande besked som Högskoleverket idag lämnat. Vi har en lång erfarenhet av kvalitetsutveckling och alla medarbetare arbetar målmedvetet för att kontinuerligt höja kvaliteten i vår utbildning och forskning, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.
Högskoleverket har under 2009 granskat kvalitetsarbetet vid ett antal lärosäten, bland annat Högskolan i Gävle. Kvalitetsgranskningen har utgått från det underlag (den s k självvärderingen) som lärosätena sänt in till Högskoleverket och kompletterats med ett platsbesök på Högskolan under en vecka.

Det positiva omdömet presenteras i Högskoleverkets granskningsrapport 2010:2 R "Granskning av kvalitetsarbetet vid åtta högskolor 2009 "som publiceras idag.

 
I rapporten skriver Högskoleverket "Det är bedömargruppens uppfattning att Högskolan i Gävle har lyckats väl i sina ambitioner att utveckla ett tydligt system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, ett arbete som har pågått under ett antal år. Denna utveckling har fortskridit samtidigt som högskolan under en period har haft betydande ekonomiska utmaningar. Högskolans kvalitetsdokument håller generellt en hög kvalitet.".

 
"På skilda nivåer i högskolan framkommer ett engagemang och en medvetenhet kring styrkor och förbättringsområden i kvalitetsarbetet." 

 
"Arbetet med kvalitetsfrågor framstår som en självklar del av den dagliga verksamheten. Bedömargruppen finner en förmåga till självkritik och en vilja att genomföra förbättringar när det är nödvändigt. Vi ser en stark kvalitetskultur på olika nivåer inom högskolan, vilken präglas av såväl ödmjukhet som av långsiktiga och stegvisa kvalitetsförbättringar. Vi har funnit många övertygande exempel på att kvalitetsarbetet fungerar väl. Detta gäller framför allt arbetet med att årligen följa upp kvalitetsarbetet, granska och revidera utbildningar, utveckla olika former av stöd till studenterna och deras lärandemiljö samt arbetet med att säkra informationen till studenterna."

 
- Högskolan i Gävle har arbetat med kvalitetsutveckling sedan 2003. Det pågående treåriga kvalitetsprogrammet är det tredje i ordningen, säger Maj-Britt Johansson.

 
En förändrad organisation (införd 1 januari 2010) ger högskoleledningen än bättre förutsättningar att överblicka verksamheten i organisationen. Den nya organisationen gör det lättare att både följa upp hur verksamheten utvecklas och att i tid upptäcka när aktiviteter inte leder till önskad effekt.

 
Högskoleverket skriver vidare; "Men Högskolan i Gävle har också utmaningar i framtiden. Vi instämmer i den slutsats som uttrycks i självvärderingen om att det är angeläget att öka graden av standardisering i gemensamma rutiner avseende utbildningsverksamheten. Det är betryggande att ledningen vid lärosätet tydligt ser denna utmaning och har satt igång ett arbete för att möta den genom en omorganisation till färre enheter och genom en kartläggning av rutiner."

 
- Att mäta kvalitet är viktigt. Högskoleverkets rapport ger oss vägledning i hur vi ska utveckla kvaliteten i högskolans verksamhet. Det är det som kvalitet handlar om — att ständigt sträva mot att bli bättre, säger Maj-Britt Johansson.

 

 
För mer information, var vänlig kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-03-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)