Workshop Ekonomisk hållbarhet

Vi bjuder in till en avslutande workshop där de personer som tidigare deltagit summerar sina presentationer. Därefter följer en paneldebatt där frågorna ovan diskuteras i plenum. Workshopen hålls på engelska.

Definitionen av ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet brukar definieras som en hushållning av knappa resurser. Enligt definitionen ska ekonomisk utveckling inte bidra till negativa konsekvenser med inverkan på ekologisk och social hållbarhet i samhället. Företagens och organisationers huvudsakliga ansvar är att öka det ekonomiska kapitalet men enligt definitionen får det inte ske på bekostnad av minskade ekologiska eller sociala värden. Problemet är att värdering av miljömässiga och sociala effekter är svåra att kunna bedöma, särskilt med tanke på olika tidsperspektiv, samt att vissa värden inte kan ersättas av ekonomisk vinst. Det gör att den traditionella definitionen enligt Milton Friedman får företräde. Den fokuserar på att ekonomisk tillväxt är hållbar så länge företagen går med vinst. Ökning av ekonomisk kapital kan ske på bekostnad av en minskning av naturresurser och minskad social välfärd och ändå ses som hållbar – åtminstone för dem som är direkt involverade i det ekonomiska systemet.

Gemensamt för de båda definitionerna är att ekonomisk hållbarhet ofta speglas i relation till de övriga två dimensionerna av hållbarhet. Syftet med seminarieserien Ekonomisk hållbarhet är att spegla det beroendeförhållande som finns mellan ekonomisk hållbarhet och de två övriga dimensionerna. Vid sex seminarietillfällen under 2017 har högskolans forskare lyft fram den komplexitet och konflikt som kan finnas i att balansera olika samhällsekonomiska värden. I en avslutande workshop syntetiserar vi de olika perspektiven genom att ställa frågan: Hur kan de olika bidragen kombineras för att belysa komplexiteten i begreppet ekonomisk hållbarhet? Går det att få balans mellan de olika dimensionerna och i så fall – vad behöver göras? Vad kan utbildningen göra för att bättre balansera och bidra till ekonomiska, ekologiska och sociala värden i samhället?

Moderator: Rodrigo Lozano, docent Industriell ekonomi
Datum: 7 december
Tid: 10.00 – 13.00
Plats: Krusenstjerna salen

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2017-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)