Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Stora utmaningar för högre matematikutbildning

Olov Viirman, doktorand i matematik med inriktning matematikens didaktik vid Högskolan i Gävle och Karlstads universitet, har i sin forskning undersökt hur universitetslärare i matematik undervisar.

Stora utmaningar

Matematikutbildning på högskolenivå står inför stora utmaningar. Matematik ingår som en del i fler och fler högskolestudenters utbildning, samtidigt som allt fler studenter har bristande förkunskaper.

Detta delvis som en följd av de problem med skolans matematikundervisning som antyds av svenska elevers försämrade resultat i internationella undersökningar som PISA och TIMSS.

- Det finns därför ett behov av ökade kunskaper om matematikundervisning i högre utbildning. Ett arbete med att reformera och förbättra undervisningen bör grundas på gedigen kännedom om rådande förhållanden, säger Olov Viirman.

Hur undervisar matematiklärare

Olov vill med sin forskning bidra med sådana kunskaper, genom att undersöka hur matematiklärare i högre utbildning undervisar om ett specifikt matematiskt begrepp, funktionsbegreppet.

Analyserna bygger på videoinspelningar av föreläsningar med sju lärare från tre svenska universitet och högskolor. Den teoretiska utgångspunkten är matematiken som språklig praktik.

En språklig praktik – en diskurs – kännetecknas av de specifika ord och visuella hjälpmedel, t.ex. symboler, figurer och gester, som används; av de utsagor som betraktas som giltiga inom den språkliga praktiken; samt av de återkommande mönster – rutiner – som präglar den språkliga aktiviteten.

- Lärarnas undervisningshandlingar visar sig höra till två sammanvävda språkliga praktiker – en matematikdiskurs och en matematikundervisnings-diskurs – och jag presenterar klassifikationer av dessa, med speciellt fokus på rutiner.

Chalk talk

All den undervisning som analyseras har samma yttre form. Det som i tidigare forskning betecknats som ”chalk talk”, dvs. att läraren parallellt skriver på tavlan och talar om det hen skriver.

- Detta arbetssätt har tidigare visat sig vara det absolut dominerande i matematikföreläsningar på universitetsnivå, och så är alltså fallet även i denna studie.

Avsevärda skillnader

Olov visar dock hur undervisning som har samma yttre form trots detta kan skilja sig åt högst avsevärt. 

- Ett viktigt resultat i min forskning är alltså att om man vill karakterisera undervisningspraktik så räcker det inte att beskriva undervisningens yttre form.

- Man måste titta närmare på detaljerna i vad lärarna gör och hur de gör det, säger Olov Viirman.
Olov Viirman disputerar den 21 mars 2014, kl 13.00 vid högskolan i Gävle, hus Freja, sal 99:133, med avhandlingen ”The function concept and university mathematics teaching”.

Opponent är Barbara Jaworski, professor i matematikdidaktik vid Loughborough University, Storbritannien. Huvudhandledare har varit Iiris Attorps, docent i matematikdidaktik vid högskolan i Gävle.
För mer information v v kontakta:
Olov Viirman, Doktorand i matematik, Högskolan i Gävle
Telefon: 073-915 89 26
E-post: olov.viirman@hig.se
Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2014-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)