Keynote speakers

Under konfenser kommer ett flertal keynote speakers att tala. Här kan du läsa deras presentationer. Fler kommer att läggas till efterhand som de blir klara.

Ylva Fältholm

Ylva Fältholm

Är sedan 2017 ny rektor för Högskolan i Gävle.

Hon är civilingenjör, arbetslivsforskare och professor och har studerat och verkat vid Luleå tekniska universitet, LTU, sedan 1980-talet. Under perioden 2001-2006 var hon prefekt på Institutionen för arbetsvetenskap, utnämndes till docent i arbetsvetenskap 2007 och professor 2011. Samtidigt utsågs hon till prodekan och sedermera dekan för den tekniska fakulteten vid LTU. 

Ylva:

— Min forskning har framför allt rört ledning och styrning för effektiva, innovativa och jämställda arbetsplatser, samt hur organisationsförändringar och ny teknik påverkar yrken och yrkesroller. Utifrån mina erfarenheter som forskare, tänker jag på temat ”Utmaningsdriven arbetslivsforskning” tala om hur arbetslivsforskningen påverkas av forskningsfinansierings- och resursfördelningssystem och utvecklas i relation till regionala, nationella och globala samhällsutmaningar. 

» Keynote presentation

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

I sin forskning intresserar han sig främst för hur ojämlikhet i arbetslivet uppstår och förändras. Framträdande teman är social skiktning efter klass och kön, långsiktiga förändringar av arbetets innehåll, samspelet mellan arbetsförhållanden och hälsa, och arbetsmarknadens utveckling i olika länder i spåren av globalisering och ekonomiska kriser.

Michael:

— I min­ keynote kommer jag att tala om arbetslivets utveckling i Sverige under senare decennier mot bakgrund av långsiktiga strukturella förändringar knutna till social klass och genus. Jag ger en kort översikt av arbetsmarknadens könssegregering och av hur jobbkvaliteten för kvinnor och män har utvecklats, beskriver samspelet mellan jobbens höjda kvalifikationskrav och individers ökade utbildning, och hur ungdomars arbetsmarknad har förändrats. Alla dessa förändringar hänger samman med varandra. Framväxten av ett kunskaps- och tjänstesamhälle har förbättrat många människors välfärd, men vissa grupper har i stället fått försämrade villkor. 

» Keynote presentation

Jan Gulliksen – ”Gulan”

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen, ”Gulan”, är professor i Människa-datorinteraktion samt vicerektor för Digitalisering vid KTH.

Han är vidare gästprofessor vid Uppsala universitet och har varit ordförande för den nyligen avslutade Digitaliserings­kommissionen.

För närvarande har Jan dessutom bl.a. uppdrag som medlem i regeringens Digitaliseringsråd och som ”Digital champion of Sweden” åt EU-kommissionen.

”Gulan”:

— Jag forskar inom digital transformation, Användarcentrerad systemdesign, Användbarhet och tillgänglighet för funktionshindrade och digitala arbetsmiljöer. Jag har nu projekt om IT för hemlösa, Det rörliga kontoret, VR för fobiterapi. I min keynote kommer jag att tala om Digitaliseringens transformerande kraft, om hur samhället transformeras utifrån digitaliseringens möjligheter och hur vi bygger ett hållbart digitalt samhälle. Jag berättar om hur vi kan gå från forskning till politik och hur man kan bedriva forskning med en hög grad av samhällspåverkan, jag berör hur digitaliseringen påverkar vårt arbetsliv och vår kompetens och hur framtidens behov av arbetskraft ser ut.

» Keynote presentation

Nanna Gillberg

Nanna Gillberg

Nanna Gillberg är forskare vid Gothenburg Research Institute, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på digitalisering kopplat till arbetsliv, socialt liv och värdeskapande. Hon har också en bakgrund inom genusforskning där hon studerat kön som organiseringsprincip i arbetslivet. Teoretiskt kretsar hennes forskning kring förhållandet mellan perception, legitimitet och effektivitet.

Nanna:

­—Min keynote kommer att utgå från en kunskapssammanställning om organiseringen av arbete i det nya arbetslivet gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket. En litteraturgenomgång visar att det finns tre utvecklingslinjer som utmärker organiseringen i dagens arbetsliv: flexibilisering, individualisering och informalisering och byråkratisering. Dessa är temat för min presentation.

» Keynote presentation

Ulrica von Thiele Schwarz

Ulrica von Thiele Schwarz

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog och professor i psykologi med inriktning på arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola. Hon är också verksam i forskargruppen Procome vid institutionen LIME på Karolinska Institutet. Hennes forskning kretsar kring hur man designar, inför och utvärderar förändringar i organisationer, och alla de faktorer som påverkar hur man lyckas.

Ulrica:

När jag började jobba som psykolog inom företagshälsovården slogs jag av det stora gapet mellan forskning och praktik. Det jag lärt mig på universitetet om hur man organiserar och leder arbete för att människor både ska må bra och prestera användes sällan. Och sådant som organisationer och medarbetare kämpade med och undrade över beforskades inte. Det här var början för mitt brinnande intresse för hur man som forskare kan göra forskning som är användbar och relevant ̶ och stringent. I min keynote tänkte jag lyfta frågan om vad vi forskare kan göra för att minska gapet mellan forskning och praktik, vad som hindrar oss och vilka möjligheter som finns.

» Keynote presentation

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)