Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer

Högskolan i Gävles nya hedersdoktorer är fd. landshövdingen Barbro Holmberg, professor Roland Kadefors samt professor Stephen Stansfeld. De har alla gjort stora insatser för forskning och utveckling vid Högskolan i Gävle och utses vid den akademiska högtiden den 21 april 2016.

Barbro Holmberg, tidigare landshövding i Gävleborgs län, generaldirektör på Migrationsverket och migrationsminister, utses till hedersdoktor inom området Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle,

Hon uppmärksammas för sin insikt om betydelsen av god utbildning och sina insatser för att främja Högskolans utbildning och forskning till gagn för samhällsutvecklingen.

Hon har haft ett starkt engagemang i Högskolans samverkansuppgift för att stärka kunskapsöverföringen till länets verksamheter. Hon tog bland annat initiativet till en mötesplats mellan företagare i länet och högskolans forskare, ”Forskarna på slottet” som genomfördes 2014-2015 och blev mycket uppskattat av såväl företagen som forskarna. 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Professor Roland Kadefors, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, utses till hedersdoktor inom området Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle.

Han uppmärksammas för sin centrala roll i att forskningen inom profilen Hälsofrämjande arbetsliv har kunnat nå den framstående nationella och internationella position den har idag.

Både direkt genom sina insatser för Högskolan i Gävle och allmänt genom sina omfattande bidrag till utvecklingen av arbetshälsovetenskaplig forskning.

Han är en central gestalt i utvecklingen av den arbetshälsovetenskapliga forskningen både i Sverige och internationellt. Han har varit representant för forskarsamhället i CBF:s styrelse och en viktig diskussionspartner då CBF framgångsrikt sökte sitt Fortecentrum Kroppen i arbete – från problem till potential 2009.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Professor Stephen Stansfeld, vid Queen Mary & Westfield College i London, utses till hedersdoktor inom området Byggd miljö vid Högskolan i Gävle.

Han uppmärksammas tack sitt avgörande initiativ, som gjort att Högskolan i Gävles forskning inom miljöpsykologi idag är av hög kvalitet och internationellt välkänd och respekterad.

Han är en internationellt välkänd bullerforskare med en ledande roll i europeiska och internationella bullernätverk. Han har varit ytterst viktig för utvecklingen av psykologisk bullerforskning vid Högskolan i Gävle och har aktivt placerat Högskolan på listan över världens viktigaste bullerforskningsplatser.

--------------------------------------------------------------------------------------

Akademisk Högtid 2016 - Installationsföreläsningar på Högskolan i Gävle

Programmet innehåller kortare föredrag från några av våra nya professorer samt de tre nya hedersdoktorerna, Barbro Holmberg, Roland Kadefors och Stephen Stansfeld.

En av våra tidigare hedersdoktorer, Nawal El Saadawi, kommer också att hålla ett anförande då hon tillfälligt besöker Sverige.

Datum: Onsdag 20 april
Tid: Kl 10:00-14.30 - paus mellan 11:30-13:00
Plats: Krusenstjernasalen i Högskolans bibliotek

Program

  • 10:00 Rektor Maj-Britt Johansson hälsar välkommen
  • 10.10 Reglering av ögats synskärpa vid ansträngande närarbete och arbetsrelaterad hälsa. Professor Hans Richter, professor i psykologi
  • 10.30 Ungdomsproblem och ungdomars problem. En fråga om perspektiv inom den sociala barnavården. Professor Yvonne Sjöblom, professor i socialt arbete
  • 10.50 Efter mer än 800 års glömska måste ekonomi tas på allvar. Professor Arne Fagerström, professor i företasgekonomi
  • 11.10 Tidens tecken, förståelsemönster och handlingsstrategier. Om filosofins ansvar för tidens skeenden. Professor Jari Ristiniemi, professor i religionsvetenskap
  • 11.30-13.00 Paus
  • 13.00 Utbildning och forskning – Vår framtid. Barbro Holmberg, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
  • 13.20 Visionen om ett uthålligt arbetsliv. Roland Kadefors, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv
  • 13.40 From health inequalities to social interventions: surprises and lessons. Stephen Stansfeld, Hedersdoktor inom profilområdet Byggd miljö
  • 14.00 Doctor Becomes Doctor Again. Nawal El Saadawi, Hedersdoktor inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv (2014)


Ingen anmälan krävs, föreläsningarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria. Välkommen!

Press

Pressen får tillfälle att intervjua föredragshållarna mellan de olika föredragen.
Föreläsningarna kommer att filmas och publiceras här.

 

Årets professorer

Nu installeras 7 nya professorer vid Högskolan i Gävle. Här kan du läsa mer om varje professor och dennes forskningsområde.

Anna Edin:
Professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Anna Edin forskar om public service-tv, mediehistoria, reality-tv, nyhetsjournalistik och celebritetspolitik. Ett projekt fokuserar på hur ledande kvinnliga och manliga politiker från olika länder presenterar sig själva och interagerar med medborgare/väljare på webben. Ett annat, mediehistoriskt forskningsprojekt, Massmedieproblem, bygger på ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Umeå universitetet.
--------------------------------------------------------------------------------------

Arne Fagerström:
Professor i företagsekonomi med inriktning redovisning
Arne Fagerström forskar om hållbarhetsredovisning. Hur skall bokföring och revision kunna utvecklas för att skapa god ekonomi, eg hushållning av resurser? Utan en systematisk redovisning av verksamheters och produkters inverkan på människor, miljö och teknologi kan inte bedömningar göras av hållbarheten. Från 2017 måste alla företag, med mer än 500 anställda, inom EU upprätta och publicera hållbarhetsredovisning.
--------------------------------------------------------------------------------------

Hans Richter :
Professor i psykologi med inriktning belastningsskador
Hans Richter forskar om visuellt närarbete och varför arbete vid bildskärmar ofta leder till hälsokonsekvenser som värk i ögonen och nacke/skuldror. Resultaten kan ge en ny syn på hur besvär kan förebyggas och behandlas, och kan på långt sikt leda till förbättrad arbetsförmåga för de drabbade. Ett aktuellt forskningsintresse är vilka konsekvenser visuellt ansträngande närarbete har för äldres hälsa.
--------------------------------------------------------------------------------------

Jari Ristiniemi:
Professor i religionsvetenskap
Jari Ristiniemi forskar om ”Barns relationalitet i det senmoderna samhället” om hur barn skapar och uppfattar relationalitet i det kommersialiserade, teknikdominerade och mångkulturella samhället. I ett annat projekt ”Rättvisa underifrån – handlingsstrategier för hållbart samhälle”, analyseras hur befintliga samhälleliga och kulturella förhållanden kan utvecklas mot psykologisk, social, kulturell och existentiell hållbarhet. Där rättvisa är att saker och ting: människor, djur och växter får utvecklas utifrån deras egna förutsättningar, underifrån, i samspel och interaktion med varandra.
--------------------------------------------------------------------------------------

Yvonne Sjöblom:
Professor i socialt arbete
Yvomme Sjöblom forskar om barn, ungdomar och familj; har bland annat gjort flera studier om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv utifrån både de ungas och de professionellas perspektiv.
--------------------------------------------------------------------------------------

Patrik Sörqvist:
Professor i miljöpsykologi
Patrik Sörqvist forskar om kognitiva och sociala aspekter inom miljöpsykologi. Aktuella forskningsprojekt handlar om vårt minnes relation till uppmärksamhet och lärande. Han är ny chefredaktör för den miljöpsykologiska delen av open access-tidskriften Frontiers in Psychology, en internationellt uppmärksammad tidskrift inom psykologi.
--------------------------------------------------------------------------------------

Louise Trygg:
Gästprofessor i energisystem
Louise Trygg forskar om regionala och kommunala energisystem. Hon arbetade 1992-2001 på E.O.N. Norrköping och ansvarade bland annat för införandet av fjärrkyla i Norrköpings kommun.
--------------------------------------------------------------------------------------

 


För ytterligare information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2016-04-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)