Sök

Lagar och andra krav

Lagstiftning och andra krav reglerar på olika sätt Högskolans verksamhet, miljöarbete och de betydande miljöaspekterna. Vilka lagar och krav som gäller för oss kan du läsa här.

I miljöpolicyn, fastställd av högskolestyrelsen, står att lagar och andra krav ska utgöra en miniminivå för Högskolan i Gävles verksamhet.

Därför är det viktigt att organisationen/personalen har kännedom om de aktuella lagar och andra krav som gäller för verksamheten. Svensk miljölagstiftning är, liksom övriga svenska lagar, uppdelade på flera nivåer: lagar, förordningar och föreskrifter.

Med miljölagar avses främst miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken ersatte bl.a. miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Miljöbalkens grundläggande bestämmelser gäller såväl enskilda människor i det dagliga livet som för verksamhetsutövare. Det är Sveriges Riksdag som reglerar lagarna.

Förordningar och föreskrifter

Det finns även förordningar och föreskrifter som reglerar flera viktiga miljöfrågor. Föreskrifter är liksom förordningar preciseringar av lagarna. Skillnaden mellan en förordning och föreskrift är vem som utfärdar dem. Regeringen utfärdar förordningar medan föreskrifter utfärdas av andra organ, t ex Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen m.fl.

Nationella miljökvalitetsmål

Den 29 april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmålen beskriver de tillstånd i miljön som måste uppnås för att en hållbar utveckling kan bli möjlig och dessa ska vara vägledande vid tillämpningen av bestämmelserna i miljöbalken.

Tanken är att målen ska vara genomförda inom en generation det vill säga till år 2020. Länsstyrelsen i Gävleborg har utifrån de nationella miljömålen fastställt regionala miljömål som gäller i vårt län.

Andra krav

Högskolan i Gävle har även andra krav som inte utgår från lagstiftningen. Intressenter som högskoleverket, fackliga organisationer, närboende och inte minst studenter har alla krav på att Högskolan i Gävle skall uppträda på ett visst sätt.

För att följa utvecklingen inom svensk miljölagstiftning prenumererar Högskolan i Gävle på Aktuell Hållbarhet, Lag & Rätt. Prenumerationen innefattar pappersformat, med möjlighet att läsa på nätet, för den person som har ansvaret att uppdatera laglistan. Tilläggsprenumeration finns vilket går till tre andra personer som arbetar med miljöledningssystemet.

Lagar & andra krav

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2022-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)