Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Ångest har blivit vanligare också bland dem som har jobb

Detta visar en studie av Gloria Macassa, leg. läkare och professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Arbetsförhållanden och hälsa

I många industrialiserade länder finns ett bevisat samband mellan arbetsförhållanden och hälsa.

Den anställningsform och de villkor den enskilde lever under påverkar både fysisk hälsa och självskattad hälsa liksom smärta, olika somatiska tillstånd och psykisk problematik som ångest och depression.

En debatt om mekanismerna bakom pågår och är ständigt aktuell.

Anställningsvillkoren tros också vara en viktig faktor när det gäller att förklara den ojämlika fysiska och psykiska hälsan.

Anställningsvillkorens betydelse har trots detta blivit mindre studerat jämfört med faktorerna utbildning och inkomst.


Hur ser det då ut i Gävle

I Gävleborgs län och Gävle kommun har tidigare forskning som behandlar sambandet mellan anställningsförhållanden och villkor varit obefintlig och därför något som Högskolan i Gävle genom sin forskning tagit fasta på.

Studier av sysselsättning/förhållanden och den roll det spelar i ett litet geografiskt område som Gävle kommun, med ett mönster av fabriks- och tjänstenedläggningar liksom hög arbetslöshet, kan bidra till ökad kunskap om olika sätt att minska ohälsa relaterad till arbetsmarknaden.

- Det övergripande syftet med den genomförda studien var att undersöka samband mellan sysselsättning/inkomst och fysisk och psykisk hälsa bland förvärvsarbetande som bor i Gävle kommun, säger Gloria Macassa, forskningsledare.

Forskarteamet, som förutom Gloria bestod av Anders Walander and Anne-Sofie Hiswåls, fann skillnader i fysisk och psykisk hälsa beroende av sysselsättningsstatus.

Människor som var arbetslösa var mer benägna att rapportera dålig hälsa, kroppslig värk och utmattning i jämförelse med dem som var anställda.

Dessutom hade människor som var arbetslösa en högre förekomst och högre risk för ångest och depression.

Även hushållens inkomst kunde kopplas till fysisk och psykisk hälsa. Hos hushåll med låga inkomster fanns en koncentration av dålig självrapporterad hälsa, somatiska besvär, ångest och depression.


Ångest bland sysselsatta

Intressant nog, fann rapporten att ångest även var vanligare bland sysselsatta, vilket antyder att människor med osäkra jobb också kan vara i riskzonen för dålig psykisk hälsa.

- Detta är något som kräver ytterligare forskning för att urskilja vilken roll till exempel otrygga arbetsförhållanden spelar när det gäller ohälsa, säger Gloria Macassa.

- Studier om anställningsstatus/villkor och skillnader i mäns och kvinnors upplevda fysiska och psykiska hälsa är också motiverade.

Kanske kan den uppföljande undersökning som ska genomföras under 2014 tillföra ytterligare kunskap i syfte att minska sysselsättningsrelaterade hälsoskillnader inom Gävle kommun.

Studien har gett starka insikter om associationer mellan anställningsform och hälsa på den kommunala nivån som också stöds av annan internationell och nationell forskning.

Det är dock viktigt att tolka dem med försiktighet. Urvalet av svarande i Gävle var litet vilket ytterligare motiverar den uppföljande undersökningen under 2014För ytterligare information, v v kontakta:

Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 648228
E-post: gloria.macassa@hig.seText: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)