Sök

Högskolans policy och mål för hållbar utveckling

Högskolans arbete med hållbar utveckling utgår ifrån vår miljöpolicy och övergripande hållbarhetsmål.

Miljöpolicy

Högskolan i Gävle ska i utbildning och forskning i samverkan med näringsliv och samhälle aktivt verka för en hållbar utveckling samt förebygga och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Detta ska ske genom att:

  • det systematiska miljöarbetet genomförs i ständig förbättring, genomsyrar all verksamhet och håller en hög nivå
  • utbildning och forskning som på ett tydligt och trovärdigt sätt bidrar till att lösa samhälls­utmaning­ar prioriteras i beslut om verksamhetens inriktning
  • möjligheter skapas för anställda och studenter att skaffa kunskap och förståelse för miljö­aspekter i samhällsutvecklingen
  • miljöhänsyn tas i alla delar av processen vid tjänsteresor och upphandling, inklusive resurs­hushållning och avfallshantering
  • energianvändningen i Högskolans lokaler kontinuerligt effektiviseras
  • lagar och andra krav utgör miniminivå i allt arbete för hållbar utveckling

Övergripande hållbarhetsmål

Verksamhetsmål tillsammans med verksamhetsidén utgör övergripande hållbarhetsmål för perioden 2021-2024, med följande underliggande delmål:

Indirekta miljö- och hållbarhetsmål

  • I utbildning på alla nivåer är hållbar utveckling integrerad och möjliggör att studenter efter examen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.
  • Forskningens resultat kommer det omgivande samhället till nytta, löser samhällsutmaningar, främjar strävan mot ett hållbart samhälle och kan tillämpas i verksamheter utanför vetenskaps­samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Direkt miljömål

  • I vår egen verksamhet är målet minska belastningen på miljön, samt specifikt vår påverkan på klimatet, i linje med samhällets åtaganden såsom de uttrycks i nationella och internationella överenskommelser.
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)