Sök

Integritetspolicy

Nedan hittar du integritetspolicyn. Den finns också i appen under fliken Inställningar.

Integritetspolicy

MyGävle är en del av ett forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle (HIG) som heter BIG. BIG fokuserar på Gävle kommun och Gävleborna, och syftar till att skapa kunskap för urbana lösningar som samtidigt främjar individuell, social och ekologisk hälsa. Mer information om forskningsprojektet hittar du på projektets sida på Högskolan och på projektets sida hos Future Position X. Du som bor i Gävle vet vilka platser i Gävle som får dig att må bra eller dåligt och vi vill förstå hur dina bra upplevelser kan främjas och dina dåliga upplevelser förebyggas. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan HIG och Future Position X (FPX), och finansieras av Vinnova. Huvudforskare är Matteo Giusti, forskare i hållbarhetsvetenskap vid HIG (matteo.giusti@hig.se). Nedan hittar du information om vad det innebär att använda MyGävle och delta i BIG-projektet.

Vem är ansvarig?

I enlighet med dataskyddslagen från 2018 är Högskolan i Gävle personuppgifts-ansvarig. Det innebär att Högskolan i Gävle är ansvarig för att skydda de uppgifter du lämnar när du använder MyGävle och vívosmart® 4 aktivitetsarmband. Med ordet "vi" avses Högskolan i Gävle. Vi har antagit denna integritetspolicy för att säkerställa att de uppgifter som vi samlar in från dig via MyGävle och vívosmart® 4 är skyddade. Genom att publicera denna integritetspolicy vill vi göra det enkelt för dig att förstå vilka uppgifter vi samlar in och lagrar, hur och varför vi samlar in dem samt vilka rättigheter du som individ har att få tillgång till dina uppgifter. Denna policy gäller alla former av information, fysisk och digital, oavsett om den samlas in eller lagras elektroniskt eller i pappersform.

Vilka uppgifter kommer ni att samla in med MyGävle?

Du kommer att bli ombedd att ge ditt samtycke till att dela aktivitets- och platsdata från din smartphone med oss. Vi kommer att få information om din geografiska plats med hjälp av GPS-sensorn på din mobiltelefon. Vi kommer också att få information om huruvida du går, springer eller cyklar med hjälp av sensorerna i din smartphone. Detta för att få detaljerad information om din aktivitet och för att använda så lite batteri som möjligt på din telefon. Vi ber om ditt samtycke till att lämna uppgifter om din geografiska lokalisering och fysiska aktivitet när du använder MyGävle för första gången. Detta är essentiell data för att förstå vilken miljö du vistas i och för att förstå exakt var "ditt" Gävle finns och hur det påverkar dig. Om du av någon anledning tillfälligt inte vill dela din plats kan du tillfälligt inaktivera lokaliserings- och aktivitetstjänsterna på inställningssidan.

Dessutom kommer du att bli ombedd att besvara två enkäter. Den första är ”upplevelseenkäten” och tar ungefär en minut att svara på. Vi vill att du besvarar den minst en gång i veckan. Med den kan du rapportera positiva och negativa upplevelser i Gävle som påverkar ditt dagliga liv. Du kan också rapportera vad som gör dem positiva eller negativa och hur de påverkar din lycka, sociala sammanhållning eller ditt allmänna välbefinnande.

Den andra enkäten är ”baslinjeenkäten” och tar ungefär tre minuter att svara på. Denna kommer du att besvara fem gånger (september 2021, december 2021, mars 2022, juni 2022 och september 2022). Enkäten är till för att utvärdera hur din grundläggande lycka, mentala och fysiska hälsa, din koppling till naturen och din nivå av koppling till samhället förändras under året. Under de 15 månader som studien pågår kommer den tid som det tar att svara på enkäter i MyGävle vara ungefär 90-180 minuter

Vad händer med mina uppgifter från MyGävle?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är forskning som utförs av statliga högskolor en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter samlas in av MyGävle, överförs säkert och lagras på servrar hos HiG. Endast behöriga forskare vid HiG kommer att via krypterad åtkomst kunna få tillgång till den information som samlats in om dig och endast för BIG-projektets forskningsändamål. Dina personuppgifter kommer inte att presenteras offentligt i någon form. Resultat kommer endast att presenteras på aggregerad nivå. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätta dem, bli bortglömd, få tillgång till dina uppgifter, begränsa behandlingen av dina uppgifter, invända mot behandlingen eller begränsa användningen för automatiserat beslutsfattande (vilket inte kommer att utvecklas i detta projekt). Dessa rättigheter är kostnadsfria. Du kan korrigera fel vid behov eller begära att uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill utföra ändringar av dina uppgifter kan du kontakta huvudansvarig forskare Matteo Giusti på matteo.giusti@hig.se eller 026 64 50 16 (för engelsk kommunikation), eller medverkande forskare Karl Samuelsson på karl.samuelsson@hig.se eller 026 64 84 26 (för svensk kommunikation). Du hittar även dessa kontaktuppgifter under fliken Inställningar i MittGävle. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Dataskyddsombudet kan nås på: e-post: registrator@hig.se, tel: 026-64 88 56

Vilka uppgifter kommer du att samla in med vívosmart®-klockan?

Vi får tillgång till de biometriska data som överförs till Garmin® med hjälp av appen Garmin® Connect. vívosmart® 4 har sensorer för hjärtfrekvens och pulsoximetri och samlar in information om din hjärtfrekvens, steg, kaloriförbrukning, stressnivåer och sömnkvalitet. Dessutom kommer vi att använda Garmin® SDK för att få data om din hjärtfrekvensvariabilitet direkt från din vìvosmart 4. Hjärtfrekvensvariabilitet är en erkänd indikator på stress och det autonoma nervsystemets allmänna hälsa. Dessa data samlas in kontinuerligt när du bär klockan, både när du är vaken och när du sover. Vi vill mäta din HRV dagtid, som kan påverkas av var du går och dina aktiviteter, och din HRV i vila, som är en indikator på stress och det autonoma nervsystemets allmänna hälsa och hänger samman med risker för kardiovaskulära sjukdomar. Därför ber vi dig att ha på dig klockan när du sover. Du kan dock när som helst och utan förklaring tillfälligt ta av dig klockan (högst 1 dag).

Kort sagt kommer vi att samla in uppgifter om vissa aspekter av din objektiva personliga hälsa. Du kommer också att kunna se sammanställningar av de flesta av dessa data med hjälp av MyGävle och Garmins® egna app Garmin® Connect.

Vad händer med mina biometriska data?

Dina personuppgifter samlas in endast för forskningsändamål. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är forskning som utförs av statliga högskolor en uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter samlas in av MyGävle, överförs på ett säkert sätt och lagras på servrar vid HiG. Endast behöriga forskare vid HiG kommer att via krypterad åtkomst kunna få tillgång med en krypterad åtkomst till den information som samlats in om dig och endast för BIG-projektets forskningsändamål. Dina personuppgifter kommer inte att presenteras offentligt i någon form. Uppgifterna kommer endast att presenteras på aggregerad nivå. Enligt GDPR har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätta dem, bli bortglömd, få tillgång till dina uppgifter, begränsa behandlingen av dina uppgifter, invända mot behandlingen eller begränsa användningen för automatiserat beslutsfattande (vilket inte kommer att utvecklas i detta projekt). Dessa rättigheter är kostnadsfria. Du kan korrigera fel vid behov eller begära att uppgifter om dig raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill utföra ändringar av dina uppgifter kan du kontakta huvudansvarig forskare Matteo Giusti på matteo.giusti@hig.se eller 026 64 50 16 (för engelsk kommunikation), eller medverkande forskare Karl Samuelsson på karl.samuelsson@hig.se eller 026 64 84 26 (för svensk kommunikation). Du hittar även dessa kontaktuppgifter senare under fliken Inställningar i MittGävle. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in ett com-anmälan till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Dataskyddsombudet kan nås på: e-post: registrator@hig.se,
tel. 026-64 88 56

Hur vi håller din information säker och skyddad?

Vi tar din integritet och säkerheten kring dina data på största allvar och vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst.

Alla uppgifter som samlas in från MyGävle och från Garmin vìvosmart 4 sparas och lagras på en server hos HiG. Varje enkät lagras separat på servern, så data om deltagarnas profil kommer att separeras från data om rapporterade upplevelser, grundläggande hälsa och välbefinnande eller biometriska data. För att identifiera och koppla en deltagare till hans/hennes biometriska data och hans/hennes enkätsvar använder vi en slumpmässigt skapad identifieringskod (uuid) som inte har någon koppling till personens identitet. Det är först under dataanalysen som länken mellan olika datakällor skapas och data kombineras. Det är alltså inte möjligt att identifiera en deltagare och få tillgång till dennes känsliga information utan ytterligare dataanalys.

Ingen obehörig person kommer att ha tillgång till uppgifter på individnivå. Vi kommer inte att rapportera resultat på individ- eller gruppnivå för grupper med färre än fem personer. Servern där uppgifterna lagras har begränsad tillgång till endast HiG-personal, och tillgången till data kräver en personlig krypterad nyckel som huvudforskaren Matteo Giusti har gett till enbart de forskare som är involverade i MittGävle. Uppgifterna kommer att lagras på HIG:s servrar fram till 2032.

Vi kommer att sträva efter att se till att våra partners eller tredje parter till vilka vi kan överföra uppgifter enligt villkoren i denna sekretesspolicy har höga standarder för sekretess- och säkerhetspolicyer. Vi kommer att reglera delningen av information för forskningsändamål eller i samband med tjänster som tillhandahålls oss i samband med forskningsändamålen, genom avtal om datadelning som garanterar att tredje part håller uppgifterna säkra och skyddade. Sådana samarbetspartners eller tredje parter kan dock samla in och använda en individs information enligt separata sekretess- och säkerhetspolicyer som HiG inte ansvarar för.

Klagomål och tvister

Om du har ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter ska du rikta ditt klagomål skriftligen till projektledaren. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot den allmänna dataskyddsförordningen. Om en tvist uppstår om dina uppgifter måste vi först försöka lösa frågan direkt mellan oss. Om vi får kännedom om någon icke auktoriserad tillgång till dina uppgifter som sannolikt medför hög risk att dina rättigheter och friheter kränks, kommer vi att informera dig utan onödigt dröjsmål via MyGävle eller via din e-postadress, när vi har fastställt vad som åtkommits och hur tillgången till uppgifterna har skett.

Tillägg till denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Om vi bestämmer oss för att göra detta kommer vi att lägga upp ett meddelande på MyGävle och skicka ett e-postmeddelande och vi kommer att lägga upp en ny version av integritetspolicyn på vår webbplats och på MyGävle. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på MyGävle.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta huvudforskaren Matteo Giusti på matteo.giusti@hig.se eller 026 64 50 16 (för engelsk kommunikation), eller medverkande forskare Karl Samuelsson på karl.samuelsson@hig.se eller 026 64 84 26 (för svensk kommunikation). Du hittar också dessa kontaktuppgifter under fliken Inställningar i MyGävle.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)