Call for Abstract

Konferensens övergripande tema är Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?

Sidan är stängd för inckick av abstract

Vi ser gärna bidrag som behandlar:

 • Kopplingen mellan arbetslivet och omsorgen om en hållbar livsmiljö för människan, alltså den sociala dimensionen av hållbarhetsperspektivet.
 • Hur forskning kan bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv.
 • Konsekvenser av digitalisering och tekniska framsteg i och för arbetslivet.
 • Samhälleliga perspektiv på arbetslivsförändringar.
 • Inflytande av hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö på organisationers lönsamhet och livsduglighet.
 • Näringslivets och praktikens samverkan med arbetslivsforskningen.

Även bidrag som behandlar andra ämnen inom ett vidare arbetslivsområde är välkomna, t.ex. klassisk arbetsmiljöforskning.

Så här kan du presentera

Vi bjuder in till bidrag med följande presentationsformer, arrangerade i block om 60 minuter:

Individuella bidrag:

 1. Muntlig presentation: 10 min presentation + 4 minuter diskussion.
 2. Rundabordssamtal:
  Runt ett bord samlas 4-5 deltagare med gemensam nämnare, t.ex. ämne eller design/metod.
  Efter en kort presentation av respektive deltagares studie, diskuterar deltagarna det de finner viktigt och intressant i studierna.
  I samma rum pågår flera rundabordssamtal parallellt.
  Deltagare som inte presenterar har möjlighet att fritt röra sig mellan de olika borden, liksom göra inspel i diskussionerna. Under rundabordssamtalen pågår inte några andra typer av sessioner.
 3. Poster: Fritt posterformat. Vid planerad postersession får respektive utställare kort presentera sina postrar. Inga andra sessioner pågår under postersessionen. Om antalet inskickade posterförslag är för få kan postersessionen slopas, de som skickat in posterförslag erbjuds istället rundabordssamtal.

Gruppbidrag: 

 1. Symposium: En grupp forskare arrangerar en egen session, med valfri utformning.
  Sessionstiden är 60 minuter. Är denna tid för kort så beskriv hur lång tid som ni bedömer nödvändig.
  Symposier löper parallellt med andra sessioner.
 2. Paneldebatt, samtal eller andra former.: Förslagsgivaren står för innehåll och alla kontakter med presentatörer/diskutanter. Sessionstid 60 minuter.
  Dessa sessioner löper parallellt med andra sessioner.

Formalia

Formalia är till för att underlätta bedömning och organisering av inskickade bidrag. Observera att abstract som inte uppfyller formalia riskerar att inte bedömas.

Samma abstractutformning gäller oberoende av presentationsform.  

Samtliga abstract ska ha följande utformning:

Språk: svenska eller engelska
Längd: ditt abstractet får vara högst en (1) A4-sida långt med max. 400 ord (exklusive rubrik och författarinformation); för symposium och andra gruppbidrag dock max. 1000 ord och 2 A4-sidor.
Marginaler: 2,5 cm åt samtliga håll.
Radavstånd: enkelt 

Abstractet ska ha följande ordning och typsnitt: 

 • Rubrik skrivs med Calibri 12 fet stil
 • Författarnamn skrivs med Calibri 11 och presenterande författare fetad: Förnamn Efternamn¹, Förnamn Efternamn¹ ² osv.
 • Författaraffiliering skrivs med kursiverad Calibri 10: ¹Avdelning, Lärosäte; ²Avdelning, Lärosäte; osv.
 • Brödtexten skrivs med Calibri 11, den ska ha en tydlig struktur och om det är möjligt och relevant innehålla:
  Bakgrund
  Syfte
  Metod
  Resultat 

Skicka in ditt bidrag så här;

Abstractet laddas upp i form av en Word-fil (OBS! ej PDF).
Namnge filen enligt följande
: Efternamn_Namn_Tre första orden i titeln.
Exempel: Namnson_Nanne_Intervention av ett

Senast den 15 februari 2018 skickar du in ditt Abstract här 

Vad händer sen?

Senast den 1 april kommer du få besked om ditt bidraget är accepterat eller inte. Accepterade abstract publiceras i en ISBN-registrerad abstractbok av Gävle University Press och blir därmed citeringsbara.

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-05-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)